Yrke djursjukskötare

Djursjukskötare stödjer djur som genomgår veterinärbehandling och ger råd till veterinärmedicinska kunder för att främja djurs hälsa och förebygga sjukdomar i enlighet med nationell lagstiftning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Djurvälfärd

  Allmänt erkända behov inom djurvälfärd för olika arter, situationer och näringar. Dessa inbegriper följande: behovet av en lämplig miljö, behovet av lämpligt foder, möjligheten att utföra normala beteenden behovet av att hållas tillsammans med, eller avskilt från, andra djur behovet av att skyddas från smärta, lidande, skador och sjukdomar.

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

 • Förfaranden för att underlätta djurs återhämtning

  Strategier för att underlätta djurs återhämtning efter narkos och/eller specifika veterinärmedicinska eller kirurgiska ingrepp.

 • Säkra arbetsmetoder i veterinärmiljö

  Säkra arbetsrutiner på en veterinärklinik för att identifiera faror och därmed förknippade risker för att förhindra olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador på djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljö.

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

 • Omvårdnad av djur inlagda på djursjukhus

  Djurhälsotillstånd, sjukdomsförlopp, veterinärbehandling och omvårdnad samt vårdplaner, journaler och kommunikation med ägare och andra yrkespersoner.

 • Biosäkerhet med koppling till djur

  Medvetenheten om hygien- och bioskyddsåtgärder vid arbete med djur, bl.a. orsaker till samt överföring och förebyggande av sjukdomar samt användning av policyer, material och utrustning.

 • Miljöberikning för djur

  Typer, metoder och användning av berikning för djur för att möjliggöra naturligt beteende, inbegripet tillhandahållande av miljöstimuli, utfodringsverksamhet, mental stimulans, föremål för manipulation, social verksamhet och träning.

 • Första hjälpen för djur

  Behandling av djur i nödsituationer, bl.a. principerna och målen för tillhandahållandet av första hjälpen till djur.

 • Djurs beteende

  Djurens naturliga beteendemönster, d.v.s. hur ett normalt och onormalt beteende kan uttryckas med hänsyn till art, miljö, samspel mellan människa och djur och yrke.

Färdigheter

 • Utföra sysslor i samband med diagnostisering av djur

  Förbereda utrustning och djur för diagnostisering av djur. Genomföra eller stödja provinsamling. Bevara prover från djur för analys och meddela resultaten. Ta hand om det djur som undersöks.

 • Sköta den personliga yrkesutvecklingen

  Ansvara för livslångt lärande och kontinuerlig fortbildning. Delta i utbildningar för att utöka och uppdatera yrkeskompetens. Identifiera prioriterade områden för yrkesutveckling utifrån reflektion över det egna arbetet och diskussion med kollegor och intressenter.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Ge stöd åt klienter som söker djursjukvård

  Hjälpa kunder som söker djursjukvård och vid tillhandahållandet av djursjukvård. Hjälpa kunder med skötsel av djur genom att demonstrera skötselmetoder och användning av veterinärprodukter. Ge stöd i svåra situationer.

 • Ge första hjälpen åt djur

  Ge akutvård för att förhindra försämring av tillståndet, lidande och smärta tills veterinärhjälp är tillgänglig. Grundläggande akutvård tillhandahålls av icke-veterinärer innan första hjälpen kan tillhandahållas av en veterinär. Icke-veterinärer som tillhandahåller akutvård förväntas söka vård hos en veterinär så snart som möjligt.

 • Bedöma djurs beteende

  Observera och utvärdera djurens beteende för att arbeta med dem på ett säkert sätt och upptäcka avvikelser från normala beteenden som visar att hälsa och välbefinnande riskeras.

 • Assistera vid administrering av djurbedövningsmedel

  Bistå veterinären vid administrering av bedövningsmedel till djur samt upprätthålla och övervaka anestesi under veterinäringrepp.

 • Sköta mottagningens utrymmen

  Säkerställa att mottagningens utrymmen, inklusive utrustning och material, förbereds och sköts på rätt sätt för användning. Förbereda och sköta arbetsmiljöer och se till att utrustning och material finns tillgängliga.

 • Föra veterinärmedicinska journaler

  Skapa och föra kliniska journaler för djur i enlighet med nationella bestämmelser.

 • Hantera djurskyddet

  Planera, hantera och utvärdera tillämpningen av de fem allmänt erkända djurskyddsbehoven, beroende på art, situation och eget yrke.

 • Göra i ordning djur för bedövning

  Göra i ordning djur för bedövning, inklusive utföra kontroller och rutiner före anestesi samt rapportera resultat.

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Göra i ordning utrustning för bedövning av djur

  Göra i ordning den utrustning och de material som krävs för bedövning av djur.

 • Värna hälsa och säkerhet vid hantering av djur

  Värna djurs och djurskötares hälsa och välbefinnande.

 • Sköta djur som är inlagda

  Sköta omvårdnaden av inlagda veterinärpatienter, inklusive förberedelser, lämplighetsbedömningar, hygienskötsel och övervakning av djurens tillstånd. Övervaka och underhålla djurstallar. Detta inbegriper att välja ut och förbereda djurens logi, städning och underhåll.

 • Ge handledning

  Vägleda och stödja mindre kunniga eller mindre erfarna kollegor.

 • Göra i ordning djur för kirurgiska ingrepp

  Förbereda djur för mindre och större kirurgiska ingrepp samt utföra korrekt utplacering och användning av aseptisk hudpreparation.

 • Behandla djur på ett etiskt sätt

  Utföra aktiviteter i enlighet med godtagna principer om rätt och fel, bl.a. transparenta arbetsmetoder och beteende gentemot kunder och deras djur.

 • Utföra sysslor i samband med bilddiagnostik hos djur

  Förbereda utrustning och djur för bilddiagnostik. Utföra eller stödja bilddiagnostiska förfaranden. Ge omvårdnad till djuret som genomgår bilddiagnostik.

 • Tillämpa säkra arbetsmetoder i veterinärmedicinska sammanhang

  Tillämpa säkra arbetsmetoder i ett veterinärmedicinskt sammanhang för att identifiera faror och relaterade risker i syfte att förebygga olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador vållade av djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljöer.

 • Assistera djurkirurgen som operationssköterska

  Bistå vid hantering av utrustning och material på ett sterilt sätt under kirurgiska ingrepp i operationssalen.

 • Följa veterinärmedicinska uppförandekoder

  Följa yrkesetiska regler och lagstiftning på veterinärområdet.

 • Sköta inrättningens infektionskontroll

  Genomföra en rad åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner, utarbeta och fastställa förfaranden och strategier för hälsa och säkerhet.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Göra i ordning utrymmen för djurkirurgi

  Göra i ordning den kirurgiska miljön, inklusive förberedelserum, operationssalar, utrustning och material före operationen.

 • Assistera vid allmänna veterinärmedicinska förfaranden

  Bistå veterinärer genom att förbereda både djuret och utrustningen för medicinska ingrepp samt ge vård och omsorg till de djur som genomgår ett medicinskt ingrepp.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • Utföra behandling av djur

  Utföra medicinska ingrepp på djur, inklusive genom behandlingar, administrering av läkemedel och bedömningar av djurets hälsotillstånd.

 • Samarbeta med yrkesverksamma inom djurområdet

  Samarbeta med veterinärspecialister och andra djurrelaterade specialister genom muntlig, skriftlig eller elektronisk informationsutbyte om djur, uppgifter om fall och sammanfattande rapporter.

 • Tillhandahålla djurläkemedel under professionell ledning

  Tillhandahålla veterinärmedicinska läkemedel under överinseende av en veterinär.

 • Sköta djur som genomgått ingrepp

  Sköta djur som återhämtar sig från anestesi och/eller veterinärmedicinskt eller kirurgiskt ingrepp.

 • Bedöma information om djursjukvård

  Kunna läsa, förstå och använda den mest aktuella forskningen för att motivera beslut som bygger på bästa praxis.

 • Assistera vid djurkirurgi

  Biträda veterinären vid kirurgiska ingrepp genom att utföra arbetsuppgifter som allmän operationsassistent.

 • Sköta djur som är inlagda på sjukhus

  ​Planera och tillhandahålla sjukvård till djur intagna på djursjukhus, utföra diverse aktiviteter relaterade till olika områden såsom vätske- och näringsintag, hygien och pälsvård, välbefinnande och smärtlindring, urinering och avföring, kroppsläge och motion, uppmärksamhet och stimulering samt sjukvårdsmiljön.

Source: Sisyphus ODB