Yrke djurskötare, häst

Djurskötare (häst) tillhandahåller daglig hästvård för att garantera hästarnas hälsa, välbefinnande och säkerhet. De medverkar i motionering av hästar samt städning och underhåll av stallarna, byggnaderna och tomten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rasspecifikt beteende hos hästar

  Olika hästarters beteende och särdrag.

 • Hästars tandsjukdomar

  Förebyggande, diagnos och behandling av tandsjukdomar hos hästar.

 • Träning av unga hästar

  Principer och metoder för att lära unga hästar viktiga och enkla kroppskontrollövningar.

 • Utfodring

  Aspekter av hur olika djurarter utfodras och ges vatten. Olika typer av djurfoder, kvalitetskriterier för foder och metoder för att utfodra och ge vatten till djur.

 • Boskapsraser

  Boskapsraser och relevant genetik.

 • Boskapsavel

  Förstå de naturliga och artificiella reproduktionsteknikerna, dräktighetsperioderna och förlossningen vid boskap. Förstå human avlivning av boskap i enlighet med nationell lagstiftning.

 • Transportfordon för hästar

  Typer av transportfordon för hästar och hur dessa används på ett säkert sätt.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Träningsutrustning för ridning

  Träningsutrustning som används i olika former av ridning, t.ex. sadlar, betsel/grimmor, hästtäcken, ridstövlar osv. 

Färdigheter

 • Sköta gården

  Underhålla gårdens egendom, såsom staket, vattenförsörjning och utomhusbyggnader.

 • Assistera vid djurfödslar

  Assistera vid djurfödslar och vård av nyfödda boskapsdjur.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Lära upp unghästar

  Sköta om unghästar (rengöring, kragning, betsling, hovlyftning osv.), med beaktande av hästens och lärarens säkerhet och välbefinnande.

 • Bedriva husdjursavel

  Bedriva husdjursavel med t.ex. boskap, fjäderfä och honungsbin. Använda erkända avelsmetoder för att kontinuerligt förbättra djurbesättningarna.

 • Underhålla lantbruksutrustning

  Använda oljor, fettpistoler och handverktyg för att smörja, justera och utföra mindre reparationer av lantbruksutrustning.

 • Sköta betesmarker

  Se till att djur på betesmarker har tillräckligt med foder. Tillämpa åtgärder för bevarande av betesmarker, såsom bete i växelbruk.

 • Använda jordbruksmaskiner

  Använda motordriven jordbruksutrustning, inklusive traktorer, balare, spridare, plogar, slåttermaskiner, skördetröskor, jordförflyttningsutrustning, lastbilar och bevattningsutrustning.

 • Ansvara för hygienrutiner i jordbrukssammanhang

  Se till att hygienrutiner i jordbrukssammanhang följs med hänsyn till reglerna för särskilda aktivitetsområden såsom boskap, växter, lokala jordbruksprodukter osv.

 • Utföra hygienbehandling av gårdsutrustning

  Rengöra och sterilisera utrustning som används vid mjölkning, dvs. mjölkförvaringstankar, samlingskärl och djurens juver. Se till att förfarandena för hälsomässigt korrekt hantering av mjölk följs.

 • Träna hästar

  Tämja, dressera och träna hästar enligt anvisningarna. Ta hänsyn till hästens ålder och ras och träningens ändamål.

 • Utfodra djur

  Tillhandahålla foder och vatten till djur. Detta inbegriper förberedelse av foder och vatten för djur samt rapportering av eventuella förändringar i djurens mat- eller dryckesvanor.

 • Rengöra stall

  Rengöra stall och ta bort all smutsig strö för att förhindra att fukt och ångor förvärras, och för att minska eventuella parasitproblem.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Kontrollera sjukdomar hos lantbrukets djur

  Kontrollera spridningen av sjukdomar och parasiter hos lantbruksdjur genom vaccinering och medicinering samt genom att avskilja sjuka djur.

 • Transportera hästar

  Transportera hästar säkert med specialfordon för hästtransport. Leda hästar till fordon på ett sätt som är säkert för människor i närheten och hästarna.

Source: Sisyphus ODB