Yrke djurskyddsarbetare

Djurskyddsarbetare diagnostiserar, förebygger och behandlar sjukdomar, skador och funktionsstörningar hos vattenlevande djur genom att tillämpa lämpliga provtagningsprotokoll. De övervakar användningen av läkemedel (inklusive vacciner), samlar in data om fiskens hälsa och rapporterar regelbundet till lämplig personal. De kan arbeta med vård av diverse vattenlevande djur eller specialisera sig på vård av en viss grupp eller inom ett särskilt specialområde. De får ge odlingspersonalen råd, stöd och utbildning om bästa praxis när det gäller de odlade organismernas hälsa och välbefinnande.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Identifiering och klassificering av fisk

  De processer som gör det möjligt att identifiera och klassificera fisk.

 • Fiskars biologi

  Undersökning av fisk-, skaldjurs- eller kräftdjursorganismer, indelade i många specialiserade områden som täcker deras morfologi, fysiologi, anatomi, beteende, ursprung och fördelning.

 • Botanik

  Taxonomi eller klassificering av växter, fylogeni och evolution, anatomi och morfologi samt fysiologi.

 • Bioteknik för vattenbruk

  Bioteknik och polymeraskedjerereaktioner för studier om hållbara vattenbruksmetoder.

 • Tillämpad zoologi

  Den vetenskapliga gren som studerar hur djurs anatomi, fysiologi, ekologi och beteende kan tillämpas i ett visst praktiskt sammanhang.

 • Ekologi

  Undersökning av hur organismer samverkar och hur de förhåller sig till den omgivande miljön.

 • Biosäkerhet

  Känna till de allmänna principerna för begreppet biosäkerhet och särskilt de bestämmelser om förebyggande av sjukdom som ska tillämpas vid epidemier som hotar folkhälsan.

 • Biologi

  Vävnader, celler och funktioner hos växt- och djurorganismer, deras ömsesidiga beroende och den växelverkan som äger rum mellan dem och med miljön.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Vattenlevande arter

  Skötsel av biologiska vattenlevande arter.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Virologi

  Struktur, egenskaper, utveckling och samspel mellan virus och de sjukdomar de orsakar.

 • Fiskars anatomi

  Studie av fiskarters form eller morfologi.

 • Molekylär biologi

  Samspelet mellan olika cellsystem, samspelet mellan olika typer av genetiskt material och hur dessa interaktioner kan regleras.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

Färdigheter

 • Forska om växter

  Samla in och analysera data om växter för att identifiera deras grundläggande aspekter såsom ursprung, anatomi och funktion.

 • Analysera fiskprover för diagnos

  Analysera prover eller skador från odlade vattenlevande arter för professionell diagnos och behandling.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Kontrollera fisksjukdomar

  Identifiera symtom på fisksjukdomar. Vidta lämpliga åtgärder för att behandla eller eliminera diagnostiserade tillstånd.

 • Samla in fiskprover för diagnos

  Samla in prover från fisk och skaldjur för diagnostisering av specialister på fisksjukdomar.

 • Utföra fiskpopulationsstudier

  Undersökning av fiskpopulationer i fångenskap för att fastställa överlevnad, tillväxt och migration.

 • Analysera arbetsrelaterade skriftliga rapporter

  Läsa och förstå arbetsrelaterade rapporter, analysera innehållet i rapporterna och införliva resultaten i den dagliga verksamheten.

 • Skicka biologiska prover till laboratorium

  Skicka insamlade biologiska prover till det berörda laboratoriet i enlighet med strikta rutiner för märkning och spårning av informationen på proverna.

 • Diagnostisera sjukdomssymptom hos akvatiska djur

  Observera och beskriva symptom och lesioner hos fisk, blötdjur och kräftdjur. Övervaka onormalt beteende av fisk vid utfodring, simning och stigning till vattenytan.

 • Forska om djur

  Samla in och analysera data om djurs liv för att identifiera grundläggande aspekter som ursprung, anatomi och funktion.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Göra i ordning anläggningar för behandling av fisk

  Göra i ordning anläggningar för behandling av fisk för effektiv isolering av kontaminerad fisk under behandling. Kontrollera behandlingar tillämpas för att undvika kontaminering av andra bestånd, kärl och omgivande miljö.

 • Kontrollera den akvatiska produktionsmiljön

  Bedöma effekterna av biologiska förhållanden som alger och påväxt genom hantering av vattenintag, upptagningsområden och syreanvändning.

 • Kontrollera vattenkvalitet

  Mäta vattenkvalitet: temperatur, syrehalt, salthalt, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet och klorofyll. Övervaka den mikrobiologiska vattenkvaliteten.

 • Utarbeta strategier inom vattenbruk

  Utarbeta strategier för vattenbruk baserat på rapporter och forskning för att hantera särskilda fiskodlingsfrågor. Planera och organisera arbetet för att förbättra vattenbruksproduktionen och hantera eventuella problem.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Kontrollera behandlad fisk

  Övervaka behandlad fisk för att utvärdera effekten av behandlingar.

 • Inspektera fiskbestånd

  Samla in och undersöka fisk för att utvärdera fiskbeståndets hälsa.

 • Bedöma fiskars hälsotillstånd

  Fastställa fiskars hälsotillstånd och förbereda dem för säker behandling.

 • övervaka fiskars mortalitet

  Övervaka fiskdödligheten och bedöma eventuella orsaker.

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Använda specialutrustning

  Använda specialutrustning såsom elektronmikroskop, telemetri, digital bildanalys, globala positioneringssystem och datormodellering i studier och analyser av produktionsmetoder.

 • Informera kunder om tekniska detaljer

  Informera och stödja kunder och veterinärer vid problem. Ge återkoppling till produktion och ledning.

 • Sköta bortskaffande av kemikalier på ett riktigt sätt

  Bortskaffa kemikalier och behandlingar på ett säkert sätt i enlighet med förfarandena för avfallshantering på plats.

 • Utföra fiskmortalitetsstudier

  Samla in uppgifter om fiskmortalitet. Identifiera orsaker till mortalitet och tillhandahålla lösningar.

 • Samla in data från experiment

  Samla in data som härrör från tillämpningen av vetenskapliga metoder såsom testmetoder, experimentell utformning eller mätningar.

 • Tillämpa vetenskapligt beslutsfattande inom hälso- och sjukvård

  Genomföra vetenskapliga rön för evidensbaserad praxis, integrera forskningsresultat i beslutsfattandet genom att bilda en fokuserad klinisk fråga som svar på ett erkänt informationsbehov, söka efter de mest lämpliga bevisen för att uppfylla detta behov, göra en kritisk bedömning av den insamlade bevisningen, lägga till bevis i en strategi för åtgärder och utvärdera effekterna av eventuella beslut och åtgärder.

 • Ta fram visuella data

  Utarbeta diagram och kurvor för visuell presentation av data.

 • Skriva rutinrapporter

  Skriva rutinrapporter; identifiera lämpliga formulär eller dokument för registrering av uppgifter från manuella inspektioner och/eller elektroniska system. Ange tydliga iakttagelser vid behov. En skriftlig rapport är oftast en sammanfattning av avläsningsvärden från systemets rutinmässiga funktion.

 • Utföra förebyggande åtgärder mot fisksjukdomar

  Vidta sjukdomsförebyggande åtgärder för fisk, blötdjur och kräftdjur för landbaserade och vattenbaserade vattenbruksanläggningar.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Spara fiskprover för diagnos

  Samla in och bevara prover eller lesioner från yngel, fiskar och blötdjur för diagnostisering utförd av specialister på fisksjukdomar.

 • Föra bok över arbetsuppgifter

  Organisera och klassificera register över sammanställda rapporter och korrespondens i samband med utfört arbete och förloppsregister över arbetsuppgifter.

 • Utarbeta behandlingsplaner för fisk

  Utarbeta planer för hälso- och sjukvård för att uppfylla specifika krav beträffande fisksjukdomar.

 • Utföra fältarbete

  Delta i forskning på fältet och utvärdering av statlig och privat mark och vatten.

 • Genomföra behandlingar av fisk

  Genomföra behandlingar av fisk, inklusive vaccinera fisken genom nedsänkning och injicering, och kontinuerligt övervaka fisken efter tecken på stress.

 • Följa säkerhetsanvisningar vid fiske

  Följa policyer och institutionella bestämmelser i syfte att garantera en säker arbetsplats för de anställda inom fiske och vattenbruk. Hantera potentiella risker och faror genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.

 • Föra behandlingsjournaler vid vattenbruk

  Samla korrekt information och föra register över behandlingar som används.

 • Föra ut veterinärmedicinsk specialistinformation

  Informera veterinärer och personer som inte är veterinärer om betydelsen av och framstegen inom det relevanta specialistområdet.

 • Bevara naturresurser

  Skydda vatten och naturresurser och samordna åtgärder. Samarbeta med miljöorgan och personal som arbetar med resurshantering.

Source: Sisyphus ODB