Yrke djurskyddsinspektör

Djurskyddsinspektörer utreder anmälda fall av djurplågeri eller vanvård, räddar eller hämtar djur i omedelbar eller eventuell fara, samarbetar med interna och externa organ och andra djurskyddsorganisationer, ger information och råd till djurägare och -vårdare, strävar efter att förbättra eller värnar om djurens välbefinnande samt förebygger eller lindrar djurens lidande.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Miljöberikning för djur

  Typer, metoder och användning av berikning för djur för att möjliggöra naturligt beteende, inbegripet tillhandahållande av miljöstimuli, utfodringsverksamhet, mental stimulans, föremål för manipulation, social verksamhet och träning.

 • Djurvälfärd

  Allmänt erkända behov inom djurvälfärd för olika arter, situationer och näringar. Dessa inbegriper följande: behovet av en lämplig miljö, behovet av lämpligt foder, möjligheten att utföra normala beteenden behovet av att hållas tillsammans med, eller avskilt från, andra djur behovet av att skyddas från smärta, lidande, skador och sjukdomar.

 • Djurs beteende

  Djurens naturliga beteendemönster, d.v.s. hur ett normalt och onormalt beteende kan uttryckas med hänsyn till art, miljö, samspel mellan människa och djur och yrke.

 • Säkra arbetsmetoder i veterinärmiljö

  Säkra arbetsrutiner på en veterinärklinik för att identifiera faror och därmed förknippade risker för att förhindra olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador på djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljö.

 • Lagstiftning rörande djurvälfärd

  Rättsliga ramar, yrkesetiska regler, nationella regelverk och EU-regelverk och rättsliga förfaranden för att arbeta med djur och levande organismer i syfte att säkerställa deras välbefinnande och hälsa.

 • Djurs anatomi

  Studien av djurens kroppsdelar, deras struktur och dynamiska förhållanden, på en nivå som krävs för den specifika placeringen.

 • Djurs fysiologi

  Studiet av den mekaniska, fysiska, bioelektriska och biokemiska funktionen hos djur, deras organ och celler.

 • Animalieproduktion

  Utfodring, agronomi, landsbygdsekonomi, djurhållning, hygien- och biosäkerhet, etologi, skydd och skötsel av djurens hälsa.

 • Biosäkerhet med koppling till djur

  Medvetenheten om hygien- och bioskyddsåtgärder vid arbete med djur, bl.a. orsaker till samt överföring och förebyggande av sjukdomar samt användning av policyer, material och utrustning.

 • Sociokulturella kontexter för djurhållning

  Medvetenhet om det sociala och kulturella sammanhang i vilket djur hålls och inverkan på deras användning, vård och samspel mellan människa och djur.

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

Färdigheter

 • Ge handledning

  Vägleda och stödja mindre kunniga eller mindre erfarna kollegor.

 • Fatta beslut om djurs välbefinnande

  Göra ett val utifrån flera alternativa sätt som främjar djurets välbefinnande.

 • Hantera veterinärmedicinska akutsituationer

  Hantera oförutsedda händelser som rör djur och omständigheter som kräver brådskande åtgärder på lämpligt sätt.

 • Tillämpa säkra arbetsmetoder i veterinärmedicinska sammanhang

  Tillämpa säkra arbetsmetoder i ett veterinärmedicinskt sammanhang för att identifiera faror och relaterade risker i syfte att förebygga olyckor eller tillbud. Detta omfattar skador vållade av djur, zoonotiska sjukdomar, kemikalier, utrustning och arbetsmiljöer.

 • Sköta kontakter med djurskyddsmyndigheter

  Säkerställa goda relationer med andra djurskyddsmyndigheter och -organ.

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Rädda djur

  Rädda djur i en situation som utgör ett omedelbart eller potentiellt hot mot deras välbefinnande.

 • Behandla djur på ett etiskt sätt

  Utföra aktiviteter i enlighet med godtagna principer om rätt och fel, bl.a. transparenta arbetsmetoder och beteende gentemot kunder och deras djur.

 • Bedöma djurs skick

  Granska djuret för eventuella yttre tecken på parasiter, sjukdomar eller skador. Använda denna information för att fastställa egna åtgärder och rapportera sina resultat till ägarna.

 • Främja djurskyddet

  Främja god praxis och arbeta med medkänsla för att upprätthålla och främja en hög djurskyddsstandard i alla situationer samt anpassa personligt beteende och hantera miljöfaktorer på ändamålsenligt sätt.

 • Ge råd om djurskydd

  Förbereda och tillhandahålla information till individer eller grupper om hur man kan främja djurs hälsa och välbefinnande samt hur man kan minska riskerna för djurs hälsa. Ge rekommendationer om korrigerande åtgärder.

 • Bemöta svårhanterliga personer

  Arbeta säkert och kommunicera effektivt med individer och grupper i svårhanterliga situationer. Detta kan inbegripa identifiering av tecken på aggressivitet, lidande och hotfullt beteende och metoder för att hantera dessa i syfte att hålla personen i fråga samt andra säkra.

 • Samarbeta med djurskyddsmyndigheter

  Etablera kontakt med djurskyddsmyndigheter om djurets hälsotillstånd och förhållanden i syfte att följa lagen och få insikt i vilka åtgärder som bör vidtas härnäst. Förhandla om ett slutresultat om hur situationen ska åtgärdas.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Instruera djurägare

  Ge instruktioner och råd till djurägare och vårdare så att de kan förbättra och bevara djurets/djurens välmående.

Source: Sisyphus ODB