Yrke djurvårdare, djurpark

Djurvårdare på djurparker sköter djur som hålls i fångenskap för artbevarande, utbildnings- eller forskningssyfte och/eller för att visas för allmänheten. De ansvarar som regel för utfodring, daglig skötsel och för djurens välbefinnande. Bland annat arbetar de djurvårdare som arbetar på djurparker med att rengöra visningsområdena och rapporterar om eventuella hälsoproblem. De kan även medverka i forskningsinsatser eller utbildningsarbete, till exempel genom att leda guidade turer och svara på frågor.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Tillämpad zoologi

  Den vetenskapliga gren som studerar hur djurs anatomi, fysiologi, ekologi och beteende kan tillämpas i ett visst praktiskt sammanhang.

 • Djurens evolution

  Djurens evolutionshistoria och utvecklingen av arter och deras beteende genom domesticering.

 • Sjukdomstecken hos djur

  Fysiska, beteendemässiga och miljörelaterade tecken på hälsa och ohälsa hos olika djur.

 • Djurvälfärd

  Allmänt erkända behov inom djurvälfärd för olika arter, situationer och näringar. Dessa inbegriper följande: behovet av en lämplig miljö, behovet av lämpligt foder, möjligheten att utföra normala beteenden behovet av att hållas tillsammans med, eller avskilt från, andra djur behovet av att skyddas från smärta, lidande, skador och sjukdomar.

 • Utfodring

  Aspekter av hur olika djurarter utfodras och ges vatten. Olika typer av djurfoder, kvalitetskriterier för foder och metoder för att utfodra och ge vatten till djur.

Färdigheter

 • övervaka djurskyddet

  Övervaka djurs fysiska tillstånd och beteende och rapportera eventuella problem eller oväntade förändringar, inbegripet tecken på hälsa eller ohälsa, utseende, tillstånd för djurens bostadsutrymmen, intag av livsmedel och vatten samt miljöförhållanden.

 • Hantera djurhygien

  Planera och använda lämpliga hygienåtgärder för att förebygga överföring av sjukdomar och säkerställa en effektiv allmän hygien. Upprätthålla och följa hygienrutiner och hygienföreskrifter vid arbete med djur, meddela hygienkontroller och protokoll till andra. Hantera säkert bortskaffande av avfall i enlighet med destinations- och lokala bestämmelser.

 • Vårda ungdjur

  Bedöma behoven hos avkommor och ungdjur. Utan dröjsmål vidta lämpliga åtgärder vid problem med avkommas eller ungdjurs hälsa.

 • Administrera specifika läkemedel för att underlätta befruktning

  Administrera specifika läkemedel för synkronisering av avelscykler till djur i enlighet med veterinär- och ägarinstruktioner. Detta inbegriper säker användning och lagring av läkemedel och utrustning samt registerföring.

 • Följa säkerhetsföreskrifter för djurparker

  Följa säkerhetsregler och -föreskrifter för djurparker för att säkerställa en säker arbetsmiljö vid arbete med djurparksdjur och garantera säkerheten för djurparksbesökare.

 • Utfodra djur

  Tillhandahålla foder och vatten till djur. Detta inbegriper förberedelse av foder och vatten för djur samt rapportering av eventuella förändringar i djurens mat- eller dryckesvanor.

 • Utföra behandling av djur

  Utföra medicinska ingrepp på djur, inklusive genom behandlingar, administrering av läkemedel och bedömningar av djurets hälsotillstånd.

 • Bedöma djurhantering

  Utvärdera hantering av diverse djur, inklusive skötsel, välbefinnande och boendeförhållanden för djur i djurparker, naturparker, stall, gårdar eller djurförsöksanläggningar.

 • Bedöma djurs näringsstatus

  Bedöma djurs näringsstatus, fastställa obalanser i kosten och föreskriva korrigering.

 • Ge djuren möjlighet att få utlopp för sitt naturliga beteende

  Vara medveten om djurens naturliga beteende och anpassa omgivningen för att uppmuntra detta beteende. Detta kan innebära förändringar av miljöer, foder, gruppsammansättningar, rutiner för djurhållning osv.

 • Assistera vid allmänna veterinärmedicinska förfaranden

  Bistå veterinärer genom att förbereda både djuret och utrustningen för medicinska ingrepp samt ge vård och omsorg till de djur som genomgår ett medicinskt ingrepp.

 • Kontrollera djurs rörelser

  Styra, kontrollera eller begränsa en del av rörelser hos ett djur eller en grupp av djur.

 • Bedöma djurs beteende

  Observera och utvärdera djurens beteende för att arbeta med dem på ett säkert sätt och upptäcka avvikelser från normala beteenden som visar att hälsa och välbefinnande riskeras.

 • Ge första hjälpen åt djur

  Ge akutvård för att förhindra försämring av tillståndet, lidande och smärta tills veterinärhjälp är tillgänglig. Grundläggande akutvård tillhandahålls av icke-veterinärer innan första hjälpen kan tillhandahållas av en veterinär. Icke-veterinärer som tillhandahåller akutvård förväntas söka vård hos en veterinär så snart som möjligt.

 • Assistera vid djurtransporter

  Assistera vid djurtransporter, bl.a. lastning och lossning av djur, förberedelse av transportfordonet och upprätthållande av djurets välbefinnande under hela transportprocessen.

 • Bedöma djurmiljöer

  Utvärdera djurets miljö, inklusive kvantifiering av ventilation, utrymme och bo och mäta dem mot ”de fem friheterna”: frihet från hunger eller törst, frihet från obehag, frihet från smärta, skada eller sjukdom, frihet att uttrycka normalt beteende, frihet från rädsla och nöd.

 • Hantera biosäkerhet hos djur

  Planera och tillämpa lämpliga biosäkerhetsåtgärder för att förhindra överföring av sjukdomar och säkerställa effektiv biosäkerhet. Upprätthålla och följa biosäkerhetsrutiner och infektionskontroller vid arbete med djur, bland annat genom att känna igen potentiella hälsoproblem och vidta lämpliga åtgärder, informera om rutiner för hygienkontroll och biosäkerhet samt rapportera till andra.

 • Främja djurskyddet

  Främja god praxis och arbeta med medkänsla för att upprätthålla och främja en hög djurskyddsstandard i alla situationer samt anpassa personligt beteende och hantera miljöfaktorer på ändamålsenligt sätt.

 • Sköta utrymmen för djur

  Se till att djurutrymmen som livsmiljöer, terrarier, burar eller kennlar är lämpliga och hygieniska. Rensa utrymmet och tillhandahålla nytt strö om så krävs.

 • Utföra underhåll på utrustning

  Regelbundet besiktiga och utföra alla nödvändiga åtgärder för att hålla utrustningen i gott funktionsskick, antingen före eller efter dess användning.

 • Tillhandahålla en berikande miljö för djur

  Tillhandahålla en berikande miljö för djur där de får ge uttryck för sitt naturliga beteende, inbegripet anpassning av miljöförhållanden, tillhandahållande av utfodring och problemlösningsövningar, samt genomförande av skötselaktiviteter, sociala aktiviteter och träningsaktiviteter.

 • Föra journal

  Upprätta och bevara register över utfört arbete.

Source: Sisyphus ODB