Yrke domare i högsta domstolen

Domare i högsta domstolen är ordförande i höga domstolar och arbetar med komplexa straffrättsliga och civilrättsliga mål. De prövar mål vid rättegångar för att formulera en dom eller beordra en jury att komma fram till en dom samt besluta om straff om en part förklaras skyldig. De handlägger förfaranden och ser till att rättegången hålls på ett rättvist sätt i enlighet med lagstiftningen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kriminalvård

  Rättsliga bestämmelser och strategier för insatser vid kriminalvård och andra korrigerande åtgärder.

 • Civilrätt

  Bestämmelser och deras tillämpning vid tvister mellan olika parter.

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

 • Förfaranden vid civilmål

  De rättsliga förfaranden och standarder som domstolarna följer i civilrättsliga förfaranden.

 • Straffrätt

  De rättsliga bestämmelser, konstitutioner och förordningar som gäller för straffansvar.

Färdigheter

 • Höra vittnen

  Höra vittnen vid en domstolsförhandling eller under en utredning för att bedöma redogörelsens betydelse, dess inverkan på ärendet under granskning eller utredning och i syfte att bidra till att nå fram till en slutsats.

 • Upprätthålla ordning i rättssalen

  Se till att ordning upprätthålls i rättssalen under en domstolsförhandling.

 • Ansvara för domstolsförhandlingar

  Övervaka förfaranden under en domstolsförhandling för att säkerställa att de efterlever förordningar, sker på ett korrekt och ärligt sätt och att inga moraliska eller etiska gränser överskrids under förhör eller framläggande av rättsliga argument.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Tolka lagen

  Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.

 • Fatta rättsliga beslut

  Fatta beslut i rättsliga ärenden för att komma fram till en officiell slutsats som ska verkställas och ta fram ett beslut som är rättsligt bindande för de berörda parterna.

 • Visa opartiskhet

  Utföra uppgifter för tvistande parter eller klienter utifrån objektiva kriterier och metoder utan beaktande av fördomar eller partiskhet, för att fatta eller underlätta objektiva beslut och resultat.

 • Visa ansvarstagande

  Ta ansvar för yrkesmässiga beslut som fattas av dig själv eller andra i utövandet av en tjänst eller en roll.

 • Vägleda jury

  Vägleda en jurys verksamhet och beslutsprocess under en domstolsförhandling för att se till att den agerar opartiskt och har tagit del av alla bevis, argument och vittnesmål som är relevanta för rättegången, så att juryn kan fatta bästa möjliga beslut som domaren sedan kan grunda sin dom på.

 • Höra rättsliga argument

  Höra rättsliga argument som läggs fram under en domstolsförhandling eller ett annat sammanhang där rättsfall behandlas och beslutas, på ett sätt som ger båda sidor lika möjligheter att lägga fram sina argument, och fatta beslut på grundval av argumenten på ett ärligt och opartiskt sätt.

Source: Sisyphus ODB