Yrke domare

domare
Credits: Shutterstock.com

Domare är ordförande vid samt granskar och handlägger rättsfall, förhör, överklaganden och rättegångar. De ser till att domstolsförfarandena följer konventionella rättsliga förfaranden samt granskar bevis och juryer. Domare är ordförande i ärenden som rör sådana områden som brottslighet, familjefrågor, civilrätt, mindre fordringar och ungdomsbrott.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Relaterade yrken domstolar

 • Advokatsbiträde
 • Åklare
 • Jurist
 • Rättens sekreterare
 • Utmätningsman

Kunskap

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

 • Förfaranden vid civilmål

  De rättsliga förfaranden och standarder som domstolarna följer i civilrättsliga förfaranden.

 • Civilrätt

  Bestämmelser och deras tillämpning vid tvister mellan olika parter.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

Färdigheter

 • Tolka lagen

  Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.

 • Höra rättsliga argument

  Höra rättsliga argument som läggs fram under en domstolsförhandling eller ett annat sammanhang där rättsfall behandlas och beslutas, på ett sätt som ger båda sidor lika möjligheter att lägga fram sina argument, och fatta beslut på grundval av argumenten på ett ärligt och opartiskt sätt.

 • Visa opartiskhet

  Utföra uppgifter för tvistande parter eller klienter utifrån objektiva kriterier och metoder utan beaktande av fördomar eller partiskhet, för att fatta eller underlätta objektiva beslut och resultat.

 • Ansvara för domstolsförhandlingar

  Övervaka förfaranden under en domstolsförhandling för att säkerställa att de efterlever förordningar, sker på ett korrekt och ärligt sätt och att inga moraliska eller etiska gränser överskrids under förhör eller framläggande av rättsliga argument.

 • Upprätthålla ordning i rättssalen

  Se till att ordning upprätthålls i rättssalen under en domstolsförhandling.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Visa ansvarstagande

  Ta ansvar för yrkesmässiga beslut som fattas av dig själv eller andra i utövandet av en tjänst eller en roll.

Source: Sisyphus ODB