Yrke domstolsadministratör

Domstolsadministratörer övervakar brott- och tvistemål från början till slut. De granskar ärendeakter och ärendens förlopp för att säkerställa att förfaranden genomförs i enlighet med lagstiftningen. De ser också till att förfaranden genomförs i tid och att alla frågor har lösts innan ärendena avslutas.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förfaranden vid civilmål

  De rättsliga förfaranden och standarder som domstolarna följer i civilrättsliga förfaranden.

 • Hantering av rättsfall

  De rättsliga förfarandena från ett måls början till dess slut, till exempel dokumentation som måste utarbetas och hanteras, de personer som deltar i olika skeden av ärendet och de krav som måste vara uppfyllda innan ärendet kan avslutas.

 • Rättsutredning

  Metoder och förfaranden för utredning i rättsliga frågor, till exempel förordningar, och olika tillvägagångssätt för analys och insamling av källor samt kunskap om hur man anpassar utredningsmetoden i ett specifikt fall för att få fram den information som eftersöks.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

Färdigheter

 • Ansvara för förfaranden i rättsfall

  Övervaka de förfaranden som utförs under eller efter ett rättsligt förfarande för att se till att allt har skett i enlighet med rättsliga bestämmelser, att ärendet är slutfört innan det avslutas och att kontrollera om inga misstag har begåtts och alla nödvändiga åtgärder har vidtagits under ärendets gång från början till slut.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Säkerställa rätt dokumenthantering

  Säkerställa efterlevnad av standarder och regler för spårande och registrering inom dokumenthantering, t.ex. se till att ändringar identifieras, att dokumenten förblir läsbara och att inga föråldrade dokument används.

 • Ta fram dokumentation i enlighet med rättsliga krav

  Skapa professionellt skrivet innehåll som beskriver produkter, tillämpningar, komponenter, funktioner eller tjänster i enlighet med rättsliga krav och interna eller externa standarder.

 • Ansvara för administrativa system

  Se till att de administrativa systemen, processerna och databaserna är effektiva och välhanterade samt ger en god grund för arbetet tillsammans med den administrativa tjänstemannen/personalen/yrkesutövaren.

Source: Sisyphus ODB