Yrke domstolssekreterare

Domstolssekreterare utför administrativa och biträdande uppgifter för domstolar och domare. De ansvarar för att godkänna eller avslå ansökningar i samband med informella arvskiften och informellt utnämnande av personliga ombud. De förvaltar ärendekonton och hanterar officiella handlingar. Domstolssekreterare bistår vid rättegångar, till exempel genom att kungöra ärenden och parter, föra protokoll och registrera order från domaren.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

 • Förfaranden vid civilmål

  De rättsliga förfaranden och standarder som domstolarna följer i civilrättsliga förfaranden.

Färdigheter

 • Föra loggböcker

  Upprätthålla de loggböcker som krävs i enlighet med praxis och i etablerade format.

 • Föra protokoll vid domstolsförhandlingar

  Föra protokoll över alla uppgifter som krävs för korrekt protokollföring under domstolsförhandlingar, såsom de personer som är närvarande, målet, den framlagda bevisningen, den avkunnade domen och andra viktiga frågor som togs upp under förhandlingen.

 • Assistera domare

  Assistera domaren vid domstolsförhandlingar för att se till att domaren får tillgång till alla nödvändiga dokument, hjälpa till att upprätthålla ordningen, se till att domaren är nöjd och belåten och se till att utfrågningen sker utan komplikationer.

 • Förvalta konton

  Förvalta en organisations räkenskaper och finansiella verksamhet genom att övervaka att alla handlingar arkiveras på korrekt sätt, att all information och alla beräkningar är korrekta och att korrekta beslut fattas.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Hantera bevisning

  Hantera bevisning som är viktig för ett fall på ett sätt som överensstämmer med bestämmelser och så att den berörda bevisningens tillstånd inte påverkas samt säkerställer att den kan användas som avsett i det aktuella fallet.

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

Source: Sisyphus ODB