Yrke drift- och underhållsingenjör, vattenrening

Drift- och underhållsingenjörer (vattenrening) granskar avloppssystem och rörledningssystem. De gör detta med hjälp av rörliga videokameror vars inspelningar visar om de behöver utföra underhåll och reparation på dessa typer av system.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Typer av rörledningar

  Kunskap om olika typer av rörledningar och deras olika användningsområden. Skilja mellan de rörledningar som används för att transportera varor över korta och långa avstånd och förstå deras respektive matningssystem.

Färdigheter

 • Säkra arbetsområde

  Säkra arbetsområde genom att markera gränser, begränsa tillträdet, sätta ut skyltar och vidta andra åtgärder för att garantera säkerheten för allmänheten och personalen.

 • Montera färdiga rörledningsdelar

  Montera delar och komponenter som tillverkats för rörledningar i företag eller anläggningar. Bygga rörledningsinfrastruktur eller ommontera delar som tagits ut för reparation. Använda svetsutrustning och andra verktyg i monteringsverksamheten.

 • Känna igen tecken på korrosion

  Känna igen de tecken på metall som visar oxidationsreaktioner med miljön och som leder till rostbildning, gropar i koppar, spänningskorrosion etc. och bedöma hur snabbt korrosionsbildningen sker.

 • Följa hälso- och säkerhetsförfaranden för byggverksamhet

  Tillämpa relevanta hälso- och säkerhetsrutiner inom byggverksamhet för att förebygga olyckor, föroreningar och andra risker.

 • Underhålla provutrustning

  Underhålla utrustning som används för att testa kvaliteten på system och produkter.

 • Använda testutrustning

  Använda utrustning för att testa prestanda och drift av maskiner.

 • Undersöka infrastruktur

  Utföra oförstörande provning på civila strukturer såsom broar och rörledningar för att hitta avvikelser eller skador.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Testa sensorer

  Testa sensorer med hjälp av lämplig utrustning. Samla in och analysera data. Övervaka och utvärdera systemets prestanda och vid behov vidta åtgärder.

 • Föra register över underhållsåtgärder

  Föra skriftliga register över alla utförda reparationer och underhållsåtgärder, inbegripet information om delar och material som har använts osv.

 • Upptäcka brister i rörledningsinfrastruktur

  Upptäcka brister i rörledningsinfrastrukturen under konstruktionen eller med tidens gång. Upptäcka brister, t.ex. konstruktionsbrister, korrosion, markrörelser, tryckmätningsuttag som gjorts av misstag och annat.

 • Förebygga försämring av rörledningar

  Säkerställa bevarandet av rörledningar genom att se till att systemet och ytbeläggningarnas egenskaper upprätthålls på lämpligt sätt. Förebygga korrosion, läckage och andra problem.

 • Underhålla septiska tankar

  Underhålla avloppssystem som använder septiska tankar för uppsamling av avloppsvatten, och separera fast avfall från det, från bostadshus eller organisationer. Utföra rutinunderhåll och rengöringsuppgifter; identifiera och reparera fel.

 • Inspektera avlopp

  Inspektera avloppssystem för att identifiera explosiva gaser med hjälp av gasanalysutrustning.

 • Inspektera rörledningar

  Gå längs rörledningar för att identifiera skada eller läckage; använda elektronisk detekteringsutrustning och genomför visuella kontroller.

 • Reparera rörledningar

  Utföra underhåll och reparation av rörledningar för att förebygga eller avhjälpa skador med hjälp av fjärrstyrda robotar vid behov.

 • Förhindra skador på infrastruktur för allmännyttiga anläggningar

  Konsultera allmännyttiga företag eller planer på lokaliseringen av all infrastruktur för allmännyttiga anläggningar som kan störa ett projekt eller skadas av det. Vidta nödvändiga åtgärder för att undvika skador.

 • Använda videoutrustning för rörledningar

  Hantera rörliga videokameror som inspekterar avloppssystem och rörledningar. Kameran är ansluten via en lång kabel som är lindad runt en vinsch. Analysera filmmaterialet för att se om det behövs reparationer eller underhåll.

 • övervaka konstruktion av avloppssystem

  Övervaka implementeringen av korrekta planer och metoder för avloppssystem under konstruktion, installation och underhåll av avloppsledningssystem för att säkerställa överensstämmelse med godkända planer och driftsäkerhet.

Source: Sisyphus ODB