Yrke driftansvarig, flygplats

Driftansvariga (flygplats) utövar tillsyn och utför administrativt arbete för att övervaka den operativa verksamheten under ett angivet arbetsskift på en stor flygplats. De arbetar för att säkerställa att luftfartygen lyfter och landar på ett säkert sätt.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Faror vid rangering

  Förstå de faror och svårigheter som förekommer i samband med rangering, inklusive buller, damm, intagande av ämnen eller fordonskollisioner.

 • Instruktioner för flygplatsverksamhet

  Läsa och förstå märken, skyltar och instruktioner vid övervakning av flygplatsverksamhet.

 • Flygplatsplanering

  Kunskaper om flygplatsplanering för olika typer av luftfartyg; användning av denna information för mobilisering av resurser och personal för att hantera luftfartyg medan de befinner sig på flygplatsen.

 • Miljöbestämmelser för flygplatser

  De officiella reglerna för miljönormer vid flygplatser enligt nationella bestämmelser för flygplatsplanering och relaterad utveckling. Dessa omfattar bestämmelser som reglerar buller- och miljöaspekter, hållbarhetsåtgärder och effekter i samband med markanvändning, utsläpp och dämpning av risker för vilda djur och växter.

Färdigheter

 • Sköta drift av bilparkering

  Övervaka bilparkeringsverksamhet och parkerade fordon.

 • Följa flygmeteorologi

  Följa och tolka den information som väderstationer tillhandahåller för att prognostisera förhållanden som kan påverka flygplatser och flyg.

 • Leda personal

  Anställa och utbilda anställda för att öka deras värde för organisationen. Detta inbegriper olika insatser på personalområdet genom utveckling och genomförande av policyer och förfaranden för att skapa en god arbetsmiljö för de anställda.

 • Hantera parkeringsområden för luftfartyg

  Hantera parkeringsområden för luftfartyg. En flygplats har vanligtvis fyra olika slags flygplansparkering: internationell luftfart, inrikesflyg, allmän luftfart och helikoptrar.

 • Genomföra förbättringsåtgärder för flygplatsverksamhet

  Genomföra förbättringsåtgärder av flygplatsverksamhet utifrån förståelse för behoven på en flygplats. Planera och utveckla förbättringsåtgärder med fullgoda resurser.

 • Införa säkerhetsrutiner för flygsida

  Tillämpa en serie flygfältssäkerhetsbestämmelser och säkerhetsrutiner för att säkerställa en säker arbetsmiljö för flygplatspersonalen.

 • Hantera potentiella faror på flygplats

  Hantera potentiella faror på en flygplats, t.ex. främmande föremål, skräp och störningar på grund av vilda djur och växter.

 • Se till att det sker en korrekt bagagekontroll på flygplatsen

  Kontrollera bagageenheter på flygplatsen med hjälp av CBS-system; sköta felsökning och identifiera känsligt eller för stort bagage.

 • Leda arbetet för att avlägsna obrukbart luftfartyg

  Leda, kontrollera och samordna åtgärder för säkert avlägsnande av obrukbart luftfartyg. Samarbeta med gruppen för säkerhetsutredning och med flygbolaget/luftfartygsoperatören.

 • Undersöka flygolyckor

  Grundligt undersöka flygolyckor, kollisioner, krascher eller andra allvarliga luftfartsincidenter.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • övervaka säkerheten vid bemannade ingångar

  Se till att övervakningen av bemannade ingångar utförs så effektivt som möjligt.

 • Inspektera flygplatsanläggningar

  Styra och medverka i besiktning av flygplatsanläggningar, bl.a. territorium, start- och landningsbanor, inhägnader, manövreringbanor, flygplattor, portuppdelning och vägbanor, för att garantera säkerhet, säker och effektiv drift samt effektiv flygtrafik i enlighet med bestämmelserna av Federal Aviation Administration (FAA) och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa).

 • Se till att flygplatsreglerna efterföljs

  Säkerställa att flygplatsförfaranden genomförs i enlighet med alla krav.

 • Införa bestämmelser för fordonskontroll för flygsida

  Införliva bestämmelserna i handboken för förflyttning av fordon och personer via luftfart.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Hjälpa olika typer av flygplatsbesökare

  Tillgodose behoven hos olika typer av flygplatskunder; ta fram och verkställa planer som tillgodoser intressenternas krav.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

 • Ta fram NOTAM-meddelande för piloter

  Ta fram och föra in regelbundna NOTAM-meddelanden i informationssystemet som används av piloter; beräkna bästa möjliga användning av det tillgängliga luftrummet samt ge information om potentiella faror vid luftuppvisningar, VIP-flygningar och fallskärmshopp.

 • Inspektera anläggningar på flygplatsens flygsida

  Se till att användbarhetsinspektioner utförs i enlighet med gällande standarder och med lämpliga intervall; utföra inspektioner och upprätta rapporter.

 • Hantera frågor kring hinderkontroll

  Behandla ansökningar om tillfälliga strukturer som troligen kommer att vara kortare tid än tre månader.

 • Ta fram beredskapsplaner för flygplats

  Utarbeta en beredskapsplan för flygplatsen som säkerställer en säker och effektiv hantering av nödsituationer som kan uppstå.

 • Underhålla flygplatsutrustning

  Underhålla flygplatsutrustningens funktionsduglighet genom kontinuerliga kontroller.

 • Införa beredskapsplan för flygplats

  Utforma och genomföra planen för att säkerställa fullständig implementering av nödförfaranden under kris- eller katastrofsituationer. Vid utarbetandet av planen ska de sätt på vilka besättningsmedlemmar ska samarbeta under förebyggande åtgärder och faktiska nödsituationer beskrivas. Hantera kommunikation på flygplatsen, förbereda evakueringsförfaranden och -vägar samt begränsa tillträde till områden under simuleringar eller verkliga nödsituationer.

 • Använda radioutrustning

  Förbereda och använda radioenheter och -tillbehör, t.ex. sändningskonsoler, förstärkare och mikrofoner. Förstå det grundläggande i radiooperatörens språk och vid behov tillhandahålla instruktioner om hur radioutrustningen ska hanteras på ett korrekt sätt.

 • Förbereda för underhåll av utrustning

  Förbereda resurser och arbetsuppgifter för att utföra underhåll av utrustning utifrån budgetbehov.

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Följa program för att hantera risker med vilda djur

  Se till att program för hanteringen av risker med djur genomförs på lämpligt sätt. Beakta inverkan av vilda djur och växter på utförandet av transporter eller industriell verksamhet.

 • Följa givna instruktioner

  Följa instruktioner för att uppnå mål och hålla tidsfrister.

 • Ge muntliga instruktioner

  Kommunicera transparenta instruktioner. Se till att budskapen förstås och följs korrekt.

 • Genomföra säker rangering av luftfartyg

  Genomföra säker rangering av luftfartyg, följa markeringar på flygbanor och se till att tillhörande dokumentation eller databasfält fylls i korrekt.

 • Följa föreskrifterna i flygplatsens verksamhetshandbok

  Följa standarder och särskilda föreskrifter i flygplatsens verksamhetshandbok.

Source: Sisyphus ODB