Yrke drifttagningstekniker

Drifttagningstekniker samarbetar med drifttagningsingenjörer vid övervakning av slutstadierna i ett projekt då systemen installeras och testas. De kontrollerar att utrustningen, anläggningarna och fabrikerna fungerar korrekt och utför reparationer och underhåll vid behov.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsteknik

  Den tekniska disciplin som används för att se till att system, maskiner och utrustning fungerar enligt fastställda säkerhetsnormer och lagar, t.ex. miljölagstiftning.

 • Kvalitetssäkringsförfaranden

  Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

 • Teknikprocesser

  En systematisk strategi för utveckling och underhåll av tekniska system.

 • Idrifttagning

  Metoder för övervakning av funktionen hos system, byggnader eller anläggningar under de sista faserna före idrifttagning.

 • Underhåll och reparation

  Bevarande och återställande av produkter och system samt metoder och logistik för detta.

 • Kvalitetsstandarder

  De nationella och internationella kraven, specifikationerna och riktlinjerna för att säkerställa att produkter, tjänster och processer är av god kvalitet och ändamålsenliga.

Färdigheter

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Analysera testdata

  Tolka och analysera data som har samlats in under testning för att formulera slutsatser, nya insikter eller lösningar.

 • Säkerställa att rättsliga krav uppfylls

  Säkerställa att alla rättsliga krav uppfylls.

 • Använda verktyg för byggnation och reparation

  Konstruera och reparera fartyg och utrustning med handverktyg, verktygsmaskiner och mätinstrument. Utföra nödreparationer eller tillfälliga reparationer på ett säkert sätt. Vidta åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö. Använd olika typer av tätningsmedel och förpackningsmaterial.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Säkerställa att specifikationer följs

  Säkerställa att monterade produkter överensstämmer med specifikationerna.

 • Testa kraftverksprestanda

  Analysera kraftverksprestanda genom att köra anläggningen på maximal produktionsnivå under en på förhand fastställd tidsperiod för att fastställa prestandan och kontrollera efterlevnaden av lagstadgade kvalitetskrav.

 • Använda mätinstrument

  Använda olika mätinstrument beroende på vilken egenskap som ska mätas. Använda olika instrument för att mäta längd, area, volym, hastighet, energi, kraft och annat.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Registrera testdata

  Registrera data som har identifierats särskilt under tidigare provtagningar för att intyga att testets utfall ger specifika resultat eller för att granska subjektets reaktion under exceptionella eller ovanliga indata.

 • Jämföra systemparametrar med referensvärden

  Se till att de mätbara faktorer som definierar driften av ett system uppfyller de förutbestämda normerna.

 • Samarbeta med ingenjörer

  Arbeta nära och kommunicera med ingenjörer om formgivningar eller nya produkter.

 • Reparera elektroniska komponenter

  Reparera, byta ut eller justera skadade elektroniska komponenter eller kretsar; använda handverktyg samt lödnings- och svetsutrustning.

 • Analysera kvalitetskontroller

  Utföra inspektioner och tester av tjänster, processer eller produkter för att bedöma kvalitet.

Source: Sisyphus ODB