Yrke drifttekniker, geotermisk energi

Drifttekniker (geotermisk energi) hanterar och utför underhåll på utrustning, ofta ångdrivna turbiner, som producerar elenergi. De övervakar mätutrustningen för att säkra arbetets säkerhet och att produktionsbehoven uppfylls. De reagerar även på systemproblem och reparerar fel. De kan reglera generatorer för att styra elflödet till kraftledningar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ström

  Flödet av elektriska laddningar, drivna av elektroner eller joner i ett medium som elektrolyt eller plasma.

 • Säkerhetsbestämmelser för elkraft

  Efterlevnad av de säkerhetsåtgärder som ska vidtas vid installation, drift och underhåll av anläggningar och utrustning som genererar, överför och distribuerar elkraft, t.ex. använda lämpliga säkerhetsanordningar och känna till förfaranden för hantering av utrustning samt förebyggande åtgärder som krävs.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Termodynamik

  Den del av fysiken som rör förhållandet mellan värme och andra energiformer.

 • Metoder för geotermisk elproduktion

  Olika sätt att utvinna den värmeenergi som lagras i jorden för att producera el genom att utvinna ånga och därigenom aktivera turbiner, utvinna varmt vatten och omvandla det till ånga eller använda ett binärt system som omvandlar en sekundär vätska till ånga.

 • Elgeneratorer

  Principer och åtgärder för produkter som kan omvandla mekanisk energi till elektrisk energi, som t.ex. generatorer för likström eller växelström, rotorer, statorer, armaturer och fält.

 • Verksamhet i geotermiskt kraftverk

  De olika steg som ingår i framställningen av el från geotermisk energi och funktionen hos alla komponenter i utrustningen som används, t.ex. pumpar, kompressorer, värmeväxlare och turbiner.

Färdigheter

 • övervaka elgeneratorer

  Övervaka elektriska generatorers drift vid kraftstationer för att säkerställa funktionalitet och säkerhet samt identifiera behov av reparationer och underhåll.

 • Underhålla elutrustning

  Provning av elektrisk utrustning för felfunktioner. Ta hänsyn till säkerhetsåtgärder, företagsriktlinjer och lagstiftning om elektrisk utrustning. Rengöra, reparera och byta ut delar och anslutningar vid behov.

 • Sköta ångturbiner

  Sköta utrustning som använder värmeenergi från trycksatt ånga för att generera en roterande rörelse. Se till att turbinen är balanserad och arbetar i enlighet med säkerhetsbestämmelserna och -lagstiftningen genom att övervaka utrustningen under drift.

 • Reglera ångtryck

  Reglera ångtryck och temperatur enligt specifikationer.

 • Kontrollera ångflöde

  Släpp in ånga genom ledningar eller bränsle i ugnen för att värma upp torken.

 • övervaka ventiler

  Övervaka och justera ventiler för att se till att en viss mängd vätska (t.ex. svavelsyra eller flytande tvål) eller ånga tillförs i blandaren eller maskinen.

 • Följa arbetsmiljöstandarder

  Följa de normer för hygien och säkerhet som fastställts av respektive myndigheter.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

 • Använda lämplig skyddsutrustning

  Bära relevant och nödvändig skyddsutrustning, t.ex. skyddsglasögon eller andra ögonskydd, skyddshjälmar och skyddshandskar.

Source: Sisyphus ODB