Yrke drifttekniker, hantering av fast avfall

Drifttekniker (hantering av fast avfall) hanterar och utför underhåll på utrustning för hantering och distribution av fast avfall samt analyserar prover för att övervaka förorening. De bistår vid insamling och bortskaffande av fast avfall, till exempel bygg- och rivningsavfall, och säkerställer att hanteringen överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna. De säkrar tömning av containrar för hushållsavfall, korrekt identifiering av avfall för återvinning respektive för bortskaffande samt övervakar utrustning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

 • Avfallshantering

  Metoder, material och föreskrifter som gäller för insamling, transport, hantering och bortskaffande av avfall. Detta omfattar återvinning och tillsyn av bortskaffande av avfall.

Färdigheter

 • Bedöma avfallstyper

  Identifiera avfallsmaterial vid insamling och sortering som antingen ska återvinnas, bortskaffas eller behandlas på annat sätt, för att bedöma hur avfallet behöver hanteras och sorteras.

 • Testa om prover innehåller föroreningar

  Mäta koncentrationer av föroreningsämnen i prover. Beräkna luftföroreningar eller gasflöden i industriella processer. Identifiera potentiella säkerhets- och hälsorisker såsom strålning.

 • Kontrollera levererat avfall

  Utföra mottagningskontroller för att identifiera, inspektera och deklarera levererat avfall.

 • Kommunicera med sophämtningspersonal

  Kommunicera med personal som hämtar avfall från olika platser och transporterar det till sophanteringsanläggningar i syfte att säkerställa optimalt samarbete och effektiva förfaranden för hantering och bortskaffande av avfall.

 • Säkerställa att de lagstadgade reglerna för avfall följs

  Genomföra och övervaka företagsrutiner kring insamling, transport och bortskaffande av avfall i enlighet med alla bestämmelser och rättsliga krav.

 • Föra register över återvinning

  Föra register och behandla fakta och siffror om olika återvinningsåtgärders typ och volym.

 • Se till att utrustning är tillgänglig

  Se till att nödvändig utrustning tillhandahålls, är klar och tillgänglig för användning innan förfarandena inleds.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • övervaka avfallshanteringsutrustning

  Övervaka driften av utrustning som används för behandling och bortskaffande av farligt avfall eller icke-farligt avfall för att säkerställa att den fungerar och överensstämmer med lagstiftningen samt kontrollera eventuella fel.

 • Sköta återvinningsutrustning

  Sköta återvinningsutrustning som kvarnar, avfallskrossar och balpressar samt bearbeta och sortera material som ska återvinnas.

 • Skaffa undan ofarligt avfall

  Skaffa undan avfall som inte utgör någon risk för hälsa och säkerhet på ett sätt som är förenligt med förfarandena för återvinning och avfallshantering.

 • Göra felsökning

  Identifiera operativa problem, besluta vad som behöver göras och rapportera detta.

Source: Sisyphus ODB