Yrke drifttekniker, hantering av flytande avfall

Drifttekniker (hantering av flytande avfall) avlägsnar farliga kemikalier och föroreningar från flytande avfall såsom olja så att de kan användas på ett säkert sätt för nya ändamål. De hanterar och utför underhåll på utrustning för behandling av flytande avfall, övervakar arbetsmoment och analyserar prov för att säkra efterlevnad av säkerhetsnormerna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avfall och skrot

  Det avfall och skrot som erbjuds, deras funktioner, egenskaper samt rättsliga och lagstadgade krav.

 • Hantering av farligt avfall

  Metoder som används vid hantering och bortskaffande av farligt avfall, t.ex. asbest, farliga kemikalier, olika föroreningar och smittämnen, samt kunskap om relaterade miljölagar och -regler.

 • Typer av farligt avfall

  Olika typer av avfall som utgör en risk för miljön eller allmänhetens hälsa och säkerhet, t.ex. radioaktivt avfall, kemikalier och lösningsmedel, elektronik och avfall som innehåller kvicksilver.

 • Kemiska processer

  De relevanta kemiska processer som används vid tillverkning, till exempel rening, separation, emulgation och spridningsbehandling.

Färdigheter

 • Analysera experimentella laboratoriedata

  Analysera experimentella data och tolka resultat för att kunna skriva rapporter och sammanfattningar av resultaten.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Hantera avfall

  Hantera och bortskaffa biologiskt och kemiskt avfall i enlighet med bestämmelserna.

 • Utföra vattenbehandling

  Ta regelbundna vattenprover för att se till att vattenhanterings- och filtreringsprocesserna följer rimlig förvaltningspraxis, branschstandarder eller allmänt vedertagna jordbruksmetoder. Registrera tidigare vattenföroreningar, källan till föroreningarna och hur de avhjälptes. Vidta begränsande åtgärder för att förebygga ytterligare föroreningar.

 • Omhänderta farligt flytande avfall

  Omhänderta ämnen som utgör hälso- och säkerhetsrisker från utrustning, apparater eller installationer för att förvara vätskorna i enlighet med riktlinjerna för säkerhet och bortskaffa eller behandla dem vid behov.

 • Utföra laboratorietester

  Utföra test i ett laboratorium för att ta fram tillförlitliga och exakta uppgifter till stöd för vetenskaplig forskning och produktprovning.

 • Mäta vätskors densitet

  Mäta densiteten av vätskor, bl.a. oljor, med hjälp av t.ex. hygrometrar eller oscillerande rör.

 • Testa kemiska prover

  Utföra tester på förberedda kemiska prover genom att använda lämplig utrustning och material. Testning av kemiska prover inbegriper åtgärder såsom pipettering och utspädning.

 • Hantera kemikalier

  Hantera kemikalier på ett säkert sätt, använda dem effektivt och se till att inga skador drabbar miljön.

 • Dokumentera analysresultat

  Dokumentera förloppet och resultaten av provanalys på papper eller med hjälp av elektronisk utrustning.

Source: Sisyphus ODB