Yrke drifttekniker, kärnkraftverk

Drifttekniker (kärnkraftverk) styr direkt kärnreaktorer i kraftverk från kontrollpaneler och är ensamt ansvariga för förändringar i reaktorns reaktivitet. De inleder arbetsmoment och reagerar på förändringar såsom olyckor och kritiska händelser. De övervakar parametrarna och ser till att säkerhetsbestämmelserna följs.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Strålskydd

  De åtgärder och förfaranden som används för att skydda människor och miljön mot de skadliga effekterna av joniserande strålning.

 • Automatiseringsteknik

  Uppsättning tekniker som gör att en process, ett system eller en apparat automatiskt drivs med hjälp av styrsystem.

 • Radioaktiv kontamination

  De olika orsakerna till förekomsten av radioaktiva ämnen i vätskor, fasta ämnen eller gaser eller på ytor samt det sätt på vilket man identifierar typen av främmande ämnen, deras risker och koncentrationen av föroreningsämnen.

 • Hydraulik

  Kraftöverföringssystem som använder flytande vätskor för att överföra kraft.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • El

  Förstå principerna för el- och strömkretsar och de risker som är förknippade med detta.

 • Bestämmelser för kontaminationsexponering

  Bestämmelserna om exponering för förorenade material eller en farlig miljö som reglerar åtgärderna i samband med riskbedömning, minimering av ytterligare exponering, karantän och behandling av exponerade personer.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Metrologi

  Metoder och teorier för mätningar i ett vetenskapligt sammanhang, inklusive internationellt godkända måttenheter, praktiskt genomförande av dessa mått och tolkning av mätningar.

 • Termodynamik

  Den del av fysiken som rör förhållandet mellan värme och andra energiformer.

 • Kärnkraft

  Generering av elektrisk energi genom användning av kärnreaktorer och generering av värmeenergi genom omvandling av energin från atomkärnor. Värmen genererar sedan ånga som kan driva en ångturbin för elproduktion.

 • Pneumatik

  Tillförsel av trycksatt gas för att producera mekanisk rörelse.

Färdigheter

 • övervaka kärnkraftsanläggningssystem

  Kontrollera kärnkraftsanläggningssystem, t.ex. ventilations- och vattenavledningssystem, för att säkerställa att de fungerar väl och för att upptäcka oegentligheter.

 • övervaka strålningsnivåer

  Använda mät- och provningsutrustning och tekniker för att identifiera nivåer av strålning eller radioaktiva ämnen för att kontrollera exponeringen och minimera risker för hälsa, säkerhet och miljö.

 • Använda datoriserade kontrollsystem

  Använda elektroniska eller datoriserade kontrollpaneler för att övervaka och optimera processer och för att kontrollera start och avstängning av processen. Övervaka och granska utrustning och system för att upptäcka funktionsfel.

 • Använda fjärrstyrningsutrustning

  Använda fjärrstyrning för att styra utrustning. Iaktta utrustningen noga under användning och använda eventuella sensorer eller kameror som vägledning för dina insatser.

 • Följa säkerhetsföreskrifter för kärnkraftsanläggning

  Följa säkerhetsförfarandena, policyerna och lagstiftningen för kärnkraftsanläggning för att garantera en säker arbetsmiljö för alla anställda och allmänhetens säkerhet.

 • Undvika kontamination

  Undvika blandning eller kontamination av material.

 • Kontrollera utrustning för kylsystem

  Se till att maskiner och installationer levereras med luft och kylmedel för att förhindra överhettning och andra funktionsfel.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • övervaka automatiserade maskiner

  Kontrollera den automatiska maskinens uppställning och utförande löpande eller göra regelbundna kontrollronder. Vid behov registrera och tolka data om driftsförhållanden för anläggningar och utrustning för att identifiera avvikelser.

 • Kontrollera efterlevnad av strålskyddsbestämmelser

  Se till att företaget och de anställda genomför de rättsliga och operativa åtgärder som fastställts för att garantera skydd mot strålning.

 • Lösa utrustningsfel

  Identifiera, rapportera och reparera utrustningsskador och tekniska fel samt kommunicera med fältrepresentanter och tillverkare för att erhålla reparations- eller reservdelar.

 • Hantera nödsituationer i samband med kärnkraft

  Sätta igång strategier för att reagera vid bristande funktion, fel eller andra händelser som kan leda till kontaminering och andra kärntekniska nödsituationer samt se till att anläggningen är säkrad, att alla nödvändiga utrymmen utryms och att ytterligare skador och risker begränsas.

Source: Sisyphus ODB