Yrke ekonomisk rådgivare

Ekonomiska rådgivare forskar i ekonomisk utveckling och ger råd om ekonomiska problem. De prognostiserar trender och beteenden inom ekonomi och ger råd om finanser, handel, skatter och andra relaterade frågor. De ger råd till företag och organisationer om metoder för att uppnå ekonomisk vinst.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Politik

  Metoder, processer och studier av hur människor kan influeras, hur man får kontroll över en gemenskap eller ett samhälle och maktfördelningen inom ett samhälle och mellan samhällen.

 • Organisationsstrategier

  Strategier för att uppnå definierade mål som rör utvecklingen och bevarandet av en organisation.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Ekonomiska prognoser

  Det verktyg som används inom ekonomisk förvaltning för att identifiera intäktstendenser och uppskatta ekonomiska förhållanden.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Marknadsanalys

  Marknadsanalyser och forskning samt dess tillhörande forskningsmetoder.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Verksamhetsanalys

  Forskningsområde som rör identifiering av affärsbehov och -problem samt vilka lösningar som skulle kunna begränsa eller förhindra ett företag från att fungera väl. Verksamhetsanalys omfattar IT-lösningar, marknadsutmaningar, policyutveckling och strategiska frågor.

Färdigheter

 • Kontrollera genomförandet av företagets policy

  Kontrollera företagets policy och föreslå förbättringar för företaget.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Sköta bokföringshandlingar

  Ansvara för och färdigställa alla formella dokument som återger ett företags eller ett projekts ekonomiska transaktioner.

 • Tillämpa tekniker för statistisk analys

  Använda modeller (beskrivande eller statistiska) och tekniker (datautvinning eller maskininlärning) för statistisk analys och IKT-verktyg för att analysera data, upptäcka korrelationer och göra prognoser.

 • Analysera ekonomiska trender

  Analysera utvecklingen inom handel, affärsförbindelser och banker på nationell eller internationell nivå samt utvecklingen av de offentliga finanserna och hur dessa faktorer interagerar med varandra i ett givet ekonomiskt sammanhang.

 • övervaka opinionsbildande arbete

  Hantera insatser som syftar till att påverka politiska, ekonomiska och sociala beslut. Se till att etiska riktlinjer och principer följs.

 • Ta fram rapporter över finansstatistik

  Ta fram ekonomiska och statistiska rapporter på grundval av insamlade uppgifter som ska läggas fram för en organisations förvaltningsorgan.

 • Utarbeta organisationspolicyer

  Utveckla och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att dokumentera och närmare beskriva rutinerna kring organisationens verksamhet mot bakgrund av dess strategiska planering.

 • Göra statistiska prognoser

  Genomföra en systematisk statistisk undersökning av data som representerar tidigare observerade beteenden i systemet som ska prognostiseras, bl.a. iakttagelser om användbara prediktorer utanför systemet.

 • Förstå finansiell terminologi för affärsbruk

  Förstå innebörden av grundläggande finansiella begrepp och termer som används i företag och finansinstitut eller organisationer.

 • Bedöma riskfaktorer

  Fastställa påverkan från ekonomiska, politiska och kulturella riskfaktorer och ytterligare frågor.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Ge råd om ekonomisk utveckling

  Ge råd till organisationer och institutioner om faktorer och åtgärder som skulle kunna främja och säkerställa ekonomisk stabilitet och tillväxt.

Source: Sisyphus ODB