Yrke energianalytiker

Energianalytiker bedömer energiförbrukningen i byggnader ägda av konsumenter och företag. Genom att analysera befintliga energisystem rekommenderar de kostnadseffektiva alternativ. Energianalytiker föreslår effektivitetsförbättringar, gör företagsanalyser och deltar i utveckling av strategier avseende användning av traditionella bränslen, transport och andra faktorer som rör energiförbrukning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Energimarknad

  Trender och viktiga drivkrafter på energihandelsmarknaden, metoder och praxis för energihandel och identifiering av de viktigaste intressenterna inom energisektorn.

 • Solenergi

  Den energi som kommer från ljus och värme från solen och som kan utnyttjas som en förnybar energikälla med hjälp av olika tekniker, t.ex. den fotovoltaiska tekniken (PV) för elproduktion och solvärmetekniken (STE) för värmeproduktion.

 • Design av nollenergibyggnader

  Konstruktions- och byggnadsprincipen om att nettomängden energi som används i byggnaden motsvarar den mängd förnybar energi som skapas av själva byggnaden. Begreppet avser självförsörjande konstruktioner.

 • Energieffektivitet

  Informationsområde som fokuserar på hur vi kan minska vår energianvändning. Det omfattar beräkning av energiförbrukning, tillhandahållande av certifikat och stödåtgärder, energisparande genom att minska efterfrågan, främjande av en effektiv användning av fossila bränslen och främjande av användningen av förnybar energi.

 • Politik inom energisektorn

  Den offentliga förvaltningen och regleringsaspekterna av energisektorn och nödvändiga krav för att utarbeta politik.

 • Energiomvandling

  De processer som energin genomgår när den övergår från en form till en annan.

 • Byggnaders energiprestanda

  Faktorer som bidrar till lägre energiförbrukning i byggnader. Bygg- och renoveringsteknik som används för att uppnå detta. Lagstiftning och förfaranden för byggnaders energiprestanda.

 • Teknik för förnybar energi

  De olika typer av energikällor som inte kan tömmas såsom vindkraft, solenergi, vatten, biomassa och biobränsle. De olika tekniker som används för att tillämpa dessa typer av energi i större omfattning såsom vindturbiner, vattenkraftsdammar, solceller och koncentrerad solenergi.

 • Energi

  Effektkapacitet i form av mekanisk och elektrisk energi, värmeenergi, potentiell energi eller annan energi från kemiska eller fysiska resurser som används för att driva ett fysiskt system.

Färdigheter

 • Analysera energiförbrukning

  Utvärdera och analysera den totala mängd energi som används av ett företag eller en institution genom att bedöma behoven i samband med de operativa processerna och genom att fastställa orsakerna till överflödig förbrukning.

 • Informera kunder om energiförbrukningsavgifter

  Informera en energiförsäljares potentiella kunder om månadsavgifter som debiteras för energiförsörjningstjänster och eventuella tilläggsavgifter.

 • Främja hållbar energi

  Främja användningen av förnybara el- och värmekällor för organisationer och enskilda individer samt arbeta mot en hållbar framtid genom att uppmuntra till försäljning av utrustning för förnybar energi, t.ex. solenergiutrustning.

 • Utveckla energiförbrukningsstrategier

  Bidra till att utveckla effektiva energiförbrukningsstrategier och se till att de är hållbara för byggnader. Se över byggnader och anläggningar för att kartlägga var förbättringar kan göras i fråga om energieffektivitet.

 • Samarbeta inom internationella energiprojekt

  Tillhandahålla sakkunskap i fråga om energibesparingar och energieffektivitet vid genomförandet av internationella projekt, inbegripet projekt på området för utvecklingssamarbete.

 • Göra energibesiktningar

  Analysera och utvärdera energiförbrukningen på ett systematiskt sätt för att förbättra energiprestandan.

 • Utveckla energipolicy

  Utveckla och upprätthålla en organisations strategi för energiprestanda.

 • Ge råd om energieffektivitet för värmesystem

  Ge kunder information och råd om hur man upprätthåller ett energieffektivt värmesystem i hemmet eller kontoret samt om möjliga alternativ.

 • Analysera trender på energimarknader

  Analysera data som påverkar rörelser på energimarknaden och samarbeta med viktiga aktörer på energiområdet för att göra korrekta förutsägelser och vidta de mest fördelaktiga åtgärderna.

 • Utveckla energibesparingsstrategier

  Använda aktuella forskningsresultat och samarbeta med experter för att optimera eller utveckla koncept, utrustning och produktionsprocesser som kräver en mindre mängd energi, t.ex. nya isoleringsmetoder och -material.

 • Göra prognoser för energipriser

  Analysera energimarknaden och externa faktorer som kan påverka utvecklingen på energimarknaden i syfte att prognostisera prisutvecklingen för energi- och kraftförbrukning.

 • Utforma avtal om energiprestanda

  Utarbeta och se över avtal som beskriver energiprestanda och samtidigt se till att de uppfyller lagstadgade krav.

Source: Sisyphus ODB