Yrke expert inom digital kriminalteknik

Experter inom digital kriminalteknik hämtar och analyserar information från datorer och andra typer av datalagringsenheter. De granskar digitala medier som kan vara dolda, krypterade eller skadade i kriminaltekniskt syfte för att identifiera, bevara, återvinna, analysera och presentera fakta och synpunkter om digital information.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Konfidentiell information

  De mekanismer och bestämmelser som möjliggör selektiv tillträdeskontroll och garanterar att endast godkända parter (personer, processer, system och anordningar) har tillgång till data, sättet att följa konfidentiell information och riskerna för bristande regelefterlevnad.

 • Frågespråk

  Standardiserade datorspråk för att hämta information från en databas och för dokument som innehåller den information som söks.

 • Penetrationstestverktyg

  De specialiserade ICT-verktygen som testar säkerhetsbrister i systemet för eventuellt obehörig åtkomst till systeminformation, som t.ex. Metasploit, Burp Suite och Webinspect.

 • IT-säkerhetsstandarder

  Standarderna för IKT-säkerhet, t.ex. ISO, och de förfaranden som krävs för att se till att organisationer uppfyller dem.

 • Kriminalteknisk datoranalys

  Processen för granskning och hämtning av digitala data från källor för rättsliga bevis och brottsutredning.

 • Frågespråk för RDF-format

  Frågespråk som SPARQL, som används för att hämta och hantera data som lagrats i RDF-format (Resource Description Framework).

 • Säkerhetsrisker för IT-nätverk

  Säkerhetsrisker som rör t.ex. maskinvaru- och programvarukomponenter, enheter, gränssnitt och principer inom IT-nätverk, och riskbedömningsteknik som kan användas för att bedöma allvarlighetsgrad och effekter av säkerhetshot samt utarbetande av beredskapsplaner för varje säkerhetsrisk.

Färdigheter

 • Använda skriptprogrammering

  Använda specialiserade IKT-verktyg för att skapa en datakod som tolkas med hjälp av motsvarande körtidsmiljöer för att utvidga program och automatisera vanligt förekommande datoroperationer. Använda programmeringsspråk som stödjer denna metod såsom Unix Shells-skript, JavaScript, Python och Ruby.

 • Genomföra bedömningar av säkerhetsrisker

  Utföra olika säkerhetstester, t.ex. nätverkspenetrationstester, trådlösa tester, kodgranskning och bedömningar av trådlösa nätverk och/eller brandväggar, i enlighet med vedertagna branschmetoder och -protokoll för att identifiera och analysera potentiella sårbarhetsrisker.

 • Hantera data för rättsliga frågor

  Samla in, organisera och sammanställa data för analys och granskning under utredningar, ingivning av regleringsrapporter och andra rättsliga processer.

 • Säkra känslig kundinformation

  Välja ut och tillämpa säkerhetsåtgärder och -regler för känslig kundinformation i syfte att skydda kundernas integritet.

 • Använda programvara till bevarande av data

  Använda specialiserade applikationer och programvaror för att samla in och bevara digital information.

 • Samla in data i kriminaltekniskt syfte

  Samla in skyddade, fragmenterade eller skadade data och annan kommunikation på nätet. Dokumentera och presentera resultaten av denna process.

 • Identifiera IT-säkerhetsrisker

  Tillämpa olika metoder och tekniker för att identifiera potentiella säkerhetshot, säkerhetsöverträdelser och riskfaktorer med hjälp av IKT-verktyg för övervakning av IKT-system, analys av risker, sårbarheter och hot och utvärdering av beredskapsplaner.

 • Ge it-konsultråd

  Ge råd om lämpliga lösningar på it-området genom att välja ut alternativ och optimera beslut, med beaktande av potentiella risker, fördelar och övergripande effekter för professionella kunder.

 • Utveckla informationssäkerhetsstrategi

  Skapa företagsstrategi med hänsyn till säkerhet och skydd av information för att maximera integriteten kring, tillgången till och sekretessen kring data.

 • Bevara digitala enheter i kriminaltekniskt syfte

  Skydda integriteten hos it-utrustning som bärbara och stationära datorer och andra digitala medier, genom att förvara dem fysiskt och använda programvara såsom PTK Forensics och EnCase för att hämta, lagra och spåra digital information på ett lagligt sätt så att den kan användas som bevismaterial vid lämplig tidpunkt.

 • Styra IT-säkerhetsgodkännanden

  Vägleda om tillämpning och uppfyllande av relevanta branschstandarder, bästa praxis och lagstadgade krav på informationssäkerhet.

 • Implementera diagnostikverktyg för nätverk

  Använda programvaruverktyg eller -komponenter som övervakar IKT-nätverkets parametrar, såsom prestanda och genomflöde, och som tillhandahåller data och statistik, diagnostiserar fel och brister eller flaskhalsar samt bidrar till beslutsfattandet.

 • Utbilda om datasekretess

  Utbyta information med och instruera användare om riskerna med data, särskilt riskerna för konfidentialitet, integritet eller tillgänglighet för data. Informera dem om hur dataskyddet garanteras.

Source: Sisyphus ODB