Yrke expert på livsmedelsteknik

Experter på livsmedelsteknik utarbetar processer för att tillverka livsmedel och relaterade produkter baserade på kemiska, fysiska och biologiska principer och teknik. De projekterar och planerar layouter eller utrustningen, övervakar personalen, kontrollerar och förbättrar livsmedelstekniken i livsmedelsproduktionen.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Jäsning av livsmedel

  Omvandling av kolhydrater till alkohol och koldioxid. Detta sker med hjälp av bakterier eller jästsvampar, eller en kombination av dessa två under anaeroba förhållanden. Livsmedelsjäsning sker också vid användning av surdeg och vid processen för framställning av mjölksyra i livsmedel som torr korv, surkål, yoghurt, pickles och kimchi.

 • Livsmedelsmaterial

  Kvalitet och urval av råvaror, halvbearbetade produkter och slutprodukter inom en viss livsmedelssektor.

 • Livsmedelsvetenskap

  Undersökning av livsmedels fysiska, biologiska och kemiska sammansättning och de vetenskapliga begrepp som ligger till grund för livsmedelsbearbetning och näringslära.

 • Enzymbearbetning

  Enzymbearbetningsmetoder som används vid livsmedelsproduktion samt i andra biotekniska industriprocesser.

 • Laboratorievetenskaper

  Laboratorievetenskap, som t.ex. biologi, kemi, fysik, integrerad vetenskap eller avancerad laboratorievetenskap.

 • Livsmedelsallergier

  Olika typer av livsmedelsallergier inom sektorn, vilka ämnen som utlöser allergier och hur de kan bytas ut eller elimineras (om möjligt).

 • Livsmedelsindustri

  Respektive bransch och de processer som används inom livsmedels- och dryckesindustrin, t.ex. urval, bearbetning, förpackning och lagring av råvaror.

 • Ingredienser i livsmedelsprodukter

  Tekniska detaljer gällande sammansättningen av ingredienser i livsmedelsprodukter.

 • Livsmedelslagstiftning

  Lagstiftning om livsmedels- och foderindustrin, inbegripet livsmedelstillverkning, hygien, säkerhet, råvaror, tillsatser, genetiskt modifierade organismer, märkning samt miljö- och handelsbestämmelser.

 • Lagstiftning om animalieprodukter

  Tillämpliga lagstadgade bestämmelser om temperatur, avfallsmaterial, spårbarhet, märkning och transport av samt handel med animaliska produkter. 

 • Patogena mikroorganismer i livsmedel

  Identifiering och egenskaper hos patogena mikroorganismer i livsmedel och lämpliga förebyggande metoder för att förhindra dess reproduktion i livsmedel.

 • Metoder för livsmedels- och dryckestillverkning

  Råvaror och produktionsprocesser för att färdigställa livsmedel. Vikten av kvalitetskontroll och andra metoder för livsmedels- och dryckesindustrin.

 • Livsmedelslagring

  Lämpliga villkor och metoder för lagring av livsmedel, med beaktande av fukt, ljus, temperatur och andra miljöfaktorer.

 • Risker med ingredienser

  Ingredienser och potentiella risker som kan skada människor, växter och djur. Ingrediensformlers funktioner.

 • Fysiska, kemiska och biologiska livsmedelsrisker

  Tolkning av laboratorietester för parametrar som påverkar livsmedelssäkerheten, med beaktande av de risker som är förknippade med fysikaliska, kemiska och biologiska faror gällande livsmedel och drycker.

 • Livsmedels sammansättning

  Livsmedlens kemiska sammansättning och näringssammansättning, som gör det möjligt att ändra befintliga produkter och processer och utveckla nya.

 • Livsmedelsteknik

  Forskning och utveckling av nya livsmedel, biologiska och farmaceutiska produkter, utveckling och drift av tillverknings-, förpacknings- och distributionssystem för läkemedel/livsmedel, utformning och implementering av livsmedelsproduktionsprocesser.

 • Principer för livsmedelssäkerhet

  Vetenskapliga principer för livsmedelssäkerhet, vilka omfattar beredning, hantering och förvaring av livsmedel, för att minimera risken för livsmedelsburna sjukdomar och andra hälsorisker.

 • Livsmedels funktionella egenskaper

  Livsmedelsproduktens struktur, kvalitet, näringsvärde och/eller godtagbarhet. En livsmedelsfunktionell egenskap bestäms av ett livsmedels fysikaliska, kemiska och/eller organoleptiska egenskaper. Exempel på en funktionell egenskap kan vara löslighet, absorption, vattenupptagning, skumningsförmåga, elasticitet och absorptionskapacitet för fetter och främmande partiklar.  

 • Bevaring av livsmedel

  Försämringsfaktorer, kontrollfaktorer (temperatur, tillsatser, luftfuktighet, pH, vattenaktivitet, o.s.v., inklusive förpackning) och metoder för livsmedelsbearbetning för att bevara livsmedlen.

 • Livsmedelsburna sjukdomar

  Förstå livsmedelsburna sjukdomar och förgiftningar med syftet att förebygga folkhälsoproblem.

 • Kemi

  Ämnets sammansättning, struktur och egenskaper och de processer och transformationer som de genomgår, men även användningen av olika kemikalier och deras interaktioner, produktionstekniker, riskfaktorer och bortskaffningsmetoder.

 • Smakkombination

  Det stora utbudet av smakkombinationer för att utveckla nya recept eller produkter.

 • Produktionslinje för tillverkning av livsmedelskonserver

  Steg i konserveringsprocessen från tvättning, beredning och vägning av livsmedel, tvättning och beredning av konservburkar, fyllning av konservburkar och andra processteg för att framställa en slutprodukt.

 • Livsmedelstoxicitet

  Orsaker till matförgiftning och förruttnelse av livsmedel samt konserveringsmetoder för livsmedel som förhindrar att konsumenter påverkas av giftiga ämnen.

 • Kvalitetssäkringsmetoder

  Principer för kvalitetssäkring, standardkrav och uppsättningen av processer och aktiviteter som används för att mäta, kontrollera och säkerställa kvaliteten på produkter och processer.

 • Texturkombination

  Texturkombinationen för nya recept eller produkter.

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Spårbarhet inom livsmedelsindustrin

  Åtgärder för spårbarhet för att hantera potentiella risker som kan uppstå i livsmedel och foder i syfte att säkerställa att alla livsmedel är säkra för människor att äta.

 • Lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien

  Normer och lagstiftning om hälsa, säkerhet och hygien som gäller inom en viss sektor.

Färdigheter

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Analysera förpackningskrav

  Analysera förpackningskrav mot utformningen av produktionsplanen. Utföra analysen med hänsyn till tekniska, ekonomiska, ergonomiska och andra perspektiv.

 • Undersöka trender inom livsmedelsprodukter

  Undersöka resultat och beteenden för att förstå trender, särdrag eller kvalitativa önskemål hos kunder. Använda denna information för produktutveckling, produktförbättring och förpackningskrav.

 • övervaka utveckling av teknik inom livsmedelsindustrin

  Kartläggning och undersökning av utveckling och innovation när det gäller teknik och material inom livsmedelsindustrin.

 • Följa upp laboratorieresultat

  Analysera laboratorieresultat och tillämpa dem genom att anpassa produktionsprocessen. Rapportera, granska och vidta lämpliga åtgärder vid behov.

 • Främja bättre näringsinnehåll i livsmedel

  Arbeta med experter från jordbruks- och livsmedelsindustrin för att förbättra näringsinnehåll, kosthållning och försörjning.

 • Förklara kemiska innovationer på ett enkelt sätt

  Redogöra tydligt för kemiska innovationer och variationer som görs av produkter på produktionsnivå. Samarbetar nära med processkemister och kontrollingenjörer för att se till att processen på anläggningen förbättras enligt planen.

 • Tillämpa livsmedelstekniska principer

  Livsmedelsteknik: en gren inom livsmedelsvetenskapen som arbetar med produktionsprocesser för livsmedel och förbättrar processer för livsmedelsbearbetning.

 • Hantera användning av tillsatser i livsmedelstillverkning

  Hantera användning av tillsatser eller konserveringsmedel i livsmedel.

 • Använda ny teknik för livsmedelstillverkning

  Följa med i utvecklingen av ny teknik och nya innovationer inom alla områden av livsmedelstillverkning. Läsa artiklar och ha ett aktivt utbyte med kollegor i syfte att främja företaget och dess produkter.

 • Hålla sig informerad om innovationer i livsmedelsbranschen

  De senaste innovativa produkterna och teknikerna för bearbetning, konservering, förpackning och förbättring av livsmedelsprodukter.

 • övervaka bearbetningsförhållanden

  Iaktta mätare, videoskärmar och utskrifter för att bedöma om särskilda bearbetningsförhållanden är i ordning. Göra nödvändiga justeringar i processvariabler såsom tider, ingångar, flöden och temperaturinställningar.

 • Leda processoptimering

  Leda processoptimering med hjälp av statistiska data. Utforma experiment på produktionslinjen och funktionella processkontrollmodeller.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Tolka data inom livsmedelstillverkning

  Tolka data från olika källor, t.ex. marknadsdata, vetenskapliga underlag och kunders krav, i syfte att samla in information om utveckling och innovation inom livsmedelsbranschen.

 • Ta fram visuella data

  Utarbeta diagram och kurvor för visuell presentation av data.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

 • Förbättra kemiska processer

  Samla in de data som krävs för att göra förbättringar eller förändringar av kemiska processer. Utveckla nya industriella processer, utforma nya processanläggningar/utrustning eller ändra befintliga sådana.

 • Samla in prover för analys

  Samla in prover av material eller produkter för laboratorieanalys.

 • Hantera kasserade produkter

  Hantera produktionsstopp på grund av otillräcklig produktkvalitet och hantering av avfallsrelaterade frågor inom ramen för god tillverkningssed.

 • Analysera livsmedelsrisker

  Analysera livsmedelsrisker för att garantera livsmedelssäkerhet.

 • Analysera livsmedels- och dryckesprover

  Undersöka om livsmedel eller drycker är säkra att konsumeras av människor. Kontrollera att de viktigaste ingredienserna har rätt koncentration och att märkningsdeklarationerna och halten av näringsämnen i dessa är korrekta. Se till att prover av livsmedel och drycker följer särskilda standarder eller förfaranden.

 • Identifiera faktorer som orsakar förändringar i livsmedel under lagring

  Känna till de mest relevanta faktorerna (kemiska, fysiska, miljörelaterade osv.) som kan påverka livsmedel under lagring.

 • Säkerställa allmänhetens säkerhet

  Genomföra relevanta förfaranden, strategier och använda lämplig utrustning för att främja lokal eller nationell säkerhetsverksamhet för skydd av data, personer, institutioner och egendom.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Bedöma HACCP-tillämpning vid anläggningar

  Bedöma korrekt HACCP-tillämpning vid anläggningar. Se till att anläggningarna fungerar enligt specifikationerna i skriftliga planer för HACCP, hygien och bearbetning.

 • Utveckla processer för livsmedelstillverkning

  Utveckla processer och tekniker för livsmedelsproduktion eller för konservering av livsmedel. Delta i utformning, utveckling, konstruktion och drift av industriella processer och metoder för livsmedelsproduktion.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Sköta laboratorium för livsmedelstillverkning

  Hantera laboratorieverksamhet i anläggningen eller fabriken och använda uppgifterna för att övervaka de tillverkade produkternas kvalitet.

 • Bedöma ingrediensdokumentation från leverantörer

  Läs, organisera och utvärdera dokumentation om ingredienser från leverantörer och samtillverkare. Identifiera brister och fråga om förtydliganden och korrigerande åtgärder i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Source: Sisyphus ODB