Yrke fältundersökningschef

Fältundersökningschefer anordnar och övervakar undersökningar på begäran av en sponsor. De övervakar genomförandet i enlighet med produktionskraven och leder en grupp fältundersökare.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Intervjutekniker

  Tekniker för att erhålla information från människor genom att ställa rätt frågor på rätt sätt och få dem att känna sig bekväma.

 • Undersökningsmetoder

  Metoder för att identifiera en målgrupp, välja rätt undersökningsmetod och analysera uppgifter.

Färdigheter

 • Rekrytera medarbetare

  Anställa nya medarbetare genom att fastställa yrkesrollen, annonsera, göra intervjuer och välja ut personal i enlighet med företagets policy och lagstiftningen.

 • Utvärdera intervjurapporter

  Bedöma intervjuresultatens kvalitet och rimlighet utifrån tillgänglig dokumentation samt ta olika faktorer, t.ex. viktningsskalan, i beaktande.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Utbilda fältarbetare

  Rekrytera fältarbetare och förklara för dem undersökningens mål, kontext och geografiska område med hjälp av broschyrer och medieförfrågningar. Organisera transport av fältarbetare till utredningsplatsen.

 • Intervjua människor

  Intervjua människor i en rad olika situationer.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Göra resursplanering

  Uppskatta förväntade behov i fråga om tid, personalresurser och ekonomiska resurser för att uppnå projektmålen.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • övervaka fältundersökningar

  Övervaka framsteg och fastställa korrigerande åtgärder, såsom att anpassa fördelningen av undersökare, beroende på hur undersökningen fortskrider. Vidarebefordra fältundersökningsuppgifter till redovisnings- eller faktureringsavdelningen.

 • Registrera mätningsdata

  Samla in och bearbeta beskrivande data utifrån dokument som ritningar, skisser och anmärkningar.

 • Göra framtidsbedömningar av arbetsbelastning

  Prognostisera och fastställa den arbetsinsats som krävs under en viss tid och tidsåtgången för att utföra dessa uppgifter.

 • Utarbeta undersökningsrapporter

  Samla in analyserade data från undersökningen och upprätta en detaljerad rapport om undersökningens resultat.

Source: Sisyphus ODB