Yrke färgtekniker

Färgtekniker utarbetar recept på färger och färgblandningar. De säkerställer ett jämnt färgresultat vid användning av material från olika källor.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Läderteknik

  Traditionell och avancerad teknik för garvning, inbegripet relaterade maskiner, serviceanläggningar och annan stödutrustning som förflyttnings- eller doseringssystem.

 • Läderfärgningskemi

  Förstå färgkemi, färgämnens och färgmaterials applicering och beteende i förhållande till läder.

 • Läderkemi

  Kemisk sammansättning och kemiska egenskaper hos hud/skinn och kemikalier som används och deras modifikation under de olika garvningsprocesserna. Reaktioner mellan hud/skinn eller halvfärdigt läder och kemiska produkter under de olika faserna av processen och de faktorer som påverkar reaktionen och processen. Övervakning av bearbetningens kemiska indikatorer och egenskaper hos hudar/skinn/läder.

 • Egenskaper hos kemikalier som används för garvning

  Sammansättning och fysikaliska och kemiska egenskaper hos hjälpkemikalier som används i de olika garvningsprocesserna (garvmedel, fettvätskor, pigment, färgämnen, o.s.v.)

 • Fysikalisk-kemiska egenskaper hos krustläder

  Egenskaper, både fysiska och kemiska, hos intermediära läderprodukter som har bearbetats genom garvning. Dessa egenskaper varierar beroende på ursprungsdjur och tidigare tillverkningsprocesser.

 • Test av läderkemi

  Uppsättning tester som beskriver lädrets kemiska egenskaper. Testerna omfattar pH och halten av specifika ämnen.

 • Lokalisera leverantörer av kemikalier för färgning

  Alla tillgängliga färgämnen och färgkemikalier som lämpar sig för läder och var de kommer ifrån.

 • Läderberedningstekniker

  Utrustning och teknik för ytbehandling och laminering av läder i enlighet med produktspecifikationen. Ämnena omfattar ytberedning, utrustningstyper, preparering av substrat, driftövervakning och tillämpningar kopplade till olika typer av slutbehandling, beläggningar och slutprodukter.

Färdigheter

 • Skilja mellan färgnyanser

  Förmågan att analysera, blanda och matcha färger. Kunna klara ett färguppfattningstest.

 • Utveckla tillverkningsmetoder

  Beskriva i detalj den verksamhet som krävs för korrekt drift och hantering av processer (mängden av kemiska produkter, planering av tid och bearbetning, övervakning). 

 • Använda färgmatchningstekniker

  Använda särskilda tekniker för att matcha olika färger.

 • Testa kemiska tillsatser

  Gör en analys för att karakterisera innehållet i kemikalieblandningar. Dessa omfattar fastställandet av vattenhalten, de deklarerade aktiva ämnenas mängd och de potentiella riskerna, etc.

 • Ansvara för leveranser

  Övervaka och kontrollera flödet av leveranser inklusive inköp, lagring och förflyttning av råvaror med erforderlig kvalitet samt inventering av produkter i arbete. Hantera aktiviteter i försörjningskedjan och synkronisera utbudet med efterfrågan på produktion och kunder.

 • Följa arbetsinstruktioner

  Förstå, tolka och korrekt tillämpa arbetsinstruktioner som rör olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen.

 • Utöva målorienterat ledarskap för kolleger

  Anta en ledande roll i organisationen och bland kolleger för att ge coachning och vägledning till underordnade för att uppnå vissa mål.

 • Vidareutveckla befintliga rutiner

  Söka efter förbättringar och presentera innovativa lösningar samt använda kreativitet och alternativt tänkande för att utveckla nya tekniker, metoder, idéer och lösningar för arbetsrelaterade problem.

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Använda kommunikationstekniker

  Använda kommunikationstekniker som möjliggör samtalspartners att bättre förstå varandra och kommunicera korrekt vid överföring av meddelanden.

 • Arbeta i textiltillverkningsteam

  Arbeta på ett harmoniskt sätt med kollegor inom textil- och beklädnadsindustrin.

 • Använda färgrecept på rätt sätt

  Förbereda färg och andra kemiska blandningar i enlighet med recepten och/eller den avsedda produktens egenskaper. Tolka och tillämpa instruktionerna, bl.a. tekniska och operativa uppgifter, för att genomföra processerna.

 • Anpassa sig efter ändrade förutsättningar

  Ändra sin attityd till situationer utifrån oväntade och plötsliga förändringar i människors behov och sinnesstämning eller i trender; ändra strategier, improvisera och anpassa sig naturligt till dessa omständigheter.

 • Hantera verksamhetens miljöpåverkan

  Hantera samverkan med och påverkan på miljön från företagens sida. Identifiera och bedöma miljöpåverkan från produktionsprocessen och tillhörande tjänster och reglera en minskning av effekterna på miljön och på människor. Utarbeta handlingsplaner och övervaka eventuella framstegsindikatorer.

 • Följa företagets mål

  Agera på ett sätt som gynnar företaget och som bidrar till att uppnå dess mål.

 • Tillverka färgblandningar

  Tillverka färgblandningar i enlighet med recepten för och/eller egenskaperna hos den artikel som ska göras.

Source: Sisyphus ODB