Yrke förankringsansvarig vid vattenbruk

Förankringsansvariga vid vattenbruk utför och övervakar förtöjning av burar i stabila stationer, drivande burar samt självgående och halvnedsänkta burar. De hanterar och förankrar olika typer av stora burar på ett säkert sätt samt iakttar förhållanden såsom strömmar, vågor och havsbottenprofilen i öppna eller halvöppna vattenområden.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Vattenströmmar

  Förstå effekterna av vattenströmmar på fiskodlingar, i kassar, dammar, laguner och floder.

 • Påverkan från vindar och strömmar vid fartygsnavigering

  Kunskap om hur strömmar, vindstyrka och vindriktning påverkar ett fartygs navigering och manövrering.

 • Vattenbruksindustri

  Förstå vattenbruksnäringen, dess utformningar och installationer.

 • Designprinciper för inneslutningssystem

  Designelement för olika inneslutningssystem, till exempel burar, fållor/boxar, nät, dammar och tankar.

Färdigheter

 • Förbättra arbetsuppgifterna

  Lägga fram rekommendationer till förbättring av arbetsuppgifterna.

 • Installera förtöjningssystem för vattenbrukskassar

  Installera ett förtöjningssystem för vattenbrukskassar i enlighet med planer.

 • Ge råd om säkerhetsförbättringar

  Ge relevanta rekommendationer efter en avslutad utredning; se till att rekommendationerna tas under beaktande och att åtgärder vidtas där det behövs.

 • Skriva tekniska rapporter

  Sammanställa tekniska kundrapporter som är begripliga för människor utan teknisk bakgrund.

 • Säkerställa att säkerhetskraven för kassar uppfylls

  Se till att personalen uppfyller säkerhetskraven för kassar.

 • Vara med och organisera säkerhetsövningar

  Delta i förberedelserna och genomförandet av säkerhetsövningar. Leda insatser på platsen. Se till att skriftliga övningsrapporter registreras på rätt sätt. Se till att all personal följer de etablerade nödförfarandena så noggrant som möjligt när en nödsituation uppstår.

 • Garantera hälsa och säkerhet för vattenbrukspersonal

  Se till att rutiner för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen fastställs och följs i alla vattenbruksanläggningar, inklusive vattenkassar. Se till att både personalen och allmänheten är informerade och att verksamheten utförs i enlighet med gällande hälso- och säkerhetsföreskrifter.

 • Arbeta som ett team

  Erkänna vikten av teamarbete, bygga upp och upprätthålla effektiva arbetsrelationer med alla kolleger på kasinot och inom verksamheten. Flexibilitet – inta en positiv och flexibel inställning till förändringar i prioriteringar och rutiner. Inta en positiv hållning till förändringar, åta dig nya uppgifter frivilligt och reagera positivt på nya arbetssätt. Kommunikation – säkerställa att tydlig och effektiv kommunikation upprätthålls med kasinochefen, speldirektören och spelchefer. Hålla regelbundna möten med chefer och personal och uppmuntra till tvåvägskommunikation och kontinuerlig förbättring.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Använda kommunikationsenheter

  Använda kommunikationsenheter för interaktion med kunder, kolleger och andra.

 • Planera förtöjningssystem för vattenbrukskassar

  Planera förtöjningssystem för vattenbrukskassar för avsedda vattenlevande arter.

 • Underhålla interna kommunikationssystem

  Upprätthålla ett effektivt internt kommunikationssystem för anställda och avdelningschefer.

 • Kommunicera på engelska på avancerad nivå

  Avancerade kunskaper i det engelska språket; R351 motsvarar nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS).

 • Planera arbetet för team och enskilda

  Planera arbetet för team och enskilda Bedöma arbetet av team och enskilda. Ge återkoppling till team och enskilda om det utförda arbetet. Stödja och handleda individer och grupper. Utarbeta arbetsinstruktioner för nya uppgifter.

 • Meddela förtöjningsplaner

  Förbereda informationsmöten med besättningen om förtöjningsplaner och arbetsfördelning. Förse besättningen med information om skyddsutrustning som hjälmar och skyddsglasögon.

 • Upprätta en riskbedömning

  Bedöma risker, föreslå förbättringar och beskriva de åtgärder som ska vidtas på organisationsnivå.

 • Sköta ett kommunikationssystem för akutsituationer

  Effektivt sköta sedvanliga kommunikationssystem som används i akutsituationer, t.ex. basstationer för mobila sändare och mottagare, bärbara sändare och mottagare, signalförstärkare, mobiltelefoner, personsökare, automatiska fordonsdetektorer och satellittelefoner efter behov.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Leda en grupp

  Styra, handleda och motivera en grupp människor så att de uppnår förväntade resultat inom en given tidsram och med planerade resurser i åtanke.

Source: Sisyphus ODB