Yrke förankringsarbetare vid vattenbruk

Förankringsarbetare vid vattenbruk hanterar mycket specialiserad utrustning för förankring av burar i stabila stationer, drivande burar eller även självgående och halvnedsänkta burar. 

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

  De regler, rutiner och föreskrifter som rör säkerhet, hälsa och välbefinnande av människor på deras arbetsplats. 

 • Globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss

  Den internationellt överenskomna uppsättningen säkerhetsförfaranden, typer av utrustning och kommunikationsprotokoll som används för att öka säkerheten och göra det lättare att rädda nödställda fartyg, båtar och flygplan.

 • Använda sig av sjömeteorologi

  Det vetenskapliga fältet för studier som tolkar meteorologisk information och tillämpar den för att säkerställa säkerhet i sjötrafiken.

 • Rephantering

  Rephantering som avser knytning och skarvning.

 • Hälso- och säkerhetsföreskrifter

  Nödvändiga hälso-, säkerhets-, hygien- och miljönormer samt lagstiftning inom sektorn för särskilda verksamheter.

Färdigheter

 • övervaka ätbeteenden

  Övervaka djurens foderbeteende. Samla in information om djurens tillväxt och göra prognoser för framtida tillväxt. Övervaka och bedöma biomassan med hänsyn till dödligheten.

 • Underhålla kassutrustning för vattenbruk

  Se till att underhåll sker av kassutrustning till vattenbruk genom att utföra uppgifter som att rengöra flöten och arrangera rep i kass.

 • Utföra säkerhetsinspektioner ombord

  Utföra säkerhetsinspektioner ombord, identifiera och avlägsna potentiella hot mot fartygets besättning.

 • Simma

  Förflytta sig genom vatten med hjälp av armar och ben.

 • Underhålla nät

  Utföra justeringar och reparationer på fågelnät.

 • Samla in akvatiska resurser

  Samla in yngel och alger samt skaldjur och andra vattenlevande djur (dvs. kräftdjur och tagghudingar) eller växtresurser. Använda lämplig utrustning beroende på art.

 • Hålla tiden

  Mät tiden, ofta med hjälp av en klocka eller ett stoppur.

 • Assistera vid byte av kassnät

  Hjälpa till att byta burnät och reparera fågelnät.

 • Använda nödutrustning

  Använda nödutrustning och verktyg som brandsläckare, hjulhakar, ficklampor och varningsskyltar.

 • Utföra sjönavigering

  Se till att ett fartyg är utrustat med aktuella och fullgoda kartor samt lämpliga sjöfartsdokument. Leda arbetet med att upprätta färdrapporter, fartygets färdplan, dagliga positionsrapporter och kaptenens informationsblad.

 • Samla in död fisk

  Samla in död fisk i behållare såsom tankar och burar.

 • Utföra fisktransporter

  Kan manuellt lyfta, förflytta, positionera och sätta ned en last med hjälp av lyftredskap såsom gaffeltruck, vinsch, sjökran och annat. Kan använda utrustning som används vid transport av fisk, skaldjur, kräftdjur m.m., exempelvis lastbil, traktor, släpvagn, transportband osv.

 • Kommunicera med hjälp av GMDSS

  Sända ett meddelande vid en nödsituation med hjälp av något av de olika GMDSS-radiosystemen så att det finns en mycket hög sannolikhet för att meddelandet tas emot av kusträddningsmyndigheter och/eller andra fartyg i området.

 • Samla in information om tillväxthastighet

  Samla in uppgifter om tillväxttakten för vattenlevande arter.

 • Samla in biologiska data

  Samla upp biologiska prover, registrera och sammanfatta biologiska data för användning i tekniska studier, utarbeta miljöförvaltningsplaner och biologiska produkter.

 • Sätta in fisk i behållare

  Sätta in fisk i behållare och upprätthålla goda miljöförhållanden i behållaranordningen.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • överföra fisk

  Överföra vuxen fisk till en vattenmassa med hjälp av en tankbil.

 • Rengöra kassen

  Effektivt rengöra kassen och avlägsna död fisk från ytan.

 • Bedöma vattenkvaliteten i kassarna

  Analysera vattenkvaliteten genom att bland annat övervaka temperatur- och syreförhållanden.

 • Samla in fiskprover för diagnos

  Samla in prover från fisk och skaldjur för diagnostisering av specialister på fisksjukdomar.

 • Använda tung utrustning vid vattenbruk

  Utföra manuella arbetsmoment såsom manuella lyft, flyttning och placering av last. Använda lyftredskap såsom vinsch, sjökran, teleskoplastare och gaffeltruck.

 • Använda enheter och utrustning för sjönavigering

  Använda sjönavigeringsanordningar, t.ex. kompass eller sextant, eller navigeringshjälpmedel som fyrar eller bojar, radar-, satellit- och datorsystem för att navigera fartyg på vattenvägar. Arbeta med aktuella sjökort/kartor, anslag och publikationer för att fastställa ett fartygs exakta position.

 • Göra i ordning fiskbehållare

  Göra i ordning fiskbehållare för att ta emot fisk. Simma genom behållaren för att inspektera den.

 • Sköta kassnät

  Rengöra, torka och förvara borttagna kassnät.

 • Förbereda utrustning inför fiskslakt

  Förbereda utrustning inför fiskslakt och anläggningar för effektiv slakt och efterföljande lagring.

 • Samla in levande fisk

  Samla in fisk med metoder som minimerar stressen för fisken, och undvika att fisken rymmer.

 • Vara mycket medveten om säkerheten

  Säkerställa höga nivåer av säkerhetsmedvetenhet; använda personlig skyddsutrustning, kommunicera med personal och ge råd om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

 • Följa säkerhetsrutiner vid larm

  Följa säkerhetsrutiner vid larm och agera i enlighet med företagets riktlinjer och förfaranden.

 • Använda liten båt

  Använda en liten båt för transport och utfodring.

 • Göra i ordning anläggningar för behandling av fisk

  Göra i ordning anläggningar för behandling av fisk för effektiv isolering av kontaminerad fisk under behandling. Kontrollera behandlingar tillämpas för att undvika kontaminering av andra bestånd, kärl och omgivande miljö.

 • Förbereda för användning av liten båt

  Förbereda personal för användning av små fartyg, både med och utan tillstånd.

 • Utföra utkiksuppgifter under sjöfart

  Övervaka insatser till havs i syfte att förutse händelser och potentiella faror.

 • Hantera avfall från fiskslakt

  Bortskaffa avfall, blod och fisk av lägre kvalitet i enlighet med avfallshanteringsrutinerna på anläggningen.

 • Göra i ordning fiskeutrustning

  Göra i ordning fiskeredskap och fartygets däck för lyckat fiskeresultat. Samordna besättningen i denna verksamhet.

Source: Sisyphus ODB