Yrke företagsjurist

Företagsjurister tillhandahåller juridiska konsulttjänster och representation till företag och organisationer. De ger råd i frågor som rör skatter, lagliga rättigheter och patent, internationell handel, varumärken och juridiska ekonomiska frågor som uppstår vid näringsverksamhet.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Rättsutredning

  Metoder och förfaranden för utredning i rättsliga frågor, till exempel förordningar, och olika tillvägagångssätt för analys och insamling av källor samt kunskap om hur man anpassar utredningsmetoden i ett specifikt fall för att få fram den information som eftersöks.

 • Bolagsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar hur företagsintressenter (som t.ex. aktieägare, anställda, direktörer, konsumenter, o.s.v.) samverkar med varandra, och de skyldigheter företagen har gentemot sina intressenter.

 • Rättslig terminologi

  De särskilda termer och fraser som används inom det rättsliga området.

 • Hantering av rättsfall

  De rättsliga förfarandena från ett måls början till dess slut, till exempel dokumentation som måste utarbetas och hanteras, de personer som deltar i olika skeden av ärendet och de krav som måste vara uppfyllda innan ärendet kan avslutas.

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

Färdigheter

 • Svara på frågor

  Besvara frågor och förfrågningar om information från andra organisationer och allmänheten.

 • Lägga fram övertygande argument

  Lägga fram argument under en förhandling eller debatt, eller i skriftlig form, på ett övertygande sätt för att få så mycket stöd som möjligt för det fall som talaren eller författaren företräder.

 • Förhandla om advokatarvode

  Förhandla med kunder om ersättning för juridiska tjänster i eller utanför domstol, till exempel gällande tim- eller schablonavgifter.

 • Värna klientens intressen

  Skydda en klients intressen och behov genom att vidta nödvändiga åtgärder och undersöka alla möjligheter för att se till att klienten uppnår sitt önskade resultat.

 • Analysera rättsliga bevis

  Analysera bevis, såsom bevisning i brottmål, rättslig dokumentation i ett ärende, eller annan dokumentation som kan betraktas som bevis, för att tillägna sig en tydlig bild av ärendet och nå fram till lösningar.

 • Lägga fram rättsliga argument

  Lägga fram rättsliga argument under en domstolsförhandling eller under förhandlingar, alternativt i skriftlig form efter en rättegång om rättegångens resultat och avgörandet, för att säkerställa bästa möjliga resultat för kunden eller för att säkerställa att beslutet verkställs. Lägga fram dessa argument på ett sätt som är förenligt med bestämmelser och riktlinjer samt anpassat till fallets särdrag.

 • Samråda med affärskunder

  Kommunicera med kunder i ett företags- eller affärsprojekt för att introducera nya idéer, få feedback och hitta lösningar på problem.

 • Fastställa klientens behov

  Identifiera områden där klienten kan behöva stöd och undersöka möjligheter för att tillgodose kundens behov.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Utveckla professionella nätverk

  Nå ut till och hålla kontakt med människor i ett yrkesmässigt sammanhang. Hitta en gemensam grund och använda dina kontaktuppgifter till ömsesidig nytta. Hålla reda på individerna i ditt personliga yrkesnätverk och hålla dig uppdaterad om deras verksamhet.

 • Använda rådgivningsmetoder

  Ge råd till kunder i olika personliga eller yrkesmässiga frågor.

 • Tillhandahålla juridisk rådgivning

  Ge råd till klienter så att deras agerande är förenligt med lagstiftningen samt säkerställa att de agerar mest fördelaktigt sett till deras situation och särskilda fall, till exempel genom att tillhandahålla information, dokumentation eller handlingsråd i händelse av att klienten vill vidta rättsliga åtgärder eller om rättsliga åtgärder vidtas mot klienten.

 • Analysera genomförbarhet

  Utreda kundens aktuella situation, idéer och önskemål ur ett rättsligt perspektiv för att bedöma kundens juridiska rättfärdighet eller verkställbarhet.

 • Tolka lagen

  Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

Source: Sisyphus ODB