Yrke företagsrådgivare

Företagsrådgivare ger företag och andra institutioner strategiska råd om finansiella tjänster. De ser till att kunderna följer lagstiftningen i sitt arbete med kapitalanskaffning. De tillhandahåller teknisk sakkunskap och information om fusioner och förvärv, obligationer och aktier, privatiseringar och omorganisationer, kapitalanskaffning och försäkringsavtal, bl.a. aktie- och obligationsmarknader.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Värdepapper

  De finansiella instrument som handlas på finansiella marknader som representerar både äganderätt för ägaren och samtidigt skyldigheten att betala emittenten. Syftet med värdepapper som ökar kapital- och risksäkringsrisken på finansmarknaderna.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Modern portföljteori

  Den finansieringsteori som syftar till att antingen maximera vinsten från en investering som motsvarar den risk som tas eller minska risken för den förväntade vinsten från en investering genom förnuftiga val av rätt kombination av finansiella produkter.

 • Förfaranden för kreditkontroll

  De olika metoder och förfaranden som tillämpas för att säkerställa att kredit ges till lämpliga kunder och att de betalar i tid.  

 • Finansieringsmetoder

  Olika ekonomiska vägar för att finansiera projekt, från traditionella metoder som lån, riskkapitalfonder, statliga eller privata bidrag till alternativa metoder som gräsrotsfinansiering.

 • Sammanslagning och förvärv

  Förfarandet för sammanslagning av separata företag i ungefär samma storleksklass eller ett större företags förvärv av ett mindre företag. De finansiella transaktionerna, de rättsliga följderna och konsolideringen av finansiella rapporter och redovisningar i slutet av räkenskapsåret.

 • Företagsvärderingsmetod

  Processer för att beräkna värdet av företagets tillgångar och affärer enligt beräkningsmetoder som tillgångsbaserad metod, affärsjämförelse och tidigare intäkter.

 • Bankverksamhet

  Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

 • Aktiemarknaden

  Den marknad där aktier i publika bolag emitteras och handlas.

Färdigheter

 • Ge råd om rättslig efterlevnad för deltagande på finansmarknader

  Ge råd och vägledning om rättsliga förändringar som ett företag måste genomgå för att bli en aktör på finansmarknaden, t.ex. utarbeta aktieutdelningspolicyer, definiera företagets ägarstruktur och se till att de standarder som fastställs av organ som reglerar marknaden efterlevs.

 • Tillhandahålla juridisk rådgivning om investeringar

  Undersöka företagsinvesteringar och deras rättsliga följder för att ge råd till organisationer om rättsliga förfaranden, utarbetande av avtal och åtgärder för skatteeffektivitet.

 • övervaka aktiemarknad

  Dagligen iaktta och analysera aktiemarknaden och dess trender för att samla in aktuell information för utveckling av investeringsstrategier.

 • Ta fram en investeringsportfölj

  Skapa en investeringsportfölj för en kund som omfattar en försäkring eller flera strategier för att täcka särskilda risker, såsom finansiella risker, bistånd, återförsäkring, industriella risker eller naturkatastrofer och tekniska katastrofer.

 • Granska kreditbetyg

  Undersöka och söka efter information om företags kreditvärdighet, som tillhandahålls av kreditvärderingsinstitut, för att fastställa sannolikheten för gäldenärens fallissemang.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Gå igenom investeringsportföljer

  Träffa kunder för att gå igenom eller uppdatera en investeringsportfölj och ge ekonomisk rådgivning om investeringar.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

Source: Sisyphus ODB