Yrke förhandlare av turistavtal

Förhandlare av turistavtal förhandlar om turismrelaterade avtal mellan researrangörer och leverantörer av turisttjänster.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Avtalsrätt

  Rättsliga principer som reglerar skriftliga avtal mellan parter gällande utbyte av varor eller tjänster, inbegripet avtalsförpliktelser och uppsägning av avtal.

 • Turismmarknad

  Undersökning av turismmarknaden på internationell, regional och lokal nivå och med beaktande av turistdestinationer i hela världen.

Färdigheter

 • Hantera känsliga personuppgifter

  Hantera kunders känsliga personuppgifter på ett säkert och diskret sätt.

 • Förhandla inköp av turisttjänster och varor

  Ingå avtal om turistprodukter och tjänster genom förhandlingar om kostnader, rabatter, villkor och volymer.

 • Utföra lagerplanering

  Fastställa optimala mängder och tidpunkter för inventering för att anpassa den till försäljnings- och produktionskapaciteten.

 • Hantera kontrakttvister

  Hantera frågor som uppstår mellan parter i ett avtal och utarbeta möjliga lösningar för att undvika rättsprocesser.

 • Se till att standarder för hälsa säkerhet och hygien följs

  Övervaka all personal och alla processer för att uppfylla hälso-, säkerhets- och hygienstandarderna. Förmedla och stödja anpassningen av dessa krav till företagets hälso- och säkerhetsprogram.

 • Utföra granskningar om efterlevnad av kontrakt

  Utföra en grundlig granskning av efterlevnad av kontrakt för att se till att varor eller tjänster levereras korrekt och i tid, kontrollera skrivfel eller uteblivna krediteringar eller rabatter samt inleda indrivningsförfaranden.

 • Registrera och dokumentera kontrakt

  Uppdatera kontrakt och dokumentation genom att regelbundet se över dem.

 • Fördela turisttjänster

  Övervaka fördelningen av rum, säten och turisttjänster genom att förhandla med berörda parter.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Förhandla avtal med leverantörer

  Nå en överenskommelse med leverantören om teknisk krav, kvantitet, kvalitet, pris, villkor, lagring, förpackning, retur och andra krav i samband med inköp och leverans.

 • Sköta avslut och uppföljning av avtal

  Garantera att alla avtalsenliga och juridiska krav uppfylls och korrekt schemalägga förlängning eller förnyelse av avtal.

 • Ta fram turistprodukter

  Ta fram och främja turistprodukter, aktiviteter, tjänster och paketerbjudanden.

 • Tänka strategiskt

  Tillämpa generering och effektiv tillämpning av företagsinsikter och eventuella möjligheter för att få konkurrensfördelar på lång sikt.

 • Utöka nätverket av leverantörer

  Bredda utbudet av tjänster till kunder genom att söka affärsmöjligheter och föreslå nya lokala tjänsteleverantörer.

 • Förhandla pris

  Ordna en överenskommelse om priset på varor eller tjänster som tillhandahålls eller erbjuds.

 • Assistera vid rättstvister

  Bistå med stöd vid handläggning av tvister, inbegripet insamling och granskning av handlingar.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Ansvara för medellångsiktiga mål

  Övervaka de medelfristiga tidsplanerna enligt budgetberäkningar och avstämningar på kvartalsbasis.

 • övervaka entreprenörers arbete

  Leda entreprenörers arbete och bedöma om de uppfyller den överenskomna standarden och om så behövs korrigera undermåliga prestationer.

Source: Sisyphus ODB