Yrke förman för lantbruksmaskinsförare

Förmän för lantbruksmaskinsförare planerar och organiserar landbaserade maskintjänster för jordbruksproduktion och landskapsarbeten i nära samarbete med sina kunder.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Växtsorter

  Principer om växter med särskild fokus på örtartade växter och ettåriga växter i obearbetad form.

 • Växtodlingsprinciper

  Principer för odling av växter, naturliga cykler, omvårdnad av naturen, tillväxtförhållanden och principer för ekologisk och hållbar produktion. Kvalitetskriterier och krav för sådd, växter och grödor.

 • Jordstruktur

  Mångfalden av jordbeståndsdelar och marktyper i förhållande till växternas tillväxt.

 • Agronomi

  Studiet av hur jordbruksproduktion kombineras med skydd och återställande av naturmiljön. Omfattar principer och metoder för kritiskt urval och lämpliga metoder för hållbarhet inom jordbruket.

 • Skadedjursbekämpning för grödor

  Typer av och egenskaper hos skadedjur i växter och grödor. Olika typer av skadedjursbekämpningsmetoder, åtgärder med konventionella eller biologiska metoder med beaktande av typen av växter eller grödor, miljö- och klimatförhållanden samt hälso- och säkerhetsföreskrifter. Lagring och hantering av produkter.

Färdigheter

 • Utvärdera arbetstagares arbete

  Utvärdera behovet av arbetskraft för det kommande arbetet. Utvärdera resultatet för gruppen av arbetstagare och informera överordnade. Uppmuntra och stödja de anställda när det gäller lärande, lära dem tekniker och kontrollera tillämpningen för att säkerställa produktkvalitet och arbetsproduktivitet.

 • Handleda anställda

  Övervaka val, utbildning, resultat och motivation avseende anställda.

 • Organisera arbetet

  Organisera, fördela och samordna gruppens medlemmar. Organisera produktionsprogram samt planera produktion och försäljning. Köpa material och utrustning. Förvalta varulagret.

 • Ge kunder råd om tekniska möjligheter

  Rekommendera tekniska lösningar, inklusive system, till kunden inom ramen för ett projekt.

 • Ansvara för utrustning

  Starta och stänga av utrustning; identifiera och felsöka tekniska problem och genomföra mindre reparationer. Övervaka kontrollutrustningen för att identifiera säkerhets- och miljöfaror.

 • övervaka förhållandena på arbetsplatsen

  Regelbundet se till att arbetsförhållandena på platsen uppfyller arbetsmiljökraven; se till att det föreslagna arbetet inte kommer att utgöra en fara för andras fysiska säkerhet.

 • Planera arbete utifrån inkommande order

  Schemalägga uppgifter utifrån inkommande order; förutse den totala nödvändiga mängden resurser för att utföra ordern och tilldela dem korrekt. Bedöma de arbetstider, den utrustning och den arbetskraft som krävs med hänsyn till de tillgängliga resurserna.

Source: Sisyphus ODB