Yrke försäkringsgivare, sakförsäkringar

Försäkringsgivare (sakförsäkringar) bedömer och fastställer risken för och täckningen av kunders egendomsförsäkringar. De analyserar och ser över policyer för försäkring i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäkringsprinciper

  Förstå principerna för försäkring, inbegripet tredje parts skulder, lager och faciliteter.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Förfaranden för skadeanmälan

  De olika förfaranden som används för att formellt begära betalning för en skada från ett försäkringsbolag.

 • Fastighetsgaranttjänst

  Förfarandet för utvärdering av ansökningar om lån vid fastighetsverksamhet, där inte bara den potentiella låntagaren, utan även den egendom som handeln gäller utvärderas i syfte att bedöma om egendomen kan motsvara värdet.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Försäkringstyper

  De olika befintliga typerna av strategier för överföring av risker eller förluster och deras egenskaper, t.ex. sjukförsäkring, bilförsäkring eller livförsäkring.

 • Försäkringslagstiftning

  Lagen och lagstiftningen om policyer för överföring av risker eller förluster från en part (den försäkrade) till en annan (försäkringsgivaren) i utbyte mot en periodisk betalning. Detta omfattar reglering av försäkringsfordringar och försäkringsverksamhet.

Färdigheter

 • Granska försäkringsprocess

  Analysera all dokumentation som rör ett specifikt försäkringsärende för att säkerställa att försäkringsansökningen eller skaderegleringsprocessen har handlagts i enlighet med riktlinjer och föreskrifter, att ärendet inte medför någon betydande risk för försäkringsgivaren eller att skadebedömningen är korrekt samt bedöma det fortsatta förfarandet.

 • Analysera försäkringsrisk

  Analysera sannolikheten för och storleken på den risk som ska försäkras samt uppskatta värdet av kundens lösa eller fasta egendom.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Gå igenom investeringsportföljer

  Träffa kunder för att gå igenom eller uppdatera en investeringsportfölj och ge ekonomisk rådgivning om investeringar.

 • Analysera fordringar

  Kontrollera fordran från en kund och analysera värdet av material, byggnader, vinster eller andra faktorer som gått förlorade samt bedöma de olika parternas ansvar och skyldigheter.

Source: Sisyphus ODB