Yrke försäkringsgivare, sakförsäkringar

Försäkringsgivare (sakförsäkringar) bedömer och fastställer risken för och täckningen av kunders egendomsförsäkringar. De analyserar och ser över policyer för försäkring i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Försäkringsprinciper

  Förstå principerna för försäkring, inbegripet tredje parts skulder, lager och faciliteter.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Förfaranden för skadeanmälan

  De olika förfaranden som används för att formellt begära betalning för en skada från ett försäkringsbolag.

 • Fastighetsgaranttjänst

  Förfarandet för utvärdering av ansökningar om lån vid fastighetsverksamhet, där inte bara den potentiella låntagaren, utan även den egendom som handeln gäller utvärderas i syfte att bedöma om egendomen kan motsvara värdet.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Försäkringstyper

  De olika befintliga typerna av strategier för överföring av risker eller förluster och deras egenskaper, t.ex. sjukförsäkring, bilförsäkring eller livförsäkring.

 • Försäkringslagstiftning

  Lagen och lagstiftningen om policyer för överföring av risker eller förluster från en part (den försäkrade) till en annan (försäkringsgivaren) i utbyte mot en periodisk betalning. Detta omfattar reglering av försäkringsfordringar och försäkringsverksamhet.

Färdigheter

 • Granska försäkringsprocess

  Analysera all dokumentation som rör ett specifikt försäkringsärende för att säkerställa att försäkringsansökningen eller skaderegleringsprocessen har handlagts i enlighet med riktlinjer och föreskrifter, att ärendet inte medför någon betydande risk för försäkringsgivaren eller att skadebedömningen är korrekt samt bedöma det fortsatta förfarandet.

 • Analysera försäkringsrisk

  Analysera sannolikheten för och storleken på den risk som ska försäkras samt uppskatta värdet av kundens lösa eller fasta egendom.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Gå igenom investeringsportföljer

  Träffa kunder för att gå igenom eller uppdatera en investeringsportfölj och ge ekonomisk rådgivning om investeringar.

 • Analysera fordringar

  Kontrollera fordran från en kund och analysera värdet av material, byggnader, vinster eller andra faktorer som gått förlorade samt bedöma de olika parternas ansvar och skyldigheter.

Source: Sisyphus ODB