Yrke försäkringsgivare

Försäkringsgivare bedömer affärsrisk- och ansvarsförsäkringar och fattar beslut om kommersiell egendom. De kontrollerar skicket av företags fastigheter, analyserar besiktningspolicyer, hjälper till med fastighets- och hyresfrågor, förbereder lånekontrakt och hanterar affärsrisker för att anpassa dem till gällande affärspraxis. Försäkringsgivare analyserar olika uppgifter från potentiella kunder för att bedöma sannolikheten för att de anmäler en fordran. De arbetar för att minimera risken för försäkringsbolaget och se till att försäkringspremien överensstämmer med aktuella risker. De kan vara specialister på livförsäkringar, sjukförsäkringar, återförsäkring, kommersiella försäkringar eller hypoteksförsäkringar.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fastighetsgaranttjänst

  Förfarandet för utvärdering av ansökningar om lån vid fastighetsverksamhet, där inte bara den potentiella låntagaren, utan även den egendom som handeln gäller utvärderas i syfte att bedöma om egendomen kan motsvara värdet.

 • Affärslån

  Lån som är avsedda för affärsändamål och som antingen kan vara säkrade eller vara osäkrade beroende på om en säkerhet är inblandad. Olika typer av företagslån, som t.ex. banklån, mezzaninfinansiering, tillgångsbaserad finansiering och fakturafinansiering.

 • Försäkringsmatematik

  Reglerna för tillämpning av matematiska och statistiska metoder för att fastställa potentiella eller befintliga risker inom olika branscher, t.ex. finans- eller försäkringsverksamhet.

 • Modern portföljteori

  Den finansieringsteori som syftar till att antingen maximera vinsten från en investering som motsvarar den risk som tas eller minska risken för den förväntade vinsten från en investering genom förnuftiga val av rätt kombination av finansiella produkter.

 • Försäkringstyper

  De olika befintliga typerna av strategier för överföring av risker eller förluster och deras egenskaper, t.ex. sjukförsäkring, bilförsäkring eller livförsäkring.

 • Försäkringslagstiftning

  Lagen och lagstiftningen om policyer för överföring av risker eller förluster från en part (den försäkrade) till en annan (försäkringsgivaren) i utbyte mot en periodisk betalning. Detta omfattar reglering av försäkringsfordringar och försäkringsverksamhet.

 • Försäkringsprinciper

  Förstå principerna för försäkring, inbegripet tredje parts skulder, lager och faciliteter.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Förfaranden för skadeanmälan

  De olika förfaranden som används för att formellt begära betalning för en skada från ett försäkringsbolag.

Färdigheter

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Skapa samarbetsformer

  Förbereda, fastställa och komma överens om villkoren för samarbetsavtal med ett företag, genom att jämföra produkter, till följd av utveckling eller förändringar av marknaden och i fråga om priser.

 • Ge stöd vid finansiell beräkning

  Ge kolleger, kunder eller andra parter ekonomiskt stöd vid komplexa ärenden eller beräkningar.

 • Bedöma ekonomisk bärkraft

  Revidera och analysera finansiell information och projektkrav, till exempel budgetuppskattning, förväntad omsättning och riskbedömning i syfte att fastställa projektets fördelar och kostnader. Bedöma om avtalet eller projektet kommer att lösa in investeringen och om den potentiella vinsten är värd den finansiella risken.

 • Upprätta försäkringsavtal

  Skriv ett avtal som innehåller alla nödvändiga uppgifter, t.ex. den försäkrade produkten, den betalning som ska göras, hur ofta betalningen är nödvändig, den försäkrades personuppgifter och för vilka villkor försäkringen är giltig eller ogiltig.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Besluta om försäkringsansökningar

  Bedöma ansökningar om försäkring med hänsyn till riskanalyser och kundinformation för att avslå eller godkänna ansökningen och sätta igång de nödvändiga förfarandena efter beslutet.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Granska försäkringsprocess

  Analysera all dokumentation som rör ett specifikt försäkringsärende för att säkerställa att försäkringsansökningen eller skaderegleringsprocessen har handlagts i enlighet med riktlinjer och föreskrifter, att ärendet inte medför någon betydande risk för försäkringsgivaren eller att skadebedömningen är korrekt samt bedöma det fortsatta förfarandet.

 • Samla in finansiell information om fastigheter

  Samla in information om tidigare transaktioner som rör egendomen, till exempel de priser till vilka fastigheten tidigare hade sålts och kostnader för renovering och reparationer, i syfte att erhålla en tydlig bild på egendomens värde.

Source: Sisyphus ODB