Yrke förvaltningsjurist

Förvaltningsjurister ansvarar för regleringsfrågor och juridiska frågor inom flera sektorer, till exempel hälso- och sjukvård, energi och banker. De övervakar utveckling av produkter och tjänster från början till lansering på marknaden genom att se till att allt är förenligt med den lokala lagstiftningen och uppfyller lagstadgade krav. De har erfarenhet av olika faser av regleringsprocesser och agerar som en förbindelselänk mellan företag och lagstiftande eller reglerande myndigheter.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Organisationsstrategier

  Strategier för att uppnå definierade mål som rör utvecklingen och bevarandet av en organisation.

 • Strategisk planering

  De element som definierar en organisations grund och kärnverksamhet, såsom dess uppdrag, vision, värderingar och mål.

 • Företagspolicyer

  Den uppsättning regler som reglerar ett företags verksamhet.

 • Verksamhetsanalys

  Forskningsområde som rör identifiering av affärsbehov och -problem samt vilka lösningar som skulle kunna begränsa eller förhindra ett företag från att fungera väl. Verksamhetsanalys omfattar IT-lösningar, marknadsutmaningar, policyutveckling och strategiska frågor.

Färdigheter

 • Se till att policy efterlevs

  Säkra kontinuerlig efterlevnad av arbetsmiljölagstiftningen och företagets arbetsmiljörutiner på arbetsplatsen och på offentliga platser. Säkerställa medvetenhet om och efterlevnad av företagets alla policyer på arbetsmiljöområdet samt om lika möjligheter på arbetsplatsen. Utföra andra uppgifter som rimligen kan krävas.

 • Identifiera rättsliga krav

  Undersöka tillämpliga rättsliga och normativa rutiner och standarder, analysera och härleda rättsliga krav som gäller för organisationen, dess policyer och produkter.

 • Kontrollera genomförandet av företagets policy

  Kontrollera företagets policy och föreslå förbättringar för företaget.

 • Utföra strategisk planering

  Vidta åtgärder inom ramen för fastställda mål och förfaranden på strategisk nivå för att mobilisera resurser och fullfölja etablerade strategier.

 • Kontrollera att licensavtal följs

  Se till att licenstagaren är väl medveten om alla villkor, rättsliga aspekter och förnyelseaspekter avseende den beviljade licensen.

 • Utarbeta organisationspolicyer

  Utveckla och övervaka genomförandet av policyer som syftar till att dokumentera och närmare beskriva rutinerna kring organisationens verksamhet mot bakgrund av dess strategiska planering.

 • Förbereda licensavtal

  Färdigställa det rättsliga avtalet om tillstånd till användning av utrustning, tjänster, komponenter, program och immateriella rättigheter.

 • Tolka tekniska krav

  Analysera, förstå och tillämpa den angivna informationen om tekniska villkor.

 • Utarbeta företagsstrategier

  Tänka ut, planera och utarbeta strategier för företag och organisationer som syftar till att uppnå olika mål, till exempel etablering av nya marknader, renovering av ett företags utrustning och maskiner, genomförande av prissättningsstrategier osv.

 • Analysera lagstiftning

  Analysera den befintliga nationella eller lokala lagstiftningen för att bedöma vilka förbättringar som skulle kunna göras och vilka delar av lagstiftningen som skulle kunna föreslås.

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Integrera företagets strategi i den dagliga verksamheten

  Reflektera över företags strategiska grund, dvs. deras uppdrag, visioner och värden, för att integrera denna grundval i jobbets prestanda.

 • Se till att produkter uppfyller lagstadgade krav

  Undersöka, säkerställa och övervaka produkters integritet och att de överensstämmer med lagstadgade krav. Ge råd om hur förordningar om produkter och tillverkningskrav kan införlivas och följas.

 • Ge råd om effektivitetsförbättringar

  Analysera information och detaljer om processer och produkter för att ge råd om möjliga effektivitetsförbättringar som skulle kunna genomföras och skulle innebära en bättre resursanvändning.

 • Införa finansiella regler

  Läsa, förstå och se till att finansiella regler följs av företaget vid samtliga skattemässiga och redovisningsrelaterade förfaranden inom organisationen.

 • Säkerställa överensstämmelse med företagets bestämmelser

  Garantera att arbetstagarnas aktiviteter följer företagsreglerna, såsom de genomförs med hjälp av riktlinjer, direktiv, policyer och program för kunder och företag.

 • Ordna affärshandlingar

  Sammanställa dokument som kommer från en kopieringsapparat, via post eller företags dagliga verksamhet.

 • Uppfylla rättsväsendets krav

  Se till att de metoder och förfaranden som används överensstämmer med de bestämmelser och krav som gäller för den myndighet som är behörig på området.

 • Ta fram licensavtal

  Upprätta villkoren för beviljande av begränsade nyttjanderätter för fastigheter eller tjänster.

Source: Sisyphus ODB