Yrke farmaceut, specialist på kvalitetssäkring

Farmaceuter (specialister på kvalitetssäkring) utför inspektioner och precisionsmätningar för att testa och säkerställa kvaliteten på farmaceutiska produkter. De medverkar i hela utvecklingsfasen för ett läkemedel tills det är klart för lansering på marknaden. Detta inkluderar anskaffning av tillstånd för kliniska prövningar, rådgivning till läkemedelsutvecklare om lagstadgade krav och utvärdering av innehållet i bipacksedeln och annan dokumentation om produkten. De samlar även in och utvärderar information om biverkningar av produkten och förmedlar denna kunskap både internt och till de relevanta myndigheterna.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Bioteknik

  Teknik som använder, modifierar eller utnyttjar biologiska system, organismer och cellkomponenter för att utveckla ny teknik och nya produkter för särskilda användningsområden.

 • Farmaceutiska produkter

  De farmaceutiska produkter som tillhandahålls, deras funktioner och egenskaper samt lagstadgade och regleringskrav.

 • Analytisk kemi

  Instrument och metoder som används för att skilja åt, identifiera och kvantifiera materia – de kemiska komponenterna i naturliga och konstgjorda material och lösningar.

 • Laboratorietekniker

  Tekniker som används inom olika naturvetenskapliga områden för att få fram experimentella data, exempelvis gravimetrisk analys, gaskromatografi och elektroniska eller termiska metoder.

 • Läkemedelslagstiftning

  Den europeiska och nationella lagstiftningsramen för utarbetande, distribution och användning av läkemedel för människor.

 • Läkemedelskemi

  De kemiska aspekterna av identifiering och syntetisk modifiering av kemiska enheter då de hänför sig till terapeutisk användning. Hur olika kemikalier påverkar biologiska system och hur de kan integreras i läkemedelsutvecklingen.

 • Läkemedelsteknik

  Läkemedelsteknik är den del av farmacin som omfattar teknisk utformning, utveckling, tillverkning och utvärdering av läkemedel och medicinska produkter.

 • Läkemedelsindustri

  Huvudaktörer, företag och förfaranden inom läkemedelsindustrin och de lagar och förordningar som reglerar patentering, kontroll, säkerhet och marknadsföring av läkemedel.

 • Tillstånd för kontrollerade ämnen

  De rättsliga krav och licenser som krävs för hantering av kontrollerade ämnen.

Färdigheter

 • Arbeta säkert med kemikalier

  Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att lagra, använda och bortskaffa kemiska produkter.

 • Testa produkter

  Testa bearbetade arbetsstycken eller produkter för grundläggande fel.

 • övervaka kvalitetsstandarder för tillverkning

  Övervaka kvalitetsnormer inom tillverknings- och slutbehandlingsprocessen.

 • Arbeta analytiskt

  Analysera informationsflöden för att snabbt och exakt rekonstruera meddelanden. Navigera ett språk för att förklara samma innebörd eller känsla i situationer där det inte finns något konkret ord eller ordagrann översättning.

Source: Sisyphus ODB