Yrke farmaceut

Farmaceuter förbereder, lämnar ut och tillhandahåller receptfria läkemedel. De ger klinisk information om läkemedel, rapporterar om misstänkta biverkningar och ger patienter individuellt stöd. Farmaceuter formulerar och testar läkemedel i laboratorier samt förvarar, lagrar och distribuerar dem.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Farmakoterapi

  Användning av läkemedel som används vid behandling av sjukdomar jämfört med kirurgisk behandling.

 • Oorganisk kemi

  Kemiska ämnen som inte innehåller kolväteradikaler eller kolväten.

 • Farmakognosi

  De fysiska, kemiska, biokemiska och biologiska egenskaperna hos läkemedel som har naturliga ursprung.

 • Organisk kemi

  Kemiska egenskaper hos föreningar och ämnen som innehåller kol.

 • Analytisk kemi

  Instrument och metoder som används för att skilja åt, identifiera och kvantifiera materia – de kemiska komponenterna i naturliga och konstgjorda material och lösningar.

 • Hygien inom hälso- och sjukvården

  Förfarandena för att upprätthålla en hygienisk miljö inom hälso- och sjukvården, t.ex. på sjukhus och kliniker. Det kan röra sig om allt från handtvätt till rengöring och desinfektion av den medicinska utrustning som används och metoder för infektionsbekämpning.

 • Klinisk bakteriologi

  Klinisk bakteriologi är en medicinsk specialitet som nämns i direktiv 2005/36/EG.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Farmakokinetik

  Kroppsinteraktionen med ett specifikt läkemedel efter administrering, mekanismerna för absorption och distribution och ämnets kemiska förändringar i kroppen.

 • Toxikologi

  De negativa effekterna av kemikalier på levande organismer, deras dos och exponering.

 • Läkemedelsteknik

  Läkemedelsteknik är den del av farmacin som omfattar teknisk utformning, utveckling, tillverkning och utvärdering av läkemedel och medicinska produkter.

 • Klinisk kemi

  Klinisk kemi är en medicinsk specialitet som beskrivs i direktiv 2005/36/EG.

 • Läkemedel

  Läkemedlen, deras nomenklatur och de ämnen som används vid läkemedelstillverkning.

 • Läkemedelskemi

  De kemiska aspekterna av identifiering och syntetisk modifiering av kemiska enheter då de hänför sig till terapeutisk användning. Hur olika kemikalier påverkar biologiska system och hur de kan integreras i läkemedelsutvecklingen.

 • Apotekslagstiftning

  De rättsliga och andra krav som rör utövandet av apoteksverksamhet.

 • Människans anatomi

  Den dynamiska relationen mellan mänsklig struktur och funktion och muskoskeletala-, kardiovaskulära, andnings-, matsmältnings-, endokrina, urin-, reproduktions-, integument- och nervsystem; normal och förändrad anatomi och fysiologi under människans hela livslängd.

 • Botanik

  Taxonomi eller klassificering av växter, fylogeni och evolution, anatomi och morfologi samt fysiologi.

 • Försäljningsstrategier

  Principerna för kundbeteende och målmarknader i syfte att främja och sälja en produkt eller en tjänst.

 • Läkemedelsbehandling

  Läkemedelsanvändning och administreringssätt vid behandling av sjukdomar.

 • Fysik

  Naturvetenskap som omfattar studier av ämnen, rörelse, energi, kraft och tillhörande begrepp.

Färdigheter

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Sköta försörjningskedjan för läkemedel

  Säkerställa att läkemedel lagras i lämpliga lokaler och i lämpliga miljöförhållanden för att säkerställa att läkemedlet är stabilt, bra och säkert under hållbarhetstiden, att läkemedlen förvaras på ett säkert, organiserat och systematiskt sätt samt att man arbetar med dokumenterade policyer och förfaranden för att tillämpa ett effektivt system för lagerhantering och rotation.

 • Tillhandahålla farmaceutiska råd

  Tillhandahålla information och råd om läkemedel, t.ex. lämplig användning, biverkningar och interaktioner med andra läkemedel.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Lämna ut mediciner

  Se över och lämna ut läkemedel och validera recept för att se till att de är äkta, korrekt tolkade och överensstämmer med de lagstadgade kraven samt välja rätt läkemedel, styrka och läkemedelsform i enlighet med ordination, förpackning och läkemedelsmärkning.

 • Hantera dokumentering vid apotek

  Hantera den erforderliga apoteksdokumentationen, t.ex. filer, filer i betalningssystemet, inventeringar, kontrollredovisning av radioaktiva kärnor samt redovisning av narkotika, gifter och kontrollerade läkemedel.

 • Delta vid läkemedelsinventering

  Medverka i inventering och säker förvaring av material samt upprepade beställningar.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Hantera patientläkemedel

  Övervaka att läkemedel används på rätt sätt och att patienter följer anvisningar för att se till att positiva kliniska resultat uppnås och patienternas behov tillgodoses.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Göra i ordning läkemedelsdoser i enlighet med patientens behov

  Se till att patienten får lämplig dos och form av läkemedel.

 • Upprätthålla lämpliga lagringsförhållanden för läkemedel

  Upprätthålla lämpliga lagrings- och säkerhetsförhållanden för läkemedel.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Säkerställa kundfokus

  Attityd som alltid sätter kunderna i fokus för verksamheten.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Hantera frågor om läkemedelssäkerhet

  Vidta åtgärder för att förebygga, minimera, lösa och följa upp läkemedelsrelaterade problem genom att upprätthålla och bidra till ett rapporteringssystem inom farmakovigilans.

 • Handlägga begäran om sjukförsäkring

  Kontakta patientens sjukförsäkringsbolag och skicka in lämpliga blanketter med information om patienten och behandlingen.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Remittera patienter

  Remittera till andra yrkeskategorier på grundval av vårdtagarens krav och behov, särskilt när det finns ett uppenbart behov av ytterligare hälsodiagnostik eller insatser.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Tillhandahålla behandlingsstrategier för hälsorisker

  Identifiera möjliga behandlingsprotokoll för människors hälsa i en viss gemenskap i fall som t.ex. infektionssjukdomar med stora konsekvenser på global nivå.

 • Bereda läkemedel utifrån förskrivning

  Bereda läkemedelsformen av farmaceutiska produkter enligt läkarens förskrivning.

 • Erhålla information om patientens medicinska status

  Samla in information om hälso- och sjukvårdens brukare genom olika källor, till exempel genom att ställa frågor till brukaren, vårdgivaren eller vårdpersonalen för att få information om patientens hälsotillstånd och sociala ställning samt vid behov tolka uppgifter från annan vårdpersonal.

 • Kontrollera information på förskrivningar

  Kontrollera information om förskrivningar från patienter eller från läkarmottagningar för att säkerställa att informationen är fullständig och korrekt.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Leda apotekspersonal

  Överse arbetet och coacha apotekstekniker, studenter, praktikanter och anställda.

 • Utvärdera vetenskapliga data om läkemedel

  Utvärdera vetenskapliga data om läkemedel för att patienterna ska kunna få lämplig information på denna grundval.

 • Tillverka läkemedel

  Formulera och blanda läkemedel och utföra farmaceutiska beräkningar, välja lämpligt administreringssätt och doseringsform för läkemedlet, lämpliga ingredienser och hjälpämnen i den kvalitet som krävs samt bereda läkemedel.

 • Tillhandahålla läkemedelsinformation

  Tillhandahålla korrekt, högkvalitativ och säker information och rådgivning till patienter, allmänheten och annan hälso- och sjukvårdspersonal när det gäller läkemedel och ge dem råd om säker och rationell användning av läkemedel och produkter såsom användning, kontraindikationer, förvaring och biverkningar av receptfria och receptbelagda läkemedel.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Genomföra Therapeutic Drug Monitoring

  Välja lämpliga laboratorietester för Therapeutic Drug Monitoring (dvs. terapeutisk läkemedelsbestämning) och tolka tester för att avgöra om ett läkemedel ger önskad terapeutisk effekt och använda analysen för att minimera ogynnsamma biverkningar av läkemedlet.

 • Följa förfarandet om kontroll av hälsofarliga ämnen

  Följa rutiner om kontroll av hälsofarliga ämnen (COSHH) för aktiviteter med farliga ämnen såsom bakterier, allergener, spillolja, färg eller bromsvätska som orsakar sjukdom eller skada.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Garantera farmakovigilans

  Rapportera läkemedelsbiverkningar till behöriga myndigheter.

 • Sköta läkemedelslogistik

  Säkra förvaring, bevarande och distribution av läkemedel i grossistledet.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Bidra till folkhälsokampanjer

  Bidra till lokala eller nationella folkhälsokampanjer genom att utvärdera hälsoprioriteringar och ändringar i lagstiftningen samt göra reklam för nya trender inom hälso- och sjukvård och förebyggande åtgärder.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Säkerställa att apoteket har tillräckliga lager

  Säkerställa korrekt fördelning av produkter på apoteket.

 • Ge rådgivning till patienter om läkemedel

  Diskutera och komma överens med hälso- och sjukvårdsanvändare om lämplig användning av läkemedel, så att vårdanvändaren får tillräcklig information för att se till att läkemedlet används på ett säkert och korrekt sätt.

 • Testa läkemedel

  Testa läkemedel och deras effekter och interaktioner i ett laboratorium.

Source: Sisyphus ODB