Yrke fartygsinspektör

Fartygsinspektörer besiktigar fartyg avsedda för sjöfart i olika länders vattenområden eller på öppet hav. De ser till att fartyg och utrustning följer Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) föreskrifter. De kan även agera som tredje part i samband med översyn av anläggningar och byggnadsprojekt till havs.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Transportteknik för sjöfart

  Förstå transportteknik för sjöfart och hålla sig à jour med de senaste rönen på området. Tillämpa dessa kunskaper i insatser och beslutsfattande när man är ombord.

 • Nationella vattenvägar

  Känna till de nationella vattenvägarna för sjöfart på inre vattenvägar, älvar, kanaler, hamnar och inlandshamnar samt förstå deras relation med godsflöden.

 • Fartygsmekanik

  Mekanik som används på båtar och fartyg. Förstå de tekniska aspekterna och delta i diskussioner om relevanta frågor för att lösa problem som rör mekanik.

 • Maritim telekommunikation

  Kunskap om överförings- och sändningsutrustning samt allmän drift av telekommunikationssystem.

 • Fartygstyper

  Känna till ett stort antal fartygstyper, deras egenskaper och specifikationer. Använda denna kunskap för att säkerställa att alla erforderliga säkerhetsåtgärder, tekniska åtgärder och underhållsåtgärder vidtas.

 • Kvalitetssäkringsförfaranden

  Förfaranden för besiktning av en produkt eller ett system för att säkerställa att den överensstämmer med specifikationer och krav.

 • Lagstadgade krav för fartyg

  Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) konventioner om säkerhet för människoliv till sjöss, sjöfartssäkerhet och skydd av den marina miljön.

 • Maskinteknik

  Teknisk gren som tillämpar principerna för fysik, ingenjörsvetenskap och materialvetenskap för att utforma, analysera, tillverka och underhålla mekaniska system.

 • Globala nödsignals- och säkerhetssystemet till sjöss

  Den internationellt överenskomna uppsättningen säkerhetsförfaranden, typer av utrustning och kommunikationsprotokoll som används för att öka säkerheten och göra det lättare att rädda nödställda fartyg, båtar och flygplan.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Internationella vattenvägar

  De internationella vattenvägar som används för sjöfart samt det geografiska läget av strömmar, vattenvägar och hamnar.

Färdigheter

 • Säkerställa fartygs säkerhet

  Se till att säkerhetskraven för fartyg uppfylls i enlighet med rättsliga bestämmelser. Kontrollera om säkerhetsutrustningen har installerats och fungerar. Kommunicera med skeppsmaskinister för att se till att de tekniska delarna av fartyget fungerar effektivt och har den prestanda som krävs för den kommande resan.

 • Bedöma fartygs duglighet

  Bedöma fartygs duglighet med hjälp av olika metoder och utifrån information från däckbesättningen, fastställa vissa mått och samla in data för vidare beräkningar beträffande fartygs duglighet.

 • Följa driftsnormer för fartyg

  Se till att fartygens konstruktion och skick ligger på rätt nivå för driften.

 • Känna igen tecken på korrosion

  Känna igen de tecken på metall som visar oxidationsreaktioner med miljön och som leder till rostbildning, gropar i koppar, spänningskorrosion etc. och bedöma hur snabbt korrosionsbildningen sker.

 • Läsa vanliga ritningar

  Läsa och förstå vanliga ritningar, maskiner och processritningar.

 • Fastställa skadeorsaker

  Känna igen skador och tecken på korrosion, identifiera deras orsak och fastställa underhålls- och reparationsprocedurer.

 • Säkerställa att fartyg följer bestämmelserna

  Inspektera fartyg, fartygskomponenter och utrustning; säkerställa överensstämmelse med standarder och specifikationer.

 • Leda inspektioner

  Ansvara för inspektioner och tillhörande protokoll, t.ex. introducera inspektionsgruppen, förklara syftet med inspektionen, genomföra inspektionen, begära tillgång till handlingar, ställa lämpliga frågor och upprätthålla av en hög nivå av professionalism under utredning av personer.

 • Bedöma den strukturella integriteten hos fartyg för sjöfart

  Bedöma ett fartygs strukturella integritet och fastställa dess lämplighet för fortsatt användning i sjöfart.

 • Avläsa tekniska ritningar

  Läsa de tekniska ritningarna för en produkt som ingenjören har upprättat för att föreslå förbättringar, göra produktmodeller eller använda produkten.

 • Skriva inspektionsrapporter

  Beskriva resultaten och slutsatserna av inspektionen på ett klart och begripligt sätt. Logga inspektionsprocesserna, t.ex. kontakt, resultat och vidtagna åtgärder.

 • Inspektera fartyg

  Inspektera fartyg för att se till att de fungerar på ett effektivt och säkert sätt. Hålla fartyget och dess utrustning i det skick som krävs enligt reglerna.

 • Ge råd om sjöfartsfrågor

  Tillhandahålla information och råd om sjöfartslagstiftning, fartygsregistrering och säkerhetsbestämmelser.

 • Analysera fartygsverksamhet

  Ge en sammanfattning av fartygsverksamheten och metoderna för hur system används och underhålls. Ge information om åtgärder som kan vidtas för att förbättra resultaten eller åtgärda brister.

Source: Sisyphus ODB