Yrke fastighetsförmedlare

Fastighetsförmedlare säkerställer transaktioner för förvärv av mark eller egendom. De samarbetar med berörda parter om finansiella aspekter och risker som uppstår vid förvärv av fast egendom. Fastighetsförmedlare säkerställer efterlevnad av lagstadgade krav vid köp av fast egendom samt sköter all nödvändig dokumentation och åtgärder för att genomföra transaktioner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Fastighetsrätt

  Den lag och lagstiftning som reglerar alla olika sätt att hantera egendom, t.ex. typer av egendom, hur man hanterar tvister gällande egendom samt regler för äganderätt.

 • Företagens sociala ansvar

  Hantering eller styrning av affärsprocesser på ett ansvarsfullt och etiskt sätt med beaktande av det ekonomiska ansvaret gentemot aktieägarna som lika viktigt som ansvaret gentemot berörda miljö- och samhällsparter.

 • Fastighetsmarknad

  Tendenserna rörande köp, försäljning eller uthyrning av fastigheter, inklusive mark, byggnader och naturresurser som omfattas av fastigheten; kategorierna av bostadsfastigheter och fastigheter för affärsändamål som sådana fastigheter handlas med.

Färdigheter

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Undersöka byggnaders skick

  Övervaka och bedöma byggnaders skick för att upptäcka fel, strukturella problem och skador. Bedöma allmän byggnadsrenhet för underhåll av mark och fastighetsändamål.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

 • Granska avslutsförfaranden

  Granska dokumentationen och samla in information om avslutsprocessen för handel med tillgångar, det steg vid vilket äganderätten officiellt överförs från en part till en annan, för att kontrollera om alla förfaranden var förenliga med lagstiftningen och att alla avtal följdes.

 • Samla in finansiell information om fastigheter

  Samla in information om tidigare transaktioner som rör egendomen, till exempel de priser till vilka fastigheten tidigare hade sålts och kostnader för renovering och reparationer, i syfte att erhålla en tydlig bild på egendomens värde.

 • Analysera ett företags ekonomiska resultat

  Baserat på bokföring, register, finansieringsöversikter och extern information om marknaden, analysera företagets resultat i finansiella frågor för att fastställa förbättringsåtgärder som skulle kunna öka vinsten.

 • Sträva efter företagstillväxt

  Utveckla strategier och planer som syftar till att uppnå hållbar företagstillväxt, oavsett om företaget ägs av dig själv eller någon annan. Sträva i handling efter att öka intäkterna och åstadkomma positiva kassaflöden.

 • Hantera relationer med chefer

  Hantera relationer med chefer inom andra avdelningar för att säkerställa effektiv service och kommunikation, dvs. försäljning, planering, inköp, handel, distribution och teknik.

 • Analysera försäkringsrisk

  Analysera sannolikheten för och storleken på den risk som ska försäkras samt uppskatta värdet av kundens lösa eller fasta egendom.

 • Utföra undersökningar på fastighetsmarknaden

  Undersöka fastigheter i syfte att bedöma deras nytta för fastighetsverksamhet med hjälp av olika metoder såsom medieanalys och fastighetsbesök samt identifiera den potentiella lönsamheten av att utveckla och göra affärer av fastigheten.

 • Värdera fastigheter

  Undersöka och utvärdera mark och byggnader för att fastställa deras pris.

 • Hantera kontrakt

  Förhandla om villkor, kostnader och andra specifikationer för ett kontrakt, och samtidigt försäkra sig om att de uppfyller de rättsliga kraven och är rättsligt bindande. Övervaka genomförandet av kontraktet, komma överens om och dokumentera eventuella ändringar.

 • Utarbeta rapporter om kostnads-nyttoanalyser

  Utarbeta, sammanställa och meddela rapporter med uppdelning av kostnadsanalysen av företagets förslag och budgetplaner. Analysera de finansiella eller sociala kostnaderna och fördelarna med ett projekt eller en investering i förväg för en viss tidsperiod.

 • Förhandla med fastighetsägare

  Förhandla med fastighetsägare som vill hyra ut eller sälja dem för att uppnå det fördelaktigaste avtalet för potentiella hyresgäster eller köpare.

 • Jämföra fastighetsvärden

  Erhålla information om värden på fastigheter som är jämförbara med den egendom som ska värderas för att göra mer korrekta värderingar och bedömningar eller för att fastställa eller förhandla om det pris till vilket egendomen kan säljas eller hyras.

 • Ge råd om fastighetsvärde

  Ge råd till dem som äger en fastighet, yrkesverksamma inom fastighetsbranschen eller presumtiva kunder för fastighetsköp om en fastighets aktuella penningvärde, utvecklingspotentialen för att öka värdet och annan relevant information om värdet i förhållande till fastighetsmarknadens framtida utveckling.

 • Hålla kontakt med finansiärer

  Samarbeta med personer som är villiga att finansiera projektet. Förhandla om överenskommelser och avtal.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Följa företagets standarder

  Leda och styra enligt organisationens uppförandekod.

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

Source: Sisyphus ODB