Yrke filosof

Filosofer studerar och resonerar över allmänna och strukturella problem som rör samhället, människor och individer. De har en välutvecklad rationell och argumenterande förmåga för att diskutera existens, värdesystem, kunskaper eller verkligheten. De använder logik i resonemang som leder till nivåer av djuptänkande och abstraktion.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Etik

  Den filosofiska inriktning som handlar om att lösa frågor om mänsklig moral. Den definierar och systematiserar begrepp som t.ex. vad som är rätt, fel och brottsligt.

 • Vetenskapliga forskningsmetoder

  Den teoretiska metod som används för vetenskaplig forskning som omfattar bakgrundsforskning, utarbetande av en hypotes, testning, analys av data och avslutning av resultaten.

 • Moral

  De principer och övertygelser som härrör från en uppförandekod som godtagits av en stor grupp människor och som gör åtskillnad mellan rätt och fel beteende.

 • Logik

  Läran om och bruket av korrekt slutledning, där argumentens legitimitet mäts enligt deras logiska form och inte baserat på innehåll.

 • Filosofi

  De olika filosofiska systemen, deras grundläggande principer, värderingar, etik, tänkesätt, seder och bruk samt deras inverkan på människans kultur.

 • Filosofihistoria

  Studiet av utvecklingen och evolutionen av filosofer, filosofiska koncept och idéer i historien.

 • Retorik

  Samtalskonst som syftar till att förbättra förmågan hos författare och talare att informera, övertyga eller motivera sin publik.

 • Filosofiska tankeskolor

  De olika filosofiska idéer och stilar som förekommer under historiens lopp, till exempel Calvinism, hedonism och Kantianism.

Färdigheter

 • Tillämpa vetenskapliga metoder

  Tillämpa vetenskapliga metoder och tekniker för att undersöka fenomen genom att erhålla nya kunskaper eller korrigera och integrera tidigare kunskaper.

 • Använda logiskt tänkande

  Använda kognitiv förmåga för att fatta beslut och övergå från en idé till en annan på ett logiskt sätt.

 • Lägga fram övertygande argument

  Lägga fram argument under en förhandling eller debatt, eller i skriftlig form, på ett övertygande sätt för att få så mycket stöd som möjligt för det fall som talaren eller författaren företräder.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

Source: Sisyphus ODB