Yrke finansanalytiker

Finansanalytiker genomför ekonomiska undersökningar och tar fram värdefulla analyser i finansiella frågor såsom lönsamhet, likviditet, solvens och kapitalförvaltning. De ger rekommendationer om finansiella frågor för beslutsprocesser. Finansanalytiker arbetar inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Affärsprocesser

  Processer som en organisation tillämpar för att förbättra effektiviteten, sätta upp nya mål och uppnå målen på ett lönsamt och snabbt sätt.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Redovisning

  Dokumentation och behandling av uppgifter om finansiell verksamhet.

 • Statistik

  Studiet av statistiska teorier, metoder och praxis såsom insamling, organisering, analys, tolkning och presentation av data. Statistiken behandlar alla aspekter av data, inbegripet planering av datainsamling i fråga om projektering och experiment för att förutse och planera arbetsrelaterad verksamhet.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

 • Mikroekonomi

  Det ekonomiska område som undersöker beteenden och samspel mellan specifika aktörer i ekonomin, dvs. konsumenter och företag. Denna gren inom ekonomin analyserar bland annat privatpersoners beslutsprocesser och de faktorer som påverkar köpbeslut.

 • Makroekonomi

  Det ekonomiska fält som studerar resultat och beteenden hos alla sektorer i en ekonomi som helhet. Detta fält utvärderar ett lands ekonomiska resultat och beaktar indikatorer som t.ex. bruttonationalprodukten (BNP), prisnivåer, arbetslöshet och inflation.

Färdigheter

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

 • Erbjuda finansiella tjänster

  Tillhandahålla ett brett utbud av finansiella tjänster till kunder, till exempel hjälp med finansiella produkter, finansiell planering, försäkringar, penning- och investeringsförvaltning.

 • Genomföra företagsundersökningar

  Söka och samla in information som är relevant för utvecklingen av företag på olika områden från juridik, redovisning och ekonomi till affärsområdet.

 • Skapa en finansiell rapport

  Slutföra projektredovisningen. Utarbeta en konkret budget, jämföra den planerade och den faktiska budgeten och dra slutgiltiga slutsatser.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Ta hänsyn till ekonomiska kriterier i beslutsfattande

  Utarbeta förslag och fatta lämpliga beslut med beaktande av ekonomiska kriterier.

 • Utföra verksamhetsanalys

  Utvärdera hur det går för en verksamhet, både som sådan och i relation till den konkurrensutsatta affärssfären, genom att göra research, sätta uppgifter i samband med affärsverksamhetens behov och identifiera möjligheter.

 • Utarbeta finansiella prognoser

  Samla in finansiella uppgifter, göra analyser och lägga fram finansiella prognoser för små och stora företag.

Source: Sisyphus ODB