Yrke finansiell planerare

Finansiella planerare hjälper människor med olika personliga ekonomiska problem. De är specialiserade på finansiell planering, t.ex. pensionsplanering, investeringsplanering, riskhantering, försäkringsplanering och skatteplanering. De rekommenderar en strategi som är anpassad till kundens behov. De säkerställer att bankregister och övriga finansiella register är korrekta, bibehåller ett kundorienterat förhållningssätt och följer etiska normer.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Kundservice

  Processer och principer relaterade till kunden, klienten, tjänsteanvändaren och till personliga tjänster; dessa kan inkludera rutiner för utvärdering av kundens eller tjänsteanvändarens nöjdhet.

 • Investeringsanalys

  Metoder och verktyg för analys av en investering jämfört med dess potentiella avkastning. Fastställande och beräkning av lönsamhetsförhållandet och finansiella indikatorer i förhållande till tillhörande risker som vägledning för beslut om investeringar.

 • Bankverksamhet

  Den breda och ständigt växande bankverksamheten och de finansiella produkter som förvaltas av banker, från personbanktjänster, företagsbanktjänster, investeringsbanktjänster och privata banktjänster till försäkringar, valutahandel, råvaruhandel, handel med aktier, terminer och optioner.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Modern portföljteori

  Den finansieringsteori som syftar till att antingen maximera vinsten från en investering som motsvarar den risk som tas eller minska risken för den förväntade vinsten från en investering genom förnuftiga val av rätt kombination av finansiella produkter.

 • Finansiell marknad

  Den finansiella infrastruktur som möjliggör handel med värdepapper som erbjuds av företag och privatpersoner och som styrs av finansiella regelverk.

 • Ekonomiska prognoser

  Det verktyg som används inom ekonomisk förvaltning för att identifiera intäktstendenser och uppskatta ekonomiska förhållanden.

Färdigheter

 • Upprätta en finansiell plan

  Upprätta en finansiell plan i enlighet med finansiella regler och kundregler, bl.a. en investerarprofil, finansiell rådgivning samt förhandlings- och transaktionsplaner.

 • Erbjuda finansiella tjänster

  Tillhandahålla ett brett utbud av finansiella tjänster till kunder, till exempel hjälp med finansiella produkter, finansiell planering, försäkringar, penning- och investeringsförvaltning.

 • Tillhandahålla information om finansiella produkter

  Ge information till kunden eller klienten om finansiella produkter, finansmarknaden, försäkringar, lån och andra typer av finansiella data.

 • Gå igenom investeringsportföljer

  Träffa kunder för att gå igenom eller uppdatera en investeringsportfölj och ge ekonomisk rådgivning om investeringar.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Sköta ekonomiska transaktioner

  Hantera valutor, finansiella växlingar, inlåning samt företags- och kontrollbetalningar. Upprätta och förvalta gästkonton och ta emot betalningar med kontanter, kreditkort och betalkort.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • Dokumentera klienters kredithistorik

  Skapa och upprätthålla klienters kredithistorik med relevanta transaktioner, styrkande handlingar och uppgifter om deras finansiella verksamhet. Hålla dessa dokument uppdaterade när det gäller analys och offentliggörande.

 • Sammanställa finansiell information

  Samla in, revidera och sammanställa finansiell information från olika källor eller avdelningar för att skapa ett dokument med sammanfattade finanskonton eller planer.

 • Ge råd om ekonomiska frågor

  Samråda, ge råd och föreslå lösningar när det gäller ekonomisk förvaltning, t.ex. förvärv av nya tillgångar, investeringar och metoder för skatteeffektivitet.

 • Bedöma risker med klienters tillgångar

  Identifiera, utvärdera och fastställa de faktiska och potentiella riskerna för dina kunders tillgångar, med beaktande av sekretessregler.

 • Budgetera för finansiella behov

  Hålla uppsikt så att det finns tillräckliga medel för att på ett smidigt sätt driva projekt eller insatser och i syfte att förutse och beräkna behovet av framtida ekonomiska resurser.

 • Identifiera kundbehov

  Använda lämpliga frågor och aktivt lyssnande för att identifiera kundernas förväntningar, önskningar och krav på produkter och tjänster.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Analysera potentiella kunders kredithistorik

  Analysera potentiella kunders eller affärspartners betalningskapacitet och kredithistorik.

 • Ge stöd vid finansiell beräkning

  Ge kolleger, kunder eller andra parter ekonomiskt stöd vid komplexa ärenden eller beräkningar.

Source: Sisyphus ODB