Yrke finansiell revisor

Finansiella revisorer samlar in och granskar finansiella data åt kunder, organisationer och företag. De säkerställer att de finansiella uppgifterna sköts korrekt och är fria från väsentliga felaktigheter på grund av oegentligheter eller bedrägeri, att de stämmer och att de fungerar på ett lagenligt och effektivt sätt. De kan vid behov se över låne- och kreditpolicyer eller siffror i databaser och dokument samt bedöma, konsultera och hjälpa transaktionskällan vid behov. De använder sin granskning av klientens finansiella styrning som säkerhet för att bekräfta för aktieägare, intressenter och styrelsen av organisationen eller företaget att allt är i ordning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förfaranden vid redovisningsavdelning

  De olika processerna, arbetsuppgifterna, jargongen, rollen i en organisation samt andra specifika särdrag av redovisningsavdelningen såsom bokföring, fakturor, registerföring och beskattning.

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Bokföringsposter

  De finansiella transaktioner som redovisas i ett företags redovisningssystem eller räkenskapsböcker tillsammans med tillhörande metadata, till exempel datum, belopp, berörda konton och en beskrivning av transaktionen.

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Bolagsrätt

  De rättsliga bestämmelser som reglerar hur företagsintressenter (som t.ex. aktieägare, anställda, direktörer, konsumenter, o.s.v.) samverkar med varandra, och de skyldigheter företagen har gentemot sina intressenter.

 • Förfaranden vid ekonomiavdelning

  Processer, arbetsuppgifter, språkbruk, organisationsroll och andra specifika faktorer vid en organisations ekonomiavdelning. Kunskap om finansiella rapporter, investeringar, redovisningsnormer osv.

 • Redovisning

  Dokumentation och behandling av uppgifter om finansiell verksamhet.

 • Bokföringsmetoder

  Metoder för registrering och sammanställning av affärs- och finansiella transaktioner samt analys, kontroll och rapportering av resultaten.

Färdigheter

 • Utarbeta granskningsplan

  Definiera alla organisatoriska uppgifter (tid, plats och ordning) och utarbeta en checklista för de ämnen som ska granskas.

 • Ställa frågor om handlingar

  Revidera och formulera frågor om handlingar i allmänhet. Undersökning av handlingarnas fullständighet, sekretess, stil och särskilda instruktioner för hantering av dokument.

 • Arrangera revisioner

  Arrangera en systematisk granskning av räkenskaper, konton, dokument och verifikationer för att kontrollera i vilken utsträckning de finansiella rapporterna ger en sann och rättvisande bild och för att se till att räkenskaperna sköts i enlighet med kraven i lagstiftningen.

 • Utföra finansiella revisioner

  Utvärdera och övervaka den ekonomiska hälsan, de transaktioner och de finansiella rörelser som anges i företagets redovisning. Se över redovisningen för att säkerställa förvaltarskap och styrbarhet.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Iaktta tystnadsplikt

  Följa de regler som fastställer att information inte får lämnas ut utom till en annan behörig person.

 • Tolka rapporter

  Läsa, förstå och tolka de viktigaste posterna och indikatorerna i finansiella rapporter. Hämta den viktigaste informationen från finansiella rapporter efter behov och integrera denna information i utvecklingen av avdelningens planer.

 • övervaka bankverksamhet

  Övervaka och granska bankverksamhet såsom utlåning och andra transaktioner för att säkerställa att dessa åtgärder är lagliga.

 • Lägga fram rapporter

  Visa resultat, statistik och slutsatser för publik på ett överskådligt och lättfattligt sätt.

 • Granska deklarationer

  Granska de handlingar som redovisar skatteplikt för de skatter som inte automatiskt dras av på löner för att säkerställa att korrekta skattesatser betalas av de skatteskyldiga personerna och organisationerna.

 • Utarbeta revisionsberättelser

  Sammanställa information om revisionsresultat avseende finansiella rapporter och ekonomisk förvaltning för att utarbeta rapporter, peka på förbättringsmöjligheter och bekräfta styrbarhet.

 • Inhämta finansiell information

  Inhämta information om värdepapper, marknadsvillkor, myndighetsföreskrifter och kunders eller företags ekonomiska ställning, mål och behov.

 • Kontrollera räkenskapshandlingar

  Se över räkenskapshandlingar för kvartalet och året samt se till att redovisningsuppgifterna korrekt återspeglar företagets finansiella transaktioner.

 • Kontrollera finansiella resurser

  Övervaka och kontrollera budgetar och finansiella resurser, och tillhandahålla en god bolagsstyrning.

Source: Sisyphus ODB