Yrke finansiell riskanalytiker

Finansiella riskanalytiker identifierar och granskar på ett korrekt sätt potentiella riskområden som hotar organisationers tillgångar eller kapital. De är specialiserade på analys av antingen kredit-, marknads-, drifts- eller regleringsrisker. De använder statistiska analyser för att bedöma risker, utfärdar rekommendationer för att minska och kontrollera risker samt granskar dokumentation för att säkerställa regelefterlevnad.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ekonomi

  Ekonomiska principer och metoder, finansiella marknader och råvarumarknader, banktjänster och analyser av finansiella data.

 • Finansiell jurisdiktion

  Finansiella regler och förfaranden tillämpliga på en viss plats, vars tillsynsmyndigheter beslutar om sin behörighet

 • Finansiell analys

  Bedömning av finansiella möjligheter, medel och status för en organisation eller enskild person genom analys av redovisning och rapporter i syfte att fatta väl underbyggda affärsbeslut eller finansiella beslut.

 • Risköverföring

  De finansiella tekniker som syftar till att undvika ekonomisk skada på ett företag och i stället skydda det i dess verksamhet. Detta omfattar överföring av skulder och fordringar till tredje parter som har den nödvändiga finansiella förmågan och som är specialiserade på kombinationserbjudanden och riskhantering i fråga om stordriftsfördelar.

 • Ekonomiska prognoser

  Det verktyg som används inom ekonomisk förvaltning för att identifiera intäktstendenser och uppskatta ekonomiska förhållanden.

 • Bedömning av risker och hot

  Säkerhetsdokumentationen och all säkerhetsrelaterad kommunikation och information.

 • Riskhantering

  Processen för att identifiera, bedöma och prioritera alla typer av risker och var de kan komma från, till exempel naturliga orsaker, rättsliga förändringar eller osäkerhet i ett visst sammanhang, och metoderna för att hantera risker på ett effektivt sätt.

 • Ekonomisk förvaltning

  Det ekonomiska område som omfattar praktiska analyser och verktyg för att fastställa finansiella resurser. Detta inbegriper affärsstrukturer, investeringskällor och företags värdestegring till följd av ledningsbeslut.

Färdigheter

 • Analysera finansiella trender på marknaden

  Övervaka och förutsäga tendenser på en finansmarknad i syfte att gå i en viss riktning över tid.

 • Hantera ekonomiska risker

  Förutse och hantera finansiella risker samt identifiera förfaranden för att undvika eller minimera deras effekter.

 • Utarbeta riskrapporter

  Samla in all information, analysera variabler och utarbeta rapporter där de upptäckta riskerna för företaget eller projekten analyseras och möjliga lösningar föreslås som åtgärder mot riskerna.

 • Skapa riskkartor

  Använda datavisualiseringsverktyg för att informera om specifika finansiella risker, deras karaktär och konsekvenser för en organisation.

 • Analysera finansiell risk

  Identifiera och analysera risker som kan påverka en organisation eller enskilda personer ekonomiskt, såsom kredit- och marknadsrisker, och föreslå lösningar för att förebygga dessa risker.

 • Ge råd om riskhantering

  Ge råd om riskhanteringspolicyer och förebyggande strategier samt deras genomförande, med medvetenhet om olika slags risker för en viss organisation.

Source: Sisyphus ODB