Yrke flygklarerare

Flygklarerare godkänner, reglerar och kontrollerar kommersiella flygbolag i enlighet med nationella och interna bestämmelser. De sköter och säkerställer flygflödet genom att upprätta loggar över flyg, förseningar, inställda flyg och ändringar i tidtabeller eller färdplaner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Verksamhet utförd av flygkontrolltjänst

  Förstå de uppgifter som utförs av flygledare, inklusive interaktion och effektiv kommunikation mellan flygplan och flygledare; genomförande av uppföljningsaktiviteter och säkerställandet av effektivitet under flygningar.

 • Flygmeteorologi

  Kunskap om den flygmeteorologi som krävs för att hantera vädrets effekter på flygledningstjänsten (ATM). Förståelse för hur grundliga förändringar av tryck- och temperaturvärdena vid flygplatser kan skapa variationer i motvinds- och medvindskomposanten vilket kan medföra arbetsförhållanden med dålig sikt. Kunskap om flygmeteorologi kan bidra till att minska den negativa inverkan på flygledningssystemet genom en minskning av störningar och de därav följande problemen med störda flöden, förlorad kapacitet och merkostnader.

 • Flygplatsplanering

  Kunskaper om flygplatsplanering för olika typer av luftfartyg; användning av denna information för mobilisering av resurser och personal för att hantera luftfartyg medan de befinner sig på flygplatsen.

Färdigheter

 • Tänka analytiskt

  Framställa tankar med hjälp av logik och resonemang för att identifiera styrkor och svagheter hos alternativa lösningar, slutsatser eller strategier för problem.

 • Tillämpa regler och standarder för flygplatser

  Känna till och tillämpa antagna standarder och föreskrifter för europeiska flygplatser. Tillämpa kunskapen för att genomdriva flygplatsregler och -bestämmelser samt flygplatsens säkerhetsplan.

 • Beräkna vikt på luftfartyg

  Beräkna den totala vikten på luftfartyg med beaktande av bagage, last, passagerare, besättning och bränsle. Sammanställa dokumentation om vikt och balans.

 • Säkerställa att luftfartsdata är korrekta

  Säkerställa att publicerade luftfartsdata är korrekta, t.ex. landningsdiagram och radionavigeringshjälpmedel.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Ta fram NOTAM-meddelande för piloter

  Ta fram och föra in regelbundna NOTAM-meddelanden i informationssystemet som används av piloter; beräkna bästa möjliga användning av det tillgängliga luftrummet samt ge information om potentiella faror vid luftuppvisningar, VIP-flygningar och fallskärmshopp.

 • Använda radioutrustning

  Förbereda och använda radioenheter och -tillbehör, t.ex. sändningskonsoler, förstärkare och mikrofoner. Förstå det grundläggande i radiooperatörens språk och vid behov tillhandahålla instruktioner om hur radioutrustningen ska hanteras på ett korrekt sätt.

 • Ta hänsyn till väderförhållanden

  Skjuta upp eller ställa in flygningar om osäkra väderförhållanden kan äventyra säkerheten för flygplan, passagerare eller besättning.

 • Hantera stress

  Behålla en kontrollerad psykisk status och effektivitet under påfrestningar eller ogynnsamma förhållanden.

 • Förbereda flygklarering

  Förbereda och underteckna klareringen – en officiell handling med tillstånd att flyga iväg.

 • Använda it-system

  Välja ut och använda it-system för en rad komplexa uppgifter i syfte att tillgodose olika behov.

 • Fatta tidskritiska beslut

  Eftersträva optimalt tidskritiskt beslutsfattande inom organisationen.

 • Hjälpa pilot vid nödlandning

  Hjälpa piloten vid nödsituationer och nödlandning.

 • Agera trovärdigt

  Gå tillväga på ett sätt som skapar trovärdighet och tillit.

 • Följa företagets policy

  Tillämpa de principer och regler som styr en organisations verksamhet och processer.

 • Ta fram färdplaner

  Utarbeta en färdplan med uppgifter om flyghöjd, rutt och mängden bränsle som krävs med hjälp av olika informationskällor (väderrapporter och andra uppgifter från flygledningen).

 • Göra flera saker samtidigt

  Utföra flera arbetsuppgifter samtidigt medan du är medveten om de viktigaste prioriteringarna.

 • Vidareförmedla flyginformation

  Sammanställa och sprida flyginformation till andra inom företaget. Detta är källan till den information som lämnas till resenärerna.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Använda meteorologisk information

  Använda och tolka meteorologisk information för verksamheter som är beroende av klimatförhållanden. Använda denna information för att ge råd om säkert arbete baserat på väderförhållanden.

Source: Sisyphus ODB