Yrke flygledarassistent, briefing officer

Flygledarassistenter (briefing officers) tillhandahåller en högkvalitativ flygbriefingtjänst med hjälp av tekniska hjälpmedel. De stödjer överordnade flyginformationsspecialister och bedömer förändringar i flyginformation som påverkar scheman och andra produkter. De besvarar förfrågningar om flygdata för flygbolags operativa grupper och system.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geografiskt område

  Detaljerade kunskaper om det geografiska området; kunskaper om var olika organisationer bedriver sin verksamhet.

Färdigheter

 • Säkerställa säkerheten vid internationell luftfart

  Kommunicera med nationella och internationella organ för att säkerställa största möjliga effektivitet och säkerhet inom luftfart.

 • Kommunicera med kunder

  Svara och kommunicera med kunder på ett maximalt effektivt och ändamålsenligt sätt för att möjliggöra för dem att få tillgång till önskade produkter eller tjänster, eller ge annan hjälp som de kan behöva.

 • Säkerställa kvaliteten i tjänster för hantering av luftfartsinformation

  Genomföra komplexa uppgifter och utföra databas-, dator- och GIS-relaterade uppgifter på medelnivå och hög nivå; utveckla kvalitativa datauppsättningar och publikationer inom luftfart.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Sammanställa data för navigeringspublikationer

  Sammanställa data för navigeringspublikationer; samla in och behandla autentiska och giltiga uppgifter.

 • Hålla tidsfrister

  Säkerställa att operativa processer avslutas vid en tidigare överenskommen tid.

 • Använda geografiska informationssystem

  Arbete med datasystem som t.ex. geografiska informationssystem (GIS).

 • Säkerställa överensstämmelse med rättsliga krav

  Säkerställa överensstämmelse med etablerade standarder och rättsliga krav, såsom specifikationer, riktlinjer, normer eller lagstiftning, för det mål som organisationen strävar efter att uppnå i sin verksamhet.

 • Testa förbättrade system för hantering av luftfartsinformation

  Testa funktionen hos system innan de lanseras samt pröva potentiella effekter och prognostisera slutliga resultat.

 • Hålla uppdaterade tjänster för hantering av luftfartsinformation

  Upprätthålla aktuella tjänster för hantering av luftfartsinformation, till exempel dataset för flygdata, diagram och publikationer.

 • Skapa affärsrelationer

  Skapa ett positivt, långsiktigt förhållande mellan organisationer och utomstående intressenter, till exempel leverantörer, distributörer, aktieägare och andra intressenter, i syfte att informera dem om organisationen och dess mål.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Säkerställa kundfokus

  Attityd som alltid sätter kunderna i fokus för verksamheten.

 • Förklara teknisk information

  Förklara tekniska detaljer för icke-tekniska kunder, intressenter eller andra berörda parter på ett tydligt och kortfattat sätt.

 • Tillhandahålla uppföljningstjänster åt kunder

  Registrera, följa upp, lösa och svara på kundernas förfrågningar och klagomål samt tillhandahålla eftermarknadstjänster.

 • Skriva arbetsrelaterade rapporter

  Sammanställa arbetsrelaterade rapporter som stöder en effektiv relationshantering och en hög standard när det gäller dokumentation och registerföring. Skriva och presentera resultat och slutsatser på ett klart och begripligt sätt så att de kan förstås av en icke-expert.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

Source: Sisyphus ODB