Yrke flygsäkerhetskoordinator

Flygsäkerhetskoordinatorer planerar och utarbetar säkerhetsrutiner för flygbolag. De undersöker säkerhetsbestämmelser och begränsningar som reglerar flygbolags verksamhet. I detta syfte leder de personalens aktiviteter för att säkra tillämpning av säkerhetsåtgärder i enlighet med bestämmelserna.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Föreskrifter för flygplatssäkerhet

  Känna till säkerhetsbestämmelser och anvisningar för flygplatssäkerhet.

 • Komponenter i ett säkerhetsstyrningssystem

  De olika typerna av innehåll inom ramen för ett säkerhetsstyrningssystem, bland annat säkerhetspolicy och säkerhetsmål, hantering av säkerhetsrisker, säkerhetsverifiering och åtgärder för att höja medvetenheten i fråga om säkerhet.

 • Standardbestämmelser och rekommendationer för luftfart

  Känna till ICAO:s officiella standardbestämmelser och rekommendationer som är utformade för att bidra till hanteringen av flygsäkerhetsrisker och därigenom minska antalet flygolyckor och tillbud.

 • Allmänna säkerhetsbestämmelser för luftfart

  Den lagstiftning och de bestämmelser som gäller för den civila luftfarten på regional, nationell, europeisk och internationell nivå. Förstå bestämmelser som syftar till att skydda medborgarna inom civil luftfart, och se till att operatörer, medborgare och organisationer följer dessa regler.

 • Säkerhetsåtgärder i samband med transport

  Regler, förfaranden och föreskrifter om hälso- och säkerhetsåtgärder för att förhindra olyckor eller tillbud inom transportsektorn.

Färdigheter

 • Identifiera faror rörande flygplatssäkerhet

  Identifiera hot i fråga om säkerheten vid flygplats och tillämpa förfaranden för att motverka dem på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

 • Införa säkerhetsledningssystem

  Införa säkerhetsledningssystem i enlighet med statens ramar relaterade till luftfarten, t.ex. flygande av flygplan och helikoptrar, utformning av flygplan, och flygtrafikledningstjänster.

 • Hålla sig alert

  Hålla dig fokuserad och alert hela tiden; reagera snabbt vid oförutsedda händelser. Koncentrera dig och bli inte tankspridd om du ska utföra en uppgift under lång tid.

 • Följa branschregler för flygsäkerhet

  Följa branschreglerna för flygsäkerhet. Följa vägledande material för att efterleva kraven enligt Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) standarder, andra luftfartssäkerhetskrav och godkänd bästa praxis.

 • Genomföra utrymning av flygplats i en nödsituation

  Bistå vid evakuering av flygplatsens passagerare, personal och besökare i nödsituationer.

 • Rapportera säkerhetsincidenter på flygplats

  Sammanställa fullständiga rapporter om säkerhetsincidenter på flygplatsen, t.ex. kvarhållande av störande passagerare, beslag av bagage eller skada på flygplatsens egendom.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Utföra analys av säkerhetsdata

  Använda olika säkerhetsdatabaser för att utföra analyser av information om faktiska eller potentiella säkerhetshot.

 • Följa standarder i nationella och internationella säkerhetsprogram

  Uppfylla nationella och internationella säkerhetsstandarder, t.ex. inom luftfarten. Följa standarder enligt nationella och internationella säkerhetsprogram.

 • Arbeta i ett luftfartsteam

  Arbeta självsäkert i ett team för allmänna luftfartstjänster där varje individ arbetar inom ett visst ansvarsområde för att uppnå ett gemensamt mål, t.ex. god kundinteraktion, flygsäkerhet och flygplansunderhåll.

 • Säkerställa dataskydd i samband med luftfart

  Se till att känsliga uppgifter skyddas och endast används för säkerhetsrelaterade ändamål inom luftfarten.

 • Följa etisk uppförandekod för transporttjänster

  Utföra transporttjänster i enlighet med vedertagna principer om vad som är rätt och fel. Dessa inbegriper principer om rättvisa, öppenhet och opartiskhet.

Source: Sisyphus ODB