Yrke foderansvarig

Foderansvariga sköter olika maskiner för bearbetning av djurfoder i industrianläggningar såsom blandningsmaskiner, påfyllningsmaskiner och lastmaskiner.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Fabrikstillverkat djurfoder

  Sammansättning, näringsmässiga egenskaper och formler för djurfoder. Fodertillsatser, energivärden, näringsmässiga och kompletterande behov beroende på djurart. Foderkrav enligt gällande lagstiftning.

 • Kontaminationsrisker i samband med fabrikstillverkat djurfoder

  Kontaminering och svinnrisker relaterade till djurfoder. Förebyggande och reaktion.

Färdigheter

 • Kontrollera tillverkningsutrustning

  Kontrollera maskiner och utrustning som används på produktionsanläggningen. Se till att maskinerna fungerar väl, ställa in maskiner före användning och säkerställa att utrustningen kan fungera kontinuerligt.

 • Vara bekväm i osäkra miljöer

  Vara bekväm i osäkra miljöer, t.ex. när man utsätts för damm, roterande utrustning, heta ytor, frys- och kylrum, buller, våta golv och rörlig lyftutrustning.

 • Tillämpa HACCP-systemet

  Tillämpa regler för tillverkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet baserade på Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

 • Skaffa undan avfall från fabrikstillverkat djurfoder

  Skaffa undan avfall från fabrikstillverkat djurfoder och samtidigt sträva efter att minimera miljöeffekterna av fodersammansättningar. Följa tillämplig lagstiftning.

 • Följa utvärderingsförfaranden för material vid mottagandet

  Övervaka leveransen av inkommande material och följa ett detaljerat förfarande för att utvärdera och bedöma deras egenskaper i enlighet med detta.

 • Tillsätta ingredienser vid livsmedelsproduktion

  Tillsätta ingredienser i de mängder som krävs enligt receptet och hantera hur dessa ingredienser ska tillsättas.

 • Inspektera silosystem

  Inspektera silosystem för att minimera eventuella skadliga utsläpp under användningen.

 • Tillämpa god tillverkningssed

  Tillämpa regler för produktion av livsmedel och livsmedelssäkerhet. Tillämpa rutiner för livsmedelssäkerhet som bygger på god tillverkningssed.

 • Kontrollera lukt vid produktionen av fabrikstillverkat djurfoder

  Kontrollera lukter som genereras vid malning, uppvärmning och kylning, utsläpp av flytande avfall och andra utsläpp. Efterförbrännare kan användas för ändamålet.

 • Montera isär utrustning

  Montera isär utrustning med hjälp av handverktyg för att rengöra utrustningen och utföra regelbundet operativt underhåll.

 • Rengöra livsmedels- och dryckesmaskiner

  Rengöra maskiner som används för framställning av livsmedel eller drycker. Bereda lämpliga rengöringslösningar. Förbereda alla delar och se till att de är rena nog för att undvika avvikelser eller fel i produktionsprocessen.

 • Ta emot råvaror för djurfoder

  Säkerställa upphandling och mottagande av råvaror, planering och genomförande av produktionen samt lastning och leverans av foder.

 • Tåla starka lukter

  Tåla starkt lukter från varor som bearbetas vid tillverkningen av varor.

 • Köra gaffeltruck

  Köra en gaffeltruck, dvs. ett fordon med ett utsprång som används för att lyfta och transportera tunga laster.

 • Sköta utrustning för tillverkning av djurfoder

  Använda utrustning och hantera material för fabrikstillverkning av djurfoder. Utföra underhåll på maskiner och säkerställa stabila produktionskvoter och produktivitet.

 • Utföra städuppgifter

  Utföra städuppgifter, t.ex. sophämtning, dammsugning, tömning av papperskorgar och allmän rengöring av arbetsplatsen. Städverksamheten bör följa hälso- och säkerhetsbestämmelser om så krävs.

 • Kunna använda datorer

  Använda datorer, it-utrustning och modern teknik på ett effektivt sätt.

 • Anpassa effektiva processer för livsmedelsberedning

  Se till att de mest effektiva produktionsteknikerna används för att kunna utföra livsmedelsbearbetning med minsta möjliga tidsåtgång, ansträngning och kostnad.

 • Fylla säckar

  Fylla säckar som matas ut av en säckhållarmaskin med foder.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Tillämpa bestämmelser för livsmedels- och dryckesproduktion

  Tillämpa och följa nationella, internationella och interna krav på produktion av livsmedel och drycker som anges i standarder, förordningar och andra specifikationer.

Source: Sisyphus ODB