Yrke fredsdomare

Fredsdomare handlägger mål och tvister om mindre värden och mindre förseelser. De säkerställer att freden hålls inom deras jurisdiktion och tillhandahåller medling mellan parterna vid tvister.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Förfaranden vid civilmål

  De rättsliga förfaranden och standarder som domstolarna följer i civilrättsliga förfaranden.

 • Domstolsförfaranden

  De förordningar som gäller under ett domstolsförfarande och under en domstolsförhandling, samt hur dessa förfaranden inträffar.

 • Civilrätt

  Bestämmelser och deras tillämpning vid tvister mellan olika parter.

Färdigheter

 • Följa föreskrifter

  Se till att du är korrekt informerad om de rättsliga bestämmelser som gäller för en viss verksamhet och följa dess regler, policyer och lagstiftning.

 • Tolka lagen

  Tolka lagen under utredningen av ett ärende för att känna till de korrekta förfarandena vid handläggning av ärendet, ärendets specifika status och de berörda parterna, de eventuella resultaten och hur man ska lägga fram de bästa argumenten för det mest förmånliga resultatet.

 • Upprätthålla ordning i rättssalen

  Se till att ordning upprätthålls i rättssalen under en domstolsförhandling.

 • Fatta rättsliga beslut

  Fatta beslut i rättsliga ärenden för att komma fram till en officiell slutsats som ska verkställas och ta fram ett beslut som är rättsligt bindande för de berörda parterna.

 • Höra rättsliga argument

  Höra rättsliga argument som läggs fram under en domstolsförhandling eller ett annat sammanhang där rättsfall behandlas och beslutas, på ett sätt som ger båda sidor lika möjligheter att lägga fram sina argument, och fatta beslut på grundval av argumenten på ett ärligt och opartiskt sätt.

 • Ansvara för förfaranden i rättsfall

  Övervaka de förfaranden som utförs under eller efter ett rättsligt förfarande för att se till att allt har skett i enlighet med rättsliga bestämmelser, att ärendet är slutfört innan det avslutas och att kontrollera om inga misstag har begåtts och alla nödvändiga åtgärder har vidtagits under ärendets gång från början till slut.

 • Analysera rättsliga bevis

  Analysera bevis, såsom bevisning i brottmål, rättslig dokumentation i ett ärende, eller annan dokumentation som kan betraktas som bevis, för att tillägna sig en tydlig bild av ärendet och nå fram till lösningar.

 • Sammanställa rättsliga handlingar

  Sammanställa och samla in rättsliga handlingar från ett specifikt fall för att bistå vid en utredning eller inför en domstolsförhandling, på ett sätt som överensstämmer med lagar och förordningar och som säkerställer att register förs på rätt sätt.

 • Ansvara för domstolsförhandlingar

  Övervaka förfaranden under en domstolsförhandling för att säkerställa att de efterlever förordningar, sker på ett korrekt och ärligt sätt och att inga moraliska eller etiska gränser överskrids under förhör eller framläggande av rättsliga argument.

Source: Sisyphus ODB