Yrke frivårdsinspektör

Frivårdsinspektörer utövar tillsyn över brottslingar efter frigivning eller vid icke-fängelsestraff. De upprättar rapporter med råd om gärningsmäns straff och analys av sannolikheten av upprepad brottslighet. De hjälper brottslingar under rehabilitering och återanpassningsprocessen och ser till att samhällstjänst genomförs i förekommande fall.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Bedöma lagöverträdares riskbeteende

  Utvärdera och övervaka lagöverträdares beteende för att bedöma om de utgör en vidare risk för samhället och deras potential för positiv rehabilitering, genom att bedöma miljön de befinner sig i, hur de beter sig och deras engagemang under rehabiliteringsarbetet.

 • Utföra riskanalys

  Identifiera och bedöma faktorer som kan äventyra ett projekts framgång eller hota en organisations funktion. Införa förfaranden för att undvika eller minimera faktorernas effekter.

 • Möjliggöra tillträde till tjänster

  Ge tillgång till de olika tjänster som kan erbjudas personer med en otrygg rättslig ställning så som invandrare och villkorligt frigivna för att säkerställa att de inkluderas i en resurs eller ett program, och kommunicera med tjänsteleverantörerna för att förklara situationen och övertyga dem om fördelarna med att ta med individen.

 • Handleda individer

  Handleda individer genom att ge känslomässigt stöd, utbyta erfarenheter och ge råd som syftar till att hjälpa dem i sin personliga utveckling, samt anpassa stödet efter individens specifika behov och ta hänsyn till önskemål och förväntningar.

 • Upprätthålla leverantörsrelationer

  Skapa varaktiga och meningsfulla relationer med leverantörer och tjänsteleverantörer för att skapa positiva, lönsamma och varaktiga samarbeten och kontraktsförhandlingar.

 • Se till att domar verkställs

  Se till att beslutade rättsliga påföljder verkställs genom att kontakta de berörda parterna samt övervaka och hantera dokumentationen om förloppet och uppföljning, t.ex. se till att böter betalas, att varor beslagtas eller återlämnas och att förövare hålls i förvar i en lämplig anläggning.

 • Ge råd om rättsliga beslut

  Ge råd till domare eller andra tjänstepersoner som fattar rättsliga beslut om vilket beslut som är korrekt, förenligt med lagen och moraliska överväganden eller mest fördelaktigt för rådgivarens klient i ett särskilt fall.

 • Tillämpa kunskaper om mänskligt beteende

  Tillämpa principer som rör gruppbeteende, tendenser i samhället och verkan av samhällsdynamik.

 • Ta fram dokumentation i enlighet med rättsliga krav

  Skapa professionellt skrivet innehåll som beskriver produkter, tillämpningar, komponenter, funktioner eller tjänster i enlighet med rättsliga krav och interna eller externa standarder.

 • Identifiera tillgängliga tjänster

  Identifiera de olika tjänster som är tillgängliga för en förövare under skyddstillsyn för att hjälpa till med rehabiliterings- och återanpassningsprocessen samt ge dem råd om hur de kan identifiera de tjänster som de har tillgång till.

 • Förstärka positivt beteende

  Stärka människors positiva beteende i samband med rehabilitering och rådgivning, för att se till att personen vidtar de åtgärder som krävs för att uppnå positiva resultat på ett positivt sätt och fortsätter att känna sig motiverad att anstränga sig och nå målen.

Source: Sisyphus ODB