Yrke fysioterapeut, avancerad nivå

Fysioterapeuter (avancerad nivå) är högspecialiserade. De fattar komplexa beslut och hanterar risker i oförutsägbara sammanhang och inom ett fastställt område. De kan vara inriktade på ett visst område av klinisk praxis, utbildning, forskning eller professionell ledning.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Ledning av hälso- och sjukvårdspersonal

  Ledningsuppgifter och ansvarsområden inom hälso- och sjukvård.

Färdigheter

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Samla in allmänna uppgifter om patienter

  Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändaren, hjälpa till vid ifyllande av frågeformuläret om befintligt och tidigare hälsotillstånd och registrera de åtgärder/tester som utförs av den behandlande läkaren.

 • Utarbeta planer i samband med patientutskrivning

  I tillämpliga fall organisera planeringen av utskrivning inom en rad olika hälso- och sjukvårdsmiljöer genom att kommunicera effektivt och se till att klienter och vårdpersonal deltar i beslutsprocessen.

 • Underhålla utrustning för fysioterapi

  Underhålla utrustning och material för fysioterapi samt se till att utrustningen är säker och ändamålsenlig.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Främja hälso- och säkerhetsriktlinjer inom hälso- och sjukvården

  Främja efterlevnad av lokala, regionala, nationella och europeiska lagar, principer, riktlinjer och protokoll om hälsa och säkerhet.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Tillhandahålla avancerad klinisk praktik inom fysioterapi

  Tillhandahålla avancerad klinisk rådgivning till individer eller grupper beträffande fysioterapeutisk diagnos och planering av komplexa interventioner, stödja andra fysioterapeuter i planeringen av kundvård samt hjälpa dem att förstå rollen och skyldigheterna av en avancerad fysioterapeut.

 • Följa regler för hälsa, välbefinnande och säkerhet

  Följa och tillämpa de viktigaste aspekterna av policyer och rutiner för hälsa, välbefinnande och säkerhet, i enlighet med arbetsgivarens policyer. Rapportera de hälso- och säkerhetsrisker som har identifierats och följa lämpliga förfaranden om en olycka eller skada skulle inträffa.

 • Bidra till hög kvalitet inom fysioterapi

  Delta i verksamhet som främjar kvalitet, särskilt när det gäller inköp och utvärdering av utrustning, resurser, säker förvaring och hantering av leveranser.

 • Tolka medicinska resultat

  Tolka, integrera och tillämpa resultaten av diagnostisk bildframställning, laboratorietester och andra undersökningar som en del av bedömningen av patienten, i samråd med annan hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Hantera kliniska risker

  Förbättra kvaliteten och säkerheten inom hälso- och sjukvård, med särskild tonvikt på att identifiera de omständigheter som medför att patienter, deras familjer och vårdare, personal, studenter och andra löper risk att drabbas av skada och agera för att förebygga eller kontrollera dessa risker.

 • Utveckla fysioterapitjänster

  Utveckla en säker, effektiv och högkvalitativ fysioterapitjänst.

 • Förskriva läkemedel

  Förskriva läkemedel för behandling då de är lämpliga för kundens behov och i enlighet med evidensbaserade rutiner, nationella och praktiska protokoll och i praktiken.

 • Tillhandahålla information om effekter av fysioterapi

  Tillhandahålla information om terapeutiska resultat och eventuella inneboende risker för kunden som ser till att han/hon agerar i enlighet med etiska principer och lokala/nationella policyer när kunden inte har förmåga att förstå.

 • Registrera patienters framsteg i förhållande till behandling

  Registrera framsteg i patientens svar på en behandling genom att observera, lyssna och mäta resultaten.

 • Delta i fysioterapeutisk forskning

  Åta sig olika grad av engagemang i forskningsverksamheter för att förbättra kvaliteten på och faktaunderlaget för rehabiliteringsmedicin.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Bedriva hälsorelaterad forskning

  Bedriva forskning om hälsofrågor och meddela resultat muntligen, genom offentliga presentationer eller genom att skriva rapporter och andra publikationer.

 • Tillhandahålla stöd vid egenbehandling

  Tillhandahålla kunden evidensbaserad information och strategier för egenbehandling.

 • Mäta den tillhandahållna tjänstens effekt

  Använda en problemlösningsstrategi för att utveckla och mäta rekommendationer för att förbättra kvaliteten på yrkesutövningen i allt mer oförutsägbara sammanhang och bidra till förändringar och utveckling inom yrket eller tjänsten på lokal, regional eller nationell nivå.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Sköta vårdavdelningens budget

  Sköta vårdavdelningens budget. Samarbeta i budgetplaneringsprocesser, bl.a. vad gäller kostnader på nödvändiga resurser för att tillhandahålla hälso- och sjukvård och ledning.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Använda avancerade kliniska färdigheter

  Använda avancerade kliniska färdigheter i specifika sammanhang efter särskild utbildning för att tillgodose kundens behov.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Leda fysioterapipersonal

  Rekrytera, utbilda, leda, utveckla och övervaka fysioterapipersonalen i lämpliga fall för att säkerställa tillhandahållande av en kliniskt effektiv tjänst till kunder, identifiera behovet av ytterligare utbildning för både sig själv och övrig fysioterapipersonal.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Ordinera fysioterapeutiska tester

  Ordinera diagnostisk avbildning, laboratorietester och andra undersökningar som en del av den fysioterapeutiska bedömningen i särskilda situationer, i tillämpliga fall och i enlighet med lokala eller nationella lagar och/eller regler.

 • Remittera patienter

  Remittera till andra yrkeskategorier på grundval av vårdtagarens krav och behov, särskilt när det finns ett uppenbart behov av ytterligare hälsodiagnostik eller insatser.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Tillhandahålla behandlingsstrategier för hälsorisker

  Identifiera möjliga behandlingsprotokoll för människors hälsa i en viss gemenskap i fall som t.ex. infektionssjukdomar med stora konsekvenser på global nivå.

 • Använda kliniska färdigheter inom fysioterapi

  Tillämpa klinisk rehabiliteringsmedicin inom olika verksamhetsområden med hjälp av en övergripande och evidensbaserad metod.

 • Hitta lösningar på problem

  Lösa problem som uppstår vid planering, prioritering, organisering, ledning/främjande och prestandabedömning. Använda systematiska processer för insamling, analys och sammanställning av information för att utvärdera nuvarande praxis och skapa nya överenskommelser om praxis.

 • Bidra till rehabiliteringsprocessen

  Bidra till rehabiliteringsprocessen för att förbättra verksamhet, funktion och deltagande, med hjälp av en personcentrerad och evidensbaserad strategi.

 • Använda kontextspecifik klinisk kompetens

  Tillämpa professionell och evidensbaserad bedömning, fastställande av mål, leverans av ingripanden och utvärdering av kunder, med beaktande av kundernas utvecklings- och kontextuella historia inom ramen för sin egen praktik.

 • Utarbeta planer i samband med vårdövertagande

  Organisera vårdövertagande mellan olika hälso- och sjukvårdsmiljöer i tillämpliga fall, kommunicera effektivt och se till att patienten/kunden och vårdarna deltar i beslutsprocessen.

 • Utforma en behandlingsplan

  Utforma en behandlingsplan och utvärderingsmetod (analys) utifrån insamlade data efter bedömning med hjälp av en klinisk resonemangsprocess.

 • Triagera patienter till fysioterapi

  Triagera patienter till fysioterapi genom att göra prioriteringar i bedömningen och peka ut var det krävs ytterligare insatser.

 • Anpassa fysioterapibehandlingar

  Anpassa fysioterapeutibehandlingar utifrån upprepad utvärdering av kundens behandlingssvar.

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Verka för hälsa

  Verka för att främja hälsa och välbefinnande och förebygga sjukdom för klienters och yrkeskategorins räkning för att förbättra hälsan i samhället, folkhälsa och befolkningshälsa.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Utarbeta strategiska planer för fysioterapitjänster

  Bidra till utarbetande av system, policyer och rutiner för tillhandahållande av fysioterapeutiska tjänster genom att dela med sig av sina kunskaper och bidra till interna och externa lärandemöjligheter.

 • Utföra fysioterapeutiska bedömningar

  Utföra fysioterapeutiska bedömningar utifrån uppgifter insamlade från subjektiva, fysiska undersökningar och information från andra relevanta källor samt se till att klientens säkerhet, komfort och värdighet bibehålls under bedömningen.

 • Utöva ledarskap

  Leda och påverka andra för att främja och bidra till policyutveckling, opinionsbildning, utvidgning av gränser och strategier på olika nivåer.

 • Handleda fysioterapistudenter

  Övervaka, utbilda och tillhandahålla möjligheter till lärande för fysioterapistudenter.

 • Triagera patienter

  I samarbete med annan hälso- och sjukvårdspersonal bidra till vårdprioriteringsprocessen genom att fördela patienter till lämpligaste hanteringsrutt baserat på deras tillstånd.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Leda fysioterapiassistenter

  Leda och ge möjligheter till lärande för fysioterapiassistenter.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Tillhandahålla utbildningsstöd inom hälso- och sjukvård

  Ge nödvändigt stöd för att underlätta inlärningen för kunder, vårdare, studenter, jämnåriga, stödarbetare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal genom att bedöma inlärarens utvecklingsbehov och preferenser, planera överenskomna formella och informella inlärningsresultat och leverera material som underlättar inlärning och utveckling.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Ställa fysioterapeutiska diagnoser

  Ställa fysioterapeutiska diagnoser/ge kliniska intryck av klientens tillstånd och arbeta tillsammans med klienten för att identifiera nedsättningar samt aktivitets- och deltagandebegränsningar på grund av sjukdom, skada och/eller ålder utifrån ett helhetsperspektiv.

 • Förskriva hälsovårdsprodukter

  Förskriva hälsovårdsprodukter, om de anges, för terapeutisk verkan, anpassade till kundens behov och i enlighet med evidensbaserade rutiner, nationella och praktiska protokoll och inom ramen för praxis.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

Source: Sisyphus ODB