Yrke fysioterapiassistent

Fysioterapiassistenter arbetar under tillsyn inom definierade sammanhang och använder överenskomna behandlingsprotokoll och -procedurer, till exempel insamling av kunddata och underhåll av den nödvändiga utrustningen för fysioterapeutiska ingrepp. Det övergripande ansvaret ligger hos den delegerande specialisten.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Färdigheter

 • Interagera med patienter

  Kommunicera med klienter och deras vårdare, med patientens tillstånd, för att hålla dem informerade om klienternas och patienternas framsteg och skydda sekretessen.

 • Tillhandahålla information om effekter av fysioterapi

  Tillhandahålla information om terapeutiska resultat och eventuella inneboende risker för kunden som ser till att han/hon agerar i enlighet med etiska principer och lokala/nationella policyer när kunden inte har förmåga att förstå.

 • Arbeta i ett mångkulturellt sammanhang inom hälso- och sjukvården

  Interagera och kommunicera med samt relatera till individer från olika kulturer i arbete inom hälso- och sjukvård.

 • Informera beslutsfattare om hälsorelaterade utmaningar

  Ge nyttig information om vårdyrken för att se till att politiska beslut fattas till förmån för olika samhällsgrupper.

 • Tillhandahålla utbildningsstöd inom hälso- och sjukvård

  Ge nödvändigt stöd för att underlätta inlärningen för kunder, vårdare, studenter, jämnåriga, stödarbetare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal genom att bedöma inlärarens utvecklingsbehov och preferenser, planera överenskomna formella och informella inlärningsresultat och leverera material som underlättar inlärning och utveckling.

 • Samla in data om patienter under handledning

  Samla in kvalitativa och kvantitativa uppgifter om vårdanvändarens fysiska, psykiska, känslomässiga och sociala status och funktionsförmåga inom fastställda parametrar, övervaka vårdanvändarens reaktioner och status vid utförandet av tilldelade åtgärder/prov och vidta lämpliga åtgärder, inbegripet rapportering av resultaten till fysioterapeuten.

 • Assistera fysioterapeuter

  Assistera fysioterapeuter i kundhanteringsprocessen.

 • Följa hälso- och sjukvårdslagstiftning

  Följa regional och nationell lagstiftning som gäller för arbetet och tillämpa lagstiftningen i praktiken.

 • Använda organisationsmetoder

  Använda en uppsättning organisationstekniker och förfaranden som underlättar uppnåendet av de fastställda målen, såsom detaljerad planering av personalens scheman. Använda dessa resurser på ett effektivt och hållbart sätt och visa flexibilitet vid behov.

 • Garantera patienters säkerhet

  Se till att hälso- och sjukvårdsanvändare behandlas yrkesmässigt, effektivt och utan risk för skada, anpassa teknik och förfaranden beroende på personens behov, förmåga eller rådande förhållanden.

 • Utbilda om sjukdomsförebyggande insatser

  Erbjuda evidensbaserad rådgivning om förebyggande av ohälsa, informera och ge råd till individer och deras vårdare om förebyggande av ohälsa och/eller ge råd om hur deras miljö och hälsotillstånd kan förbättras. Ge råd om identifiering av risker som leder till ohälsa och hjälp att höja patienternas motståndskraft genom förebyggande strategier och strategier för tidigt ingripande.

 • Följa organisations riktlinjer

  Följa organisationens eller avdelningens specifika standarder och riktlinjer. Förstå syftena med organisationen och gemensamma avtal och agera därefter.

 • Acceptera eget ansvar

  Acceptera eget ansvar för sitt arbete och vara medveten om begränsningar i den egna förmågan och kompetensen.

 • Registrera patienters framsteg i förhållande till behandling

  Registrera framsteg i patientens svar på en behandling genom att observera, lyssna och mäta resultaten.

 • Hantera förändrade situationer inom hälso- och sjukvården

  Klara trycket och reagera korrekt och i tid på oväntade och snabbt föränderliga vårdsituationer.

 • Utarbeta planer i samband med vårdövertagande

  Organisera vårdövertagande mellan olika hälso- och sjukvårdsmiljöer i tillämpliga fall, kommunicera effektivt och se till att patienten/kunden och vårdarna deltar i beslutsprocessen.

 • Bidra till hälso- och sjukvårdens kontinuitet

  Bidra till att en samordnad och kontinuerlig hälso- och sjukvård tillhandahålls.

 • Tillämpa hälsovetenskap

  Tillämpa ett brett spektrum av biomedicinska, psykosociala, organisatoriska, utbildningsrelaterade och samhälleliga aspekter på hälsa, sjukdomar samt hälso- och sjukvård för att utöka vårdtjänster och förbättra livskvalitet.

 • Utveckla terapeutiska relationer

  Upprätthålla den individuella terapeutiska relationen för att utveckla individens medfödda läkningskapacitet, för att uppnå ett aktivt samarbete inom hälsoutbildningen och läkningsprocessen och för att maximera potentialen för sunda förändringar.

 • Följa kvalitetsstandarder inom hälso- och sjukvård

  Tillämpa kvalitetsstandarder för riskhantering, säkerhetsförfaranden, patientåterkoppling, screening och medicintekniska produkter i daglig praxis, om de erkänns av de nationella yrkessammanslutningarna och myndigheterna.

 • Visa empati med patienter

  Förstå orsakerna till klienternas och patienternas symtom, svårigheter och beteenden. Visa empati för deras svårigheter och ha respekt för samt främja deras självständighet, självkänsla och frihet. Visa omtanke om patientens eller klientens välbefinnande och ta hand om dem med respekt för deras personliga gränser, känslighet, kulturella skillnader och preferenser.

 • Utveckla en samarbetsinriktad terapeutisk relation

  Utveckla en ömsesidig terapeutiskt relation under behandlingen som främjar och ökar vårdtagarens förtroende och samarbetsvilja.

 • Tillhandahålla hälsoutbildning

  Tillhandahålla evidensbaserade strategier för att främja ett hälsosamt liv samt förebyggande och hantering av sjukdomar.

 • Främja hälso- och säkerhetsriktlinjer inom hälso- och sjukvården

  Främja efterlevnad av lokala, regionala, nationella och europeiska lagar, principer, riktlinjer och protokoll om hälsa och säkerhet.

 • Arbeta i multidisciplinära vårdteam

  Medverka i tillhandahållandet av tvärvetenskaplig hälso- och sjukvård och förstå reglerna och kompetensen inom andra hälso- och sjukvårdsyrken.

 • Ge stöd vid utskrivning från fysioterapi

  Ge stöd vid utskrivning från fysioterapi genom att hjälpa till med övergången inom hela hälso- och sjukvården, och samtidigt se till att vårdtagarens överenskomna behov tillgodoses på lämpligt sätt och i enlighet med rekommendationerna från fysioterapeuten.

 • Lyssna aktivt

  Vara uppmärksam på vad andra säger, visa tålamod och förstå informationen som uttrycks, ställa frågor när så behövs och inte avbryta personen på ett olämpligt sätt. Ha förmåga att lyssna noggrant på önskemål från kunden, klienten, passageraren, brukaren eller andra och tillhandahålla lösningar därefter.

 • Kommunicera effektivt inom hälso- och sjukvården

  Kommunicera effektivt med patienter, familjer och andra vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal och lokala partner.

 • Underhålla utrustning för fysioterapi

  Underhålla utrustning och material för fysioterapi samt se till att utrustningen är säker och ändamålsenlig.

 • Hantera patientdata

  Föra noggranna kundregister som även uppfyller rättsliga och yrkesmässiga krav och etiska skyldigheter för att underlätta kundhantering och se till att alla kunduppgifter (bl.a. muntliga, skriftliga och elektroniska) behandlas konfidentiellt.

 • Ge råd om patienters informerade samtycke

  Se till att patienterna/kunderna är fullständigt informerade om riskerna och fördelarna med de föreslagna behandlingarna så att de kan ge sitt informerade samtycke, göra patienter/kunder delaktiga i vården och behandlingen.

 • Främja inkludering

  Främja inkludering inom hälso- och sjukvård och sociala tjänster samt respekt för olika trosuppfattningar, kulturer, värderingar och preferenser med hänsyn till vikten av jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

 • Följa kliniska riktlinjer

  Följa överenskomna protokoll och riktlinjer vid stöd till hälso- och sjukvårdspraxis som tillhandahålls av hälso- och sjukvårdsinstitutioner, yrkessammanslutningar eller myndigheter och även av vetenskapliga organisationer.

 • Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa

  Använda verktyg för e-hälsa och mobil hälsa (webbaserade applikationer och tjänster) för att förbättra vården.

 • Följa regler för hälsa, välbefinnande och säkerhet

  Följa och tillämpa de viktigaste aspekterna av policyer och rutiner för hälsa, välbefinnande och säkerhet, i enlighet med arbetsgivarens policyer. Rapportera de hälso- och säkerhetsrisker som har identifierats och följa lämpliga förfaranden om en olycka eller skada skulle inträffa.

 • Använda olika kommunikationskanaler

  Använda olika typer av kommunikationskanaler, t.ex. muntlig, handskriven, digital och telefonkommunikation, i syfte att formulera och dela idéer eller information.

 • Hantera akuta vårdsituationer

  Bedöma tecknen och vara väl förberedd inför en situation som utgör ett omedelbart hot mot en persons hälsa, säkerhet, egendom eller miljö.  

 • Verka för hälsa

  Verka för att främja hälsa och välbefinnande och förebygga sjukdom för klienters och yrkeskategorins räkning för att förbättra hälsan i samhället, folkhälsa och befolkningshälsa.

 • Utarbeta planer i samband med patientutskrivning

  I tillämpliga fall organisera planeringen av utskrivning inom en rad olika hälso- och sjukvårdsmiljöer genom att kommunicera effektivt och se till att klienter och vårdpersonal deltar i beslutsprocessen.

 • Bidra till rehabiliteringsprocessen

  Bidra till rehabiliteringsprocessen för att förbättra verksamhet, funktion och deltagande, med hjälp av en personcentrerad och evidensbaserad strategi.

 • Bidra till hög kvalitet inom fysioterapi

  Delta i verksamhet som främjar kvalitet, särskilt när det gäller inköp och utvärdering av utrustning, resurser, säker förvaring och hantering av leveranser.

Source: Sisyphus ODB