Yrke geodet

Geodeter utför tekniska undersökningar. De hjälper lantmätare, arkitekter eller ingenjörer med lantmäterirelaterade tekniska arbetsuppgifter såsom kartläggning av mark, upprättande av konstruktionsritningar och hantering av precis mätutrustning.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geodesi

  Vetenskaplig gren som kombinerar tillämpad matematik och geovetenskap för att mäta och återge vår planet. Inom geodesi studeras fenomen som gravitationsfält, polförflyttningar och tidvatten.

 • Matematik

  Matematik är studiet av ämnen som kvantitet, struktur, utrymme och förändring. Det inbegriper identifiering av mönster och utarbetande av nya hypoteser utifrån dessa mönster. Matematiker strävar efter att bevisa att dessa hypoteser är korrekta eller felaktiga. Det finns många områden inom matematik, varav vissa används i stor utsträckning vid praktiska tillämpningar.

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

 • Lantmäteri

  Tekniken för bestämning av den markbundna eller tredimensionella positionen av punkter samt avstånd och vinklar mellan dem.

 • Tekniska ritningar

  Ritningsprogram och olika symboler, perspektiv, måttenheter, anmärkningssystem, visuella utformningar och sidlayout som används i tekniska ritningar.

 • Inspektionsmetoder

  Förstå inspektionsmetoder, fjärranalyser och utrustning.

 • Undersökningsmetoder

  Metoder för att identifiera en målgrupp, välja rätt undersökningsmetod och analysera uppgifter.

 • Kartografi

  Vetenskap som omfattar tolkning av element som beskrivs i kartor, dess relaterade mått och tekniska specifikationer. 

 • Topografi

  En grafisk framställning av en plats eller en region på en karta som visar deras relativa positioner och upphöjningar.

 • Geomatik

  Den vetenskapliga disciplin som avser insamling, lagring och bearbetning av geografisk information.

Färdigheter

 • Kalibrera precisionsinstrument

  Undersöka precisionsinstrument och bedöma om instrumentet uppfyller kvalitetskraven och produktionsspecifikationerna. Korrigera och justera tillförlitligheten genom att mäta resultat och jämföra resultat med data i en referensapparat eller en uppsättning standardiserade resultat.

 • Utföra vetenskaplig forskning

  Erhålla, korrigera eller förbättra kunskaper om fenomen genom att använda vetenskapliga metoder och tekniker utifrån empiriska eller mätbara iakttagelser.

 • Justera lantmäteriutrustning

  Se till att mätningen är korrekt genom att anpassa lantmäteriutrustningen.

 • Använda lantmäteriinstrument

  Använda och justera mätinstrument, t.ex. teodoliter och prismor, och andra elektroniska avståndsmätinstrument.

 • Göra mätningar för lantmäteri

  Genomföra undersökningar för att fastställa läge och egenskaper hos naturliga och människoskapade strukturer, på ytnivå samt under jord och under vatten. Sköta elektronisk utrustning för distansmätning och digitala mätinstrument.

 • Tolka geofysiska data

  Tolka data av geofysisk art: Jordens form, dess gravitations- och magnetfält, dess struktur och sammansättning samt geofysisk dynamik och deras uttryck i plattektonik på Jordens yta.

 • Registrera mätningsdata

  Samla in och bearbeta beskrivande data utifrån dokument som ritningar, skisser och anmärkningar.

 • Säkerställa efterlevnad av säkerhetslagstiftning

  Införa säkerhetsprogram för efterlevnad av nationella lagar och regler. Se till att utrustning och processer överensstämmer med säkerhetsförordningar.

 • Bearbeta insamlade undersökningsdata

  Analysera och tolka data från undersökningar som erhållits från en mängd olika källor, t.ex. satellitundersökningar, flygfotografering och lasermätsystem.

 • Skriva lantmäterirapporter

  Skriva en lantmäterirapport som innehåller information om fastighetsgränser, terrängens höjd och djup osv.

 • Använda programvara för tekniska ritningar

  Upprätta tekniska konstruktioner och tekniska ritningar med hjälp av särskild programvara.

 • Göra lantmäteriberäkningar

  Utföra beräkningar och samla in tekniska data för att fastställa korrigeringar för jordens rundning, traversjusteringar och slutna traverser, planmätningar, azimut, markörplaceringar osv.

 • Jämföra mätningsberäkningar

  Fastställa uppgifternas riktighet genom att jämföra beräkningar med tillämpliga standarder.

Source: Sisyphus ODB