Yrke geokemist

Geokemister undersöker egenskaper och kemiska grundämnen i mineraler, stenar och mark och hur de samverkar med hydrologiska system. De samordnar insamling av prover och anger den uppsättning metaller som ska analyseras.

Vill du veta vilken typ av karriär och yrken som passar dig bäst? Ta vårt kostnadsfriakod karriärstest Holland och ta reda på det.

Personlighetstyp

Kostnadsfria Karriärprovet

Vilka yrken gillar du? Välj en karriär som stämmer med dina preferenser. Gör karriärprovet.

Till testet

Kunskap

 • Geografiska informationssystem

  Verktygen inom geografisk kartläggning och positionering, bland annat GPS (globala positioneringssystem), GIS (geografiska informationssystem) och RS (fjärranalys).

 • Geologi

  Fast jord, bergarter, geologiska strukturer och de processer genom vilka dessa förändras.

Färdigheter

 • Utarbeta rapporter för geografiska informationssystem

  Använda relevanta geografiska informationssystem för att utarbeta rapporter och kartor som bygger på geospatial information med hjälp av GIS-program.

 • Testa prover

  Undersöka och testa förberedda prover; undvika alla risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontaminering under testfasen. Använda provtagningsutrustning i enlighet med konstruktionsparametrarna.

 • Göra miljöbedömningar av verksamhetsplatser

  Hantera och övervaka miljöbedömningar vid prospektering av mark för gruvdrift eller industriverksamhet. Definiera och avgränsa områden för geokemisk analys och vetenskaplig forskning.

 • Ta itu med problem på ett kritiskt sätt

  Identifiera styrkor och svagheter hos olika abstrakta och rationella koncept, såsom problem, synpunkter och tillvägagångssätt som avser en viss problematisk situation, i syfte att ta fram lösningar och alternativa metoder för att hantera situationen.

 • Säkerställa efterlevnad av miljölagstiftning

  Övervaka verksamheter och utföra arbetsuppgifter som säkerställer överensstämmelse med standarder om miljöskydd och hållbarhet samt ändra aktiviteter vid ändringar i miljölagstiftningen. Se till att processerna överensstämmer med miljöreglerna och bästa praxis.

 • Hantera press som uppkommer i oväntade situationer

  Sträva efter att uppnå målen trots de belastningar som uppstår till följd av oförutsedda faktorer utanför din kontroll.

 • Utarbeta tekniska rapporter

  Utarbeta tekniska rapporter som beskriver resultat och processer för vetenskaplig eller teknisk forskning eller bedömer dess framsteg. Dessa rapporter hjälper forskare att hålla sig à jour med de senaste rönen.

 • Preparera prover för testning

  Ta och preparera prover för testning, kontrollera hur representativa de är; undvik partiskhet och eventuella risker för oavsiktlig eller avsiktlig kontamination. Tillhandahåll tydlig numrering, märkning och registrering av provuppgifterna, för att säkerställa att resultaten korrekt kan jämföras med originalmaterialet.

 • Informera i frågor som rör mineraler

  Kommunicera med entreprenörer, politiker och offentliga tjänstemän i frågor som rör mineraler.

 • Utarbeta tematiska kartor

  Använda olika metoder, t.ex. koropletkartor och dasymetriska kartor, för att med hjälp av programvara utarbeta tematiska kartor som bygger på geospatial information.

 • Undersöka geokemiska prover

  Analysera laboratorieprover med hjälp av utrustning såsom spektrometrar, gaskromatografer, mikroskop, mikrosonder och kolanalysatorer. Fastställa ålder och egenskaper hos miljöprover såsom mineraler, bergarter eller jord.

 • Använda dator

  Använda datorutrustning eller digital utrustning för att främja kvalitetskontroll, datahantering och kommunikation. Följa instruktioner från ett datorprogram, skapa datafiler eller -dokument.

Source: Sisyphus ODB